Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

Ob-1042/22, Stran 69
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
Naziv in sedež organizatorja
Zemljiškoknjižni lastnik kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija.
Upravljalec kompleksa nepremičnin je javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, matična številka: 5050715000, davčna številka: 30350611.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javnega zbiranja ponudb.
Opis predmeta prodaje
ID znak 
Tip nepremičnine 
Površina 
Delež prodaje 
1
parcela 
2027-645/9
Nepremičnina parcela 645/9 k.o. 2027 STARA LOKA 
(ID 4261421), na kateri stoji stavba 1345, k.o. 2027 STARA LOKA (Starološki grad)
Površina zemljišča: 570 m2
Netto tlorisna površina objekta – Starološki grad: 1406,70 m2
Celota 1/1 
2
parcela 
2027-645/10
Nepremičnina parcela 645/10 k.o. 2027 STARA LOKA 
(ID 4932558), na kateri stojijo stavbe številka 1350, 1351, 1352, 1353 in 1354, k.o. 2027 STARA LOKA (Dvoriščni objekt – delavnice)
Površina zemljišča: 222 m2
Netto tlorisna površina objekta: Dvoriščni objekt – delavnice: 439,4 m2
Celota 1/1
3
parcela 
2027-645/24
Nepremičnina parcela 645/24, k.o. 2027 STARA LOKA 
(ID 4928587)
Površina zemljišča: 1.329 m2
Celota 1/1
4
parcela 
2027-645/45
Nepremičnina parcela 645/45, k.o. 2027 STARA LOKA 
(ID 6746503)
Površina zemljišča: 
539 m2
Celota 1/1
Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 645/9, parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse k.o. 2027 Stara Loka.
Na nepremičninah so vpisana naslednja bremena:
– parcela 2027-645/9:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11960232) 
– parcela 2027-645/10:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11960237) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11091323) 
– parcela 2027-645/24:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11969434) 
– parcela 2027-645/45:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11969432) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11087634) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11091323) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11138831) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 14090792) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 18531141) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 18531142) 
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 18547925). 
Nepremičnine v naravi predstavljajo Starološki grad z ožjo okolico in dvoriščnim objektom delavnic.
Grad ima ohranjene okrogle obrambne stolpe in južni trakt s konzolnimi pomoli. Okoli gradu je bil tudi obrambni jarek, ki pa je danes zasut. V grajskem pritličju je vzidan nagrobnik nekdanjega lastnika gradu Viljema Raspa iz leta 1530. Leta 1999 je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (EŠD 6024); Odlok o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 22/02).
Grad Stara Loka ali tudi Starološki grad v Stari Loki pri Škofji Loki se je verjetno razvil iz dvorca freisinškega gospostva. Prvo navedbo gradu je moč zaslediti v fevdni knjigi iz leta 1433. Pripadalo mu je precej zemljišč, več kajž in kovačnici v Podnu. Grad so si lastile vplivne rodbine Sigesdorf, Rasp, Scarlichi, Pečaher in Erberg. Bogati domačin Mihael Papler si je z nakupom pridobil lastništvo nad gradom v začetku 17. stoletja. Skupaj z drugo posestjo v Puštalu je grad prešel v lastništvo Andreja Paradeiserja oziroma za njim Ane Marije Posarelli, roj. Paradeiser. Ta je zopet združila skupaj vso puštalsko posest, tudi tisto, ki jo je predhodno pridobil Mihael Papler. Grad je leta 1755 na dražbi kupil Matevž Demšar, trgovec s platnom z Žetine. Njegov sin Jožef Demšar ga je leta 1819 prodal Frideriku pl. Strahlu iz Erfurta, ki je bil poročen z njegovo hčerjo Terezijo Justino Demšar. Njun sin Anton Jožef Edvard Strahl je grad prenovil in ga napolnil z umetninami in starinami, izvirajočimi iz širše loške okolice. Po smrti zadnjega Strahla – Karla je grad s posestvom kupil lesni trgovec Dolenc, a ga je že leta 1935 prodal društvu Dom slepih. Društvo je pričelo 1. januarja 1937 v prostorih gradu izvajati dejavnosti varstva, nege in oskrbe odraslih oseb. To je tudi začetek tovrstne dejavnosti v Sloveniji (https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Stara_Loka).
Pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Vsakokratni lastnik mora upoštevati opredelitve in vrednotenja spomeniško pomembnih sestavin:
Neposredna okolica gradu:
Pri načrtovanju urejanja Starološkega gradu in vpeljevanju novih funkcij je sestavni del grajskega kompleksa tudi grajska okolica, ki s svojo oblikovano naravo predstavlja prostorski okvir kulturnega spomenika. Za čimbolj smotrno načrtovanje ureditve je potrebno pregledati ohranjeno dokumentacijo o zgodovinskem razvoju in analizirati sedanje stanje in potrebe v prostoru ter na osnovi tega izdelati konservatorski načrt in predloge za ureditev grajske okolice.
Tlorisna zasnova in gabariti:
1. Ohraniti je treba tlorisno zasnovo vseh štirih traktov in okroglega stolpa v tistem obsegu, ki je v glavnem ostal nespremenjen že od 16. stoletja (zunanji obodni zidovi in nosilni zidovi).
2. Varuje se na osnovno tlorisno shemo navezujoča se razporeditev prostorov v vseh etažah južnega dela gradu, ki hkrati predstavljajo tudi najkvalitetnejše prostore v gradu – sem se uvrščajo tudi prostori v okroglem stolpu.
3. Kljub kasnejšemu nastanku se varujejo dimenzije in razporeditev prostorov v obeh nadstropjih zahodnega trakta in oba večja prostora v severovzhodnem delu gradu.
4. Varujejo se obstoječe prvotne horizontalne komunikacije – odprti arkadni hodniki ob notranjem dvorišču v vseh etažah.
5. Varuje se obstoječa oblika stavbnih mas, nakloni strešin in potek slemen, razen podstrešne etaže okroglega južnega stolpa.
6. Varuje se tlorisna zasnova obeh vzhodnih okroglih obrambnih stolpov, gospodarskega objekta ob severovzhodnem stolpu in ohranjenih delov obzidja.
Konstrukcijski elementi, kamnoseški detajli in lesena stavbna oprema:
Varujejo se:
– Konstrukcijski elementi:
a. Križni oboki arkadnih hodnikov v pritličju – križni in banjasti oboki v pritličju severnega trakta
b. Zrcalna oboka v južnem delu gradu z vogalnimi pomoli
c. Kamnite konzole in morebitni leseni strop arkadnih hodnikov v nadstropjih
d. Osrednji leseni nosilec s tramom v pritličnem prostoru zahodnega trakta.
– Kamnoseški detajli:
a. Kamniti stebri arkad v pritličju in nadstropjih
b. Kamniti portali (baročni portal v pritličju gospodarskega poslopja ob obzidju na vzhodni strani, poznobaročni vhodni portal v pritličju vzhodnega trakta, baročni portal na dvorišču (severni trakt), več baročnih portalov v notranjosti (vhodi v okrogli južni stolp v vseh etažah, vhodi iz etaž na stopnišče v južnem traktu)
c. Kamnite konzole vogalnih pomolov
d. Renesančni nagrobnik Viljema Gotholda Raspa, ki je vzidan v pritličju levo od vhoda
e. Kamnite okenske preklade in police
f. Kamniti grb Edvarda Strahla iz okrog 1875 nad glavnim vhodom.
– Lesena stavbna oprema:
a. Lesen ornamentiran portal iz konca 17. ali začetka 18. stoletja – vhod z arkadnega hodnika v salon v 2. nadstropju (južni trakt)
b. Lesena rezljana vrata glavnega vhoda v pritličju.
c. Profilirane konzole strešnih nosilcev
d. Baročna vrata omare, v katero so vgrajene lesene stopnice – najvišja etaža južnega okroglega stolpa
e. Med stavbno opremo, ki jo varujemo, sodijo še kovana podstrešna vrata in okovje (večinoma baročno) še ohranjenih lesenih vrat.
Za dosego navedenih ciljev je potrebno izdelati konservatorski načrt, ki bo opredelil vse sestavine in ovrednotil njihovo trenutno/izhodiščno stanje. Nujno potrebni so naslednji posegi:
– Zagotoviti je potrebno popolno ločitev gradu od delavnic na zahodni strani
– Nujna je odstranitev (rušenje) delavnic in skladišč ob obzidju med južnim okroglim stolpom in stavbo s severnim obrambnim stolpom ter prezentacija obzidja; odstranitev delavnic južno od obrambnega stolpa in prezentacija južnega obrambnega stolpa (odprtine, strelne line, ohranitev skrilaste kritine)
– Obrambni jarek na južni strani, ki je v zahodnem delu še ohranjen, je potrebno rekonstruirati do južnega obrambnega in urediti dostop preko mostu
– Rekonstruirati severni obrambni jarek in urediti dostop preko mosta skozi severni portal obzidja
– V nivoju prezentirati severozahodni obrambni stolp
– Potrebna je odstranitev zidu, ki se v pritličnem delu naslanja na južni grajski stolp.
Zunanjščina – fasade in strešine gradu:
– Obvezna je rekonstrukcija v prvotno obliko vzhodnega vogalnega pomola v južnem traktu (odstranitev zidanega podpornika, ki zakriva kamnito konzolo)
– Prezentacija rustikalne poslikave pritličja (sedaj pod ometom) vzhodnega in južnega trakta
– Prezentacija ostale baročne poslikave; slikani delilni venci in slikani okenski okviri vzhodnega, južnega trakta in dvoriščnih fasad
– Morebitno znižanje južnega okroglega stolpa – odstranitev mlajše nadzidave nad kockastim strešnim vencem in namestitev strme, stožčaste strehe
– Odstranitev lesenega strešnega okna na vzhodni strešini južnega trakta ob južnem okroglem stolpu; odstranitev strešnega okna na dvoriščni strešini južnega trakta
– Kritina mora ostati enotna – bobrovec, širše pločevinaste obrobe niso dovoljene.
Notranjščina:
– Odstranitev zazidave in oken med arkadami v pritličju
– Odstranitev predelnih sten v pritličnih arkadah (vzhodni trakt)
– Prezentacija arkadnih odprtin in kamnitih stebrov v obeh nadstropjih
– Rekonstrukcija lesenega mostovža med vzhodnim in zahodnim traktom (če se s sondiranjem dokaže)
– Odstranitev stranišč v etažah vzhodnega trakta (ob južnem okroglem stolpu).
Dovoljene prezidave:
– V severnem delu zahodnega trakta: v kleti in pritličju
– V severnem traktu z ozirom na varovanje obstoječih obokov: v pritličju.
Nujni restavratorski posegi:
– Kvalitetno sondiranje celotnega gradu
– Odstranitev beleža z renesančnega nagrobnika v pritličju
– Odstranitev beleža s kamnitih baročnih portalov v vseh etažah južnega trakta
– Odstranitev beleža s konzol v arkadnih hodnikih
– Restavriranje lesenega portala v 2. nadstropju trakta v prvotno obliko (črna, zlata barva).
Kupec se mora pred načrtovanjem del posvetovati s strokovno službo o poteku del in postopkih, ki sledijo. Na idejno zasnovo je potrebno pridobiti konkretne kulturno- varstvene pogoje in pozitivno soglasje oziroma mnenje.
Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom pristojne konservatorske službe, dela pa lahko opravljajo le izvajalci z ustreznimi referencami.
Namenska raba nepremičnin
Iz potrdila o namenski rabi Občine Škofja Loka, št. 3514-244/2021 z dne 13. 5. 2021, izhaja, da:
– na območju zemljiških parcel, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, veljajo Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14, 46/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/18, 52/2018), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 109/08) za parc. št. 645/24 (del) in parc. št. 645/15 (del) ter Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 56/08) za parc. št. 645/24 (del) in parc. št. 645/45 (del);
– so nepremičnine po osnovni namenski rabi območja stavbnih zemljišč, podrobnejši namenski rabi: druga območja centralnih dejavnosti in v skladu s členitvijo podrobnejše namenske rabe: območja centralnih dejavnosti za izobraževanja;
– je vrsta varovanega območja:
– stopnja varstva pred hrupom: parc. št. 645/9, parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse k.o. 2027 Stara Loka III. stopnje 
– parcela (lahko tudi več parcel) meji na/preči občinsko cesto: parc. št. 645/24 (del) in parc. št. 645/45 (del): javna pot – 5 metrov na vsako stran 
– komunalna infrastruktura: parc. št. 645/24 (del), parc. št. 645/45 (del): omrežje pitne vode – obstoječe stanje, omrežje pitne vode – predvideno stanje, elektroenergetsko omrežje – obstoječe stanje (KV 20 kV) 
– varstvo kulturne dediščine: parc. št. 645/9, parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse k.o. 2027 Stara Loka: Stara Loka – Starološki grad (EŠD 6024) 
– varstvo pred škodljivim delovanjem voda: parc. št. 645/9 (del), parc. št. 645/10 (del), parc. št. 645/24 (del) in parc. št. 645/45, vse k.o. 2027 Stara Loka: območje prestale poplavne nevarnosti, parc. št. 645/10 (del): območje poplavne nevarnosti vodotoka, parc. št. 645/10 (del), parc. št. 645/45 (del) – koridor stalnega vodotoka 
– potresna nevarnost: parc. št. 645/9, parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse k.o. 2027 Stara Loka: potresna nevarnost – projektni pospešek tal: 0,225 g.
Na nepremičninah obstaja predkupna pravica Občine Škofja Loka.
Cena: izklicna cena nepremičnin znaša 175.000,00 EUR. V izklicni ceni niso vključene davščine in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
Ogled nepremičnin
Zainteresirani ponudnik si lahko po predhodnem telefonskem dogovoru na št. 04/620-72-02 ali po elektronski pošti info@css-sl.si na sedežu javnega zavoda ogledajo Poročilo o oceni vrednosti nepremičninskih pravic družbe K3 KERN nepremičnine d.o.o., pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin Jureta Kerna, lahko pa se udeležijo tudi ogleda nepremičnin, ki bo izveden:
ID znak 
Datum in ura ogleda 
Rok za prijavo 
na ogled
1
parcela 
2027-645/9
 
 
20. 1. 2022 
ob 15. uri 
21. 1. 2022 
ob 10. uri
 
 
19. 1. 2022 
do 15. ure
2
parcela 
2027-645/10
3
parcela 
2027-645/24
4
parcela 
2027-645/45
Zainteresirani ponudnik mora pred ogledom svojo prisotnost obvezno sporočiti na elektronski naslov info@css-sl.si do navedenega roka.
Pogoji in pravila
1. Nepremičnine se prodajajo kot celota, nakup posamezne nepremičnine ni mogoč.
2. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«, zato se morebitno uveljavljanje stvarnih in pravnih napak po sklenitvi prodajne pogodbe ne bo upoštevalo.
3. Rok za sklenitev pogodbe: Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po končanem javnem zbiranju ponudb in po pridobitvi potrdila, da Občina Škofja Loka ne bo uveljavljala predkupno pravico, skleniti prodajno pogodbo.
4. Varščina: Varščina znaša 10 % od izklicne cene (17.500,00 EUR) in mora biti vplačana najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, na transakcijski račun št. SI56 011006300109972, model 18, sklic 26115-7200994-78732021, navedbo namena »Plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Starološki grad«. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem zbiranju ponudb, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 30 dneh od zaključka javnega zbiranja ponudb na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže ponudnika do zaključka javnega zbiranja ponudb in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
5. Način in rok plačila: Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun št. SI56 011006300109972, odprt pri UJP, z navedbo sklica sklic 26115-7200994-78732021 osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja (kulturni spomeniki). Plačilo celotne kupnine v navedenem roku in plačilo davka na promet nepremičnin je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspelemu ponudniku se varščina všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec.
6. Udeležba na javnem zbiranju ponudb in njeni pogoji
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku.
Na javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne more sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 2. 3. 2022 ob 10. uri. Če zaradi razglašene epidemije, izvajanja priporočil Vlade Republike Slovenije, v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID-19, javno odpiranje ponudb ne bo mogoče izvesti na predvideni lokaciji, se bo le-to izvedlo preko aplikacije MS TEAMS. Za ponudnike udeležba ni obvezna, v kolikor želi ponudnik pri odpiranju ponudb sodelovati, mora na e-naslov info@css-sl.si, posredovati obvestilo, da se mu zagotovi vstop v stavbo oziroma, da se ga lahko na željen e-naslov povabi k sodelovanju na MS TEAMS.
Javnega odpiranja ponudb se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 25. 2. 2022 na naslov naročnika: CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javno zbiranje ponudb – Starološki grad« ter s pripisom naziva in naslova ponudnika na hrbtni strani ovojnice, posredovali naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke, v slovenskem jeziku, prevedeno s strani uradnega sodnega prevajalca;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), stare največ 30 dni, v slovenskem jeziku, prevedeno s strani uradnega sodnega prevajalca;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotičnem javnem zbiranju ponudb;
– predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb;
– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe;
– parafiran in podpisan vzorec pogodbe o ustanovitvi služnosti;
– program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti s časovnico vzpostavitve vzpostavitve delovanja, ki naj vsebuje dejavnosti, ki so skladne z družbenim pomenom spomenika in omogočajo njegovo javno dostopnost v skladu s kulturnovarstveno zakonodajo in Odlokom o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 22/02), ki določa varstveni režim, po katerem mora biti vsaka raba in vsak poseg v grad in njegove pomožne objekte ter odprti prostor podrejen ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in muzejskih namembnosti;
– program obnove celotnega kompleksa Starološkega gradu s programsko zasnovo z upoštevanjem načel varstva kulturne dediščine, ki se bo izvajala pod strokovnim vodstvom konservatorjev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– način izvajanja konservatorskega nadzora pri obnovi spomenika, ki je v skladu s pogoji, ki jih opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine;
– načrt realizacije investicijskega načrta;
– terminski plan uresničitve projekta in investicije, ki zajema tudi obnovo spomenika, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, pri čemer je skrajni rok za dokončanje del 31. 12. 2035;
– finančni načrt, ki izkazuje zaprto finančno konstrukcijo, iz katerega izhaja sposobnost ponudnika, da bo obnovil kompleksa Starološkega gradu;
– izjavo ponudnika, da bo, po izvedeni obnovi, zagotovil javno dostopnost gradu;
– izjavo, da ni povezana oseba v smislu določil 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18);
– izjavo po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13) (priloga tega javnega zbiranja ponudb);
– izjavo ponudnika, da bo sočasno s kupoprodajno pogodbo sklenil pogodbo o ustanovitvi brezplačne služnostne pravice pešpoti in vožnje z vozili v širini 2 metrov, na nepremičnini parc. št. 645/45, k.o. 2027 Stara Loka, in brezplačno služnostno pravico pešpoti na nepremičnini parc. št. 645/24, k.o. 2027 Stara Loka, oboje v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin parc. št. 645/44, k.o. 2027 Stara Loka.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
Ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju.
Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna, bo komisija tako vlogo izločila.
Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno v vložišču CSS Škofja Loka, vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne dokumente.
Ponudba veže ponudnika do zaključka javnega zbiranja ponudb in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
Izbira najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika se opravi po pregledu prispelih ponudb.
Če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za ponujeno ceno. Če je ponudnikov več, je najugodnejši ponudnik tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če prispeta dve enakovrstni ponudbi, si prodajalec pridržuje pravice, da izvede javno dražbo.
Pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena pod pogojem, da Občina Škofja Loka ne bo uveljavila predkupne pravice.
Pravila javnega zbiranja ponudb
Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
Javno zbiranje ponudb izvede pristojna komisija za izvedbo javnega zbiranja ponudb, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil predstojnik upravljalca v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in jo sestavljajo:
– predstavnik MDDSZ – Mateja Kuntarič
– predstavnik ZVKD – Marija Ana Kranjc
– predstavnik CSS – Silva Košnjek
– predsednica Sveta CSS – Mirjana Možina.
Ugovore v postopku javnega zbiranja ponudb je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javnega zbiranja ponudb.
Javno zbiranje ponudb se opravi, tudi če je udeležen samo en ponudnik.
Ustavitev postopka: predstojnik upravljavca Javnega zavoda Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo le stroški v višini morebitne vplačane varščine brez obresti.
Kraj in čas javnega odpiranja prispelih ponudb
Javno odpiranje prispelih ponudb bo potekalo na sedežu javnega zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, dne 2. 3. 2022 v sejni sobi (III. nadstropje) ob 10. uri.
Komisija bo javno odpiranje prispelih ponudb izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 38/18).
Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa se vrne brezobrestno v roku 30 dni od dneva opravljenega javnega odpiranja prispelih ponudb. V primeru, da ponudnik, ki bo vplačal varščino, odstopi od nakupa nepremičnine in ne bo sklenil pogodbe, se varščina zadrži.
Dodatne informacije
Pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o nepremičninah lahko dobijo interesenti v javnem zavodu po tel. 04/620-72-02 ali po elektronski pošti info@css-sl.si.
Fotografije nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so objavljene na spletni strani www.css-sl.si.
Posebni socialnovarstveni zavod Center slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka 
Priloga

AAA Zlata odličnost