Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

76. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Črnomelj, stran 280.

  
Občinski svet Občine Črnomelj je na podlagi 35. in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 16. in 22. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja št. 032-4/2021-7 z dne 13. 12. 2021 na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o predčasnem prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Črnomelj 
1. Občinski svet Občine Črnomelj ugotavlja, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Črnomelj Henčka Kosca – predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu, ker je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
2. Mandat člana občinskega sveta Henčku Koscu preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa.
3. S prenehanjem mandata člana občinskega sveta Henčku Koscu preneha tudi mandat v Posebnem delovnem telesu za spremljanje položaja romske skupnosti.
4. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in pošlje Posebni občinski volilni komisiji, zaradi izvedbe nadomestnih volitev.
Št. 032-0004/2021-9
Črnomelj, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost