Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2023 z dne 21. 12. 2023

Kazalo

3962. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 11888.

  
Na podlagi drugega odstavka 73. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 
1. člen 
V Splošnem aktu o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 163/22) se v drugem odstavku 5. člena besedilo »marca« nadomesti z besedilom »februarja«.
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec je odmerjeno plačilo dolžan poravnati v enkratnem znesku v 30 dneh od vročitve. Če se zavezancu odmeri plačilo za skupno več kot 1.000 točk za posamezno vrsto storitev, lahko obveznost poravna v dveh enakih obrokih, in sicer prvega v 30 dneh od vročitve odločbe, drugega pa najkasneje do 5. septembra v tekočem letu.«
2. člen 
V 7. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ob izdaji radioamaterskega dovoljenja v upravnem postopku za novo radioamatersko dovoljenje ali za spremembo radioamaterskega klicnega znaka ali za podaljšanje radioamaterskega dovoljenja za uporabo dela radijskega spektra, namenjenega za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev se določi enkratno plačilo v višini 60 točk.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ob izdaji radioamaterskega dovoljenja v upravnem postopku za novo radioamatersko dovoljenje ali za spremembo radioamaterskega klicnega znaka ali za podaljšanje radioamaterskega dovoljenja za tista zaporedja klicnih znakov, ki jih radioamaterska organizacija ali radioamaterska društva uporabljajo za identifikacijo amaterskih radijskih postaj (radijske svetilnike, radijske postaje za posebne tehnike prenosa in radijske repetitorje) in so del radioamaterske podporne infrastrukture, določi enkratno plačilo v višini 30 točk.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku vrednost faktorja B za radiofrekvenčno območje nad 23.600 MHz do vključno 40.000 MHz »0,1« nadomesti z vrednostjo faktorja »0,05«, vrednost faktorja B za radiofrekvenčno območje nad 40.000 MHz do vključno 71.000 MHz »0,01« se nadomesti z vrednostjo faktorja »0,005«, vrednost faktorja B »0,001« v radiofrekvenčnem območju nad 71.000 MHz pa se nadomesti z vrednostjo faktorja »0,0005«.
V četrtem odstavku se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. za uporabo radijskih frekvenc za usmerjene zveze (točka – točka, v nadaljevanju: P-P zveze) na celotnem območju Republike Slovenije: E = 32.«
V petem odstavku se za besedo »zagotavljanje« doda besedilo »prizemnih brezžičnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev tudi za lastne potrebe in«, za besedo »vrednost« se doda vejica in za njo doda besedilo »ki je večja ali enaka 1«.
4. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo »in tretje« nadomesti z besedilom »do četrte«.
V četrtem odstavku se besedilo »in tretje« nadomesti z besedilom »do četrte«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V frekvenčnem pasu 5925–6425 MHz se izračunano število točk za uporabo dodeljenih radijskih frekvenc za P-P zveze na celotnem območju Republike Slovenije pomnoži s faktorjem 0,01.«
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Število točk za uporabo dodeljenih radijskih frekvenc za P-P zveze na celotnem območju Republike Slovenije se v primeru predvidene souporabe z ostalimi uporabniki dodatno pomnoži s faktorjem 0,2.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(veljavnost obstoječih odločb) 
Obstoječe odločbe o določitvi števila točk za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za P-P zveze za področje Republike Slovenije in obstoječe odločbe o določitvi števila točk za odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za radiofrekvenčno območje nad 23.600 MHz so veljavne do 31. 12. 2024 oziroma do izteka njihove veljavnosti, če ta nastopi pred 31. 12. 2024. Obstoječe odločbe o določitvi števila točk bo agencija nadomestila z novimi, ki bodo skladne s tem splošnim aktom, in bodo pričele veljati s 1. 1. 2025.
6. člen 
(začetek uporabe) 
Ta splošni akt se začne uporabljati s 1. 1. 2024.
Določila tretjega odstavka 11. člena glede vrednosti faktorja B se začnejo uporabljati s 1. 1. 2025.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-14/2023/15
Ljubljana, dne 19. decembra 2023
EVA 2023-3150-0044
Mag. Marko Mišmaš 
direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti