Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3904. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2023, stran 11756.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Hodoš (Uradne objave Glasilo Őrség december 2016 št. 48) je Občinski svet Občine Hodoš na 6. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hodoš za leto 2023 (Uradni list RS, št. 42/23) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans proračuna: 2023/3 [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
973.391
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
532.767
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
420.254
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
386.721
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
22.323
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
11.210
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
112.513
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
33.040
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
700
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
300
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
66.473
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
440.624
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
370.735
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
69.889
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.150.029
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
502.025
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
133.911
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
21.151
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
323.045
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.250
409
REZERVE
20.668
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
157.090
410
SUBVENCIJE
4.600
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
103.850
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
45.460
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
3.180
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
490.414
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
490.414
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
500
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–176.638
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
3.600
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
3.600
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–180.238
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–3.600
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
176.638
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 180.238
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov s sprejetimi spremembami se uskladita in sta prilogi k temu odloku, ter se objavita na oglasni deski in na spletni strani Občine Hodoš.«
2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2023, ki se s tem Odlokom o proračunu Občine Hodoš za leto 2023 ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.
Št. 4100-0002/2023-3
Hodoš, dne 15. decembra 2023
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti