Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

62. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namene boja proti spolni zlorabi otrok na spletu
63. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor
64. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur
65. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
66. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede

Odloki

67. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

MINISTRSTVA

68. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
69. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
70. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022
71. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

72. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

OBČINE

Borovnica

73. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke NUSZ

Brezovica

74. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2022

Črnomelj

75. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer
76. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Črnomelj
77. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2022

Dobrepolje

96. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

97. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2022

Kanal ob Soči

78. Sklep o vpisu zaznambe grajenega javnega dobra na parc. št. 29/6, k.o. 2271 Gorenja vas
79. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine na parc. št. 29/6, k.o. 2271 Gorenja vas
80. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2022

Kostel

81. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Kostel

Ljubno

82. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ljubno

Medvode

83. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Moravske Toplice

84. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice

Nova Gorica

85. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

Odranci

86. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci

Rečica ob Savinji

87. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji

Sežana

88. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana

Slovenske Konjice

89. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1082/26 k.o. 1116 Slemene
90. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1460/5, 1460/6 in 1460/8 vse k.o. 1121 Zbelovska gora
91. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1200/20, 1200/23, 1200/27 in 1200/29 vse k.o. 1106 Bezina
92. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1481/3, 1481/5 in 1481/7 vse k.o. 1121 Zbelovska gora
93. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1449/2 k.o. 1121 Zbelovska gora

Šmartno pri Litiji

94. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

95. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2760

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost