Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

80. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2022, stran 281.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 21. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Kanal ob Soči za leto 2022 
1. člen 
(vsebina) 
Občina Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– športne programe in področja, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,
– obseg športnih programov in področij.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2022 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
– promocijski programi Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-PRO):
– celoletni prostočasni in pripravljalni športni programi za otroke in mladino. 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino ter dodatni programi kategoriziranih športnikov. 
– kakovostni šport odrasli (KŠ):
– celoletni tekmovalni programi za odrasle in dodatni programi kategoriziranih športnikov. 
– športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za odrasle in starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo.
RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– organizacija in izvedba lokalno pomembnih športnih prireditev.
3. člen 
(obseg športnih programov in področij) 
Športni programi, razvojne naloge, organiziranost in lokalne športne prireditve iz 2. člena tega LPŠ se sofinancirajo na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (JR).
Športni objekti in površine za šport se sofinancirajo na način in v obsegu kot je predvideno v 5. in 6. členu LPŠ.
4. člen 
(posebna določila LPŠ) 
V letu 2022 se v javnem razpisu za sofinanciranje LPŠ upoštevajo naslednja določila:
– v športnih programih ŠV-VIZ: šolska športna tekmovanja se merilo »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« ne upošteva,
– v športnih programih ŠV-PRO letni obseg športne vadbe znaša največ 80 ur za programe do 6 let in največ 120 ur za programe do 15/19 let,
– v športnih programih ŠV-USM, KŠ se upoštevajo izključno športniki, ki so registrirani v skladu z ZŠpo-1,
– pri športnih prireditvah lokalnega pomena se vsakemu izvajalcu prizna največ dve (2) prireditvi, merilo »pomen za lokalno okolje/tradicija v letih« se ne upošteva.
5. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2022, in sicer:
SOFINANCIRANJE LPŠ PREKO JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2022
sredstva
v  %
v  % 
(abs.)
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ: NSP, ŠŠT
4180230
1.950,00 €
3,46 %
0,99 %
ŠV-PRO
celoletni prostočasni in pripravljalni športni programi
3.250,00 €
5,77 %
1,66 %
ŠV-USM
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (MLR)
17.000,00 €
30,21 %
8,66 %
KŠ/VŠ
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (DR)
10.000,00 €
17,77 %
5,10 %
RE/ŠSTA
celoletni športnorekreativni programi odraslih in starejših
1.500,00 €
2,67 %
0,76 %
RAZVOJ
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
750,00 €
1,33 %
0,38 %
ORG
delovanje športnih društev
13.830,00 €
24,57 %
7,05 %
PRIR
druge športne prireditve 
8.000,00 €
14,21 %
4,08 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA PO JAVNEM RAZPISU:
56.280,00 €
100,00 %
28,68 %
PODROČJA ŠPORTA – NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
p. p.
sredstva
v  %
v  % 
(abs.)
OBJEKTI
upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo
4180250
139.924,40 €
100,00 %
71,32 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
139.924,40 €
100,00 %
71,32 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
196.204,40 €
100,00 %
6. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
– za izvedbo športnih programov, razvojnih nalog, organiziranosti v športu in lokalnih športnih prireditev (p. p. 4180230) na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR) in pogodb o sofinanciranju LPŠ, ki jih z izvajalci podpiše županja,
– za upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo (p. p. 4180250) na osnovi potrjenega proračuna občine in pogodb z upravljavci športnih objektov.
7. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov/področij športa za leto 2022. Izbor, vrednotenje in sofinanciranje programov/področij se izvede na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih programih ali področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane programe ali področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
9. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2022.
10. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Kanal ob Soči za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0011/2021-12
Kanal ob Soči, dne 23. decembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost