Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

88. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana, stran 292.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE) so občinski sveti:
– Občine Divača na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14) na seji dne 29. 9. 2021,
– Občine Hrpelje - Kozina na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) na seji dne 30. 9. 2021,
– Občine Komen na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) na seji dne 22. 12. 2021,
– Občine Sežana na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) na seji dne 18. 11. 2021
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana (Uradni list RS, št. 10/97 in 31/97) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V tem odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.«
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku za besedo »Sežana« postavi pika in črta besedilo »p.o.«
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– strokovni vodja,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
4. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku v osmi alineji črta beseda »ustanovitelju«; za besedo »dejavnosti« se doda beseda »zavoda«.
Deseta in dvanajsta alineja se črtata.
Dosedanja enajsta alineja postane deseta alineja. Doda se nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo.«
Dosedanja trinajsta alineja postane dvanajsta alineja.
5. člen 
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj,
3. predložen program dela javnega zavoda (razvojne usmeritve javnega zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
S statutom zavoda se lahko določijo še drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati direktor.«
6. člen 
V 11. členu se četrta in peta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– vodi strokovno delo zdravstvenega doma, če je obenem tudi strokovni vodja,
– odgovarja za strokovnost dela zdravstvenega doma, če je obenem tudi strokovni vodja.«
7. člen 
Za 11. členom se dodata nov oddelek in nov 11.a člen, ki se glasita:
»c) Strokovni vodja
11.a člen 
(1) Strokovno delo zavoda vodi in zanj odgovarja strokovni vodja.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda, na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
(3) Strokovni vodja se imenuje najkasneje v roku 60 dni od dneva imenovanja direktorja.
(4) Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje ter drugi pogoji in postopek imenovanja ter razrešitve strokovnega vodje se določijo v statutu zavoda skladno z zakonoma, ki urejata področje zdravstvene dejavnosti in zavodov.
(5) Funkciji direktorja in strokovnega vodje zavoda sta lahko združeni, če tako odloči svet zavoda.
(6) V kolikor sta funkciji direktorja in strokovnega vodje združeni, se opravljata tako, da se 60 odstotkov delovnega časa opravlja funkcija direktorja (24 ur tedensko), 40 odstotkov delovnega časa pa se opravlja funkcija strokovnega vodje (16 ur tedensko). Plačni razred se določi glede na interni akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda.«
8. člen 
Sedanji oddelek »c) Strokovni svet« postane oddelek »d) Strokovni svet«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen
(1) Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odloka najpozneje v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
(2) Funkcijo direktorja zavoda in strokovnega vodje opravlja sedanji direktor zavoda, ki je tudi strokovni vodja, do poteka mandata. Direktor in strokovni vodja se v skladu z določili tega odloka imenujeta po poteku mandata sedanjemu direktorju in strokovnemu vodji.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2021-07
Divača, dne 29. septembra 2021
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan 
Št. 032-6/2021-23
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 
Št. 007-08/2021-5
Komen, dne 22. decembra 2021
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 
Št. 032-10/2021-11
Sežana, dne 18. novembra 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost