Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3905. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2024, stran 11757.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) in 28. člena Statuta Občine Hodoš (Uradne objave Glasila Őrség št. 48/2016) je župan Občine Hodoš dne 11. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Hodoš v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2024.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Hodoš za leto 2023. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Hodoš za leto 2023 (Uradni list RS, št. 42/23; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija: 2023 jan–mar[1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
271.793
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
114.165
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
98.350
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
96.681
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
901
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
755
706
DRUGI DAVKI
13
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
15.815
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
5.636
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
175
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
0
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.397
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
6.607
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
157.628
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
152.340
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
5.288
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
134.609
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
84.903
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
25.492
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4.284
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
54.540
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
209
409
REZERVE
378
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
29.447
410
SUBVENCIJE
1.133
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
21.271
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
6.048
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
995
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
20.202
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
20.202
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
57
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
57
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
137.184
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
900
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
900
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
136.284
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–900
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–137.184
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah glasila Őrség, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 410-0007/2023-1
Hodoš, dne 11. decembra 2023
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti