Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

Ob-1050/22, Stran 40
Ministrstvo za okolje in prostor (nadaljevanju: MOP), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV)
Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Predvidena vrednost operacije je 54 milijonov EUR. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.
Vrsta razpisa
Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31. 12. 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.
Cilj operacije
Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE.
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec OV-01 z investicijsko dokumentacijo in prilogami. Občina lahko poda samo eno vlogo za sisteme OČOV v okviru tega javnega razpisa.
Začetek vnosa vlog in zaključek 
javnega razpisa
Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave tega razpisa do 31. 12. 2023 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Obravnavane bodo samo popolne vloge po vrstnem redu prispetja.
Obdobje upravičenosti stroškov
Od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026
2. Pravne podlage
– Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21)
– Načrt za okrevanje in odpornost (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, junij 2021) – v nadaljevanju: NOO
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612)
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B) (Uradni list RS, št. 172/21)
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21)
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US)
– Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
– Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)
– Navodila za finančno poslovanje Ministrstva za okolje in prostor in organov v sestavi
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP)
– Nacionalne smernice za podnebno preverjanje/presojo infrastrukture v obdobju 2021–2027
– Proračun za Načrt za okrevanje in odpornost 2021–2027 – pitna in odpadna voda
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju ZV-1)
– Smernice Evropske komisije o uporabi okvira za javno naročanje v izrednih razmerah zaradi krize v zvezi z boleznijo COVID-19 z dne 1. 4. 2020
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM)
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju: GZ)
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS)
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZFO-1)
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3)
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, v nadaljevanju: ZURE).
3. Namen podpore in vrste naložb
– Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.
– Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki prispevajo k ohranjanju območjem Natura 2000 in vodovarstvenim območjem.
– Upravičeni so stroški v nove sisteme odvajanja in čiščenja s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja.
– Upravičeni so tudi stroški v opremo za energijske prihranke, merilne in nadzorne sisteme na sistemu za odvajanje in čiščenje odpadne vode (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji, merilna in regulacijska tehnika, računalniško podprto krmiljenje za optimalno upravljanje …).
– Do podpore niso upravičene investicije v meteorne odvodne sisteme.
4. Cilji, ki jih mora doseči projekt ob zaključku
– Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, je potrebno doseči energijsko nevtralnost sistema oziroma nobene dodatne porabe energije.
– Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe je obvezna priloga ob zaključku investicije.
– Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode morajo biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS).
– Pridobljeno Uporabno dovoljenje.
5. Upravičenec do subvencije – Investitor
Za namen operacije Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE, je skladno z 12. členom UMOO končni prejemnik oziroma investitor lahko občina, ki upravlja s sistemom za odvajanje in čiščenje vode oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja in po potrebi tudi skupnega sofinanciranja projekta. Sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode mora biti po zaključku projekta v celoti v lasti občine (občin) in v upravljanju javnih gospodarskih služb.
6. Način sofinanciranja projekta in upravičeni stroški
– Projekt se sofinancira v višini 50 % iz sredstev sklada NOO.
– Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR.
– Upravičeni so novi sistemi za OČOV, ki imajo vsa potrebna pravnomočna gradbena dovoljenja. Rekonstrukcije obstoječih sistemov niso upravičen strošek do sofinanciranja.
– Upravičeni so stroški v opremo za merjenje in energijske prihranke v sistemu OČOV (fotovoltaika, nove črpalke, senzorji in regulacijska tehnika …).
– Upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
– Skladno z gradbenim zakonom so upravičeni stroški gradbenega nadzora.
– Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.
– Investicije v meteorne sisteme niso upravičen strošek.
– DDV ni upravičen strošek.
– Sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju, so deležni 10 % dodatka pri sofinanciranju.
7. Postopek za izbor vlog
– Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja, od pričetka (od objave javnega razpisa) do zaključka javnega razpisa, vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.
– V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi naslednjemu prijavitelju po vrsti. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
– Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Vloga za javni razpis NOO – Odpadne vode, št 35500-7/2022-2550. Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s tem odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
– Popolna vloga vsebuje vse z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce.
– Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
– Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in ne bodo imele vseh prilog, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene.
– Vloge, ki ne bodo pravočasne ali jih ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
– Vloge bo odpirala strokovna komisija, imenovana s sklepom. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) odpiranje vlog ne bo javno.
– Vloge se bodo odpirale vsak prvi delovni četrtek v mesecu, in sicer samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Prvo odpiranje vlog bo 3. 2. 2022. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
– Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo z razpisno dokumentacijo zahtevanega dokumenta (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec javnega razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
– V naslednjem koraku bo komisija ocenjevala vsebinsko ustreznost vlog. Komisija o ocenjevanju vlog vodi zapisnik.
– Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
8. Priloge k vlogi za dodelitev sredstev
Vlogi (obrazec) mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki je izdelana skladno z navodili UEM. Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj pravna podlaga, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih cenah, opredelitev virov financiranja, terminski plan oziroma obdobje trajanja projekta ter navedba ali je potrebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko dokumentacijo.
Vlogi mora biti priložena ustrezna gradbena dokumentacija (vsaj DGD ali PIZ), iz katere bo razviden obseg gradbenih del in upravičenih in neupravičenih stroškov. Prav tako mora biti čim bolj natančno opredeljen obseg investicije v merilno, regulacijsko in drugo opremo (iz točke 6). Vloga mora v investicijski dokumentaciji projekta izkazovati jasne cilje, zapisane v točki 4 tega razpisa in imeti vsa pravnomočna gradbena dovoljenja za celoten projekt, sicer ni ustrezna za obravnavo. Deli projekta, ki gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, niso upravičeni do sofinanciranja. V kolikor za vse dele investicije, ki je predmet vloge, ne bodo predložena pravnomočna gradbena dovoljenja, se vloga za dodelitev sredstev v celoti zavrne.
9. Vlaganje vlog za izplačilo: vlaganje vlog za izplačilo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februarja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna stroškov. Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Priložena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna z Gradbenim zakonom. Pred podpisom POS je investitor dolžan izvesti javno naročilo skladno z ZJN-3. Po izboru izvajalca je dolžan obvestiti MOP in mu na poziv, kadarkoli poslati vso dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajalca del v pregled. Najkasneje pred plačilom prve vloge za izplačilo mora MOP pregledati dokumentacijo javnega naročila investitorja.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
Ob zaključku projekta poda investitor izjavo, da je s projektom zaključil in da so finančne obveznosti iz POS zaključene. Prav tako mora v roku šestih mesecev od izjave o zaključku, predložiti relevantna dokazila, da je s končanim projektom dosegel cilje, opredeljene v JR in vlogi. Izjava z dokazili o ciljih pa mora biti predana na MOP pred 30. 6. 2026. Vsi stroški gradnje in predana dokazila, ki so nastali po tem datumu, niso veljavni in upravičeni do sofinanciranja.
Investitor mora ob zaključku projekta izdelati končno poročilo. Končno poročilo mora vsebovati tudi poglavje, kjer je opredeljena vsebinska in finančna realizacija na projektu glede na načrtovani finančni in vsebinski okvir projekta v povezavi z doseganjem mejnikov in ciljev.
11. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila
– Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, mora upravičenec, ob pozivu, dati na razpolago dokumentacijo in dokazila, za potrebe kontrolnih in revizijskih postopkov, vsaj pet let od zadnjega plačila vloge za izplačilo.
– MOP lahko po potrebi in ob predhodni najavi pred izplačilom vloge za izplačilo pri investitorju opravi pregled na kraju samem.
– MOP lahko po dogovoru z investitorjem kadarkoli opravi pregled na kraju samem, če oceni, da je to potrebno.
– Neizpolnjevanje doseganja ciljev iz potrjene vloge pomeni izgubo oziroma povračilo vseh prejetih sredstev.
– Obveznosti investitorja bodo opredeljene v POS.
– Časovni zamik izvajanja projekta je dopusten zgolj v primeru upravičenih vzrokov, vendar najdlje do končnega roka upravičenosti iz tega javnega razpisa.
12. Pravno varstvo: zoper odločbo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje, je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se lahko vloži priporočeno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko investitorji dvignejo razpisno dokumentacijo ter elektronski naslov
Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni- organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/ javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor.
Za dodatne informacije lahko investitorji vprašanja posredujejo na elektronski naslov tomaz.prodan@gov.si ali natasa.marzidovsek@gov.si. Vsi relevantni odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani ministrstva.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti