Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

85. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 283.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V Odloku o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16, 68/17, 81/19 in 157/20) se v 6. členu v prvem odstavku črta šesta alineja.
Dosedanja sedma alineja postane šesta alineja.
Dosedanja osma alineja, ki postane sedma alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– prijavljeni projekt ali program prijavitelja se ne sme sofinancirati iz sredstev drugih javnih razpisov mestne občine ali preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica; prijavljeni projekt se tudi ne sme sofinancirati iz drugih proračunskih sredstev mestne občine, v kolikor bi v okviru prijavljenih stroškov prišlo do dvojnega financiranja.«.
2. člen 
V 10. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Med lastna sredstva prijavitelja se lahko šteje tudi prostovoljno delo članov v nevladnih organizacijah, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, definira ob posameznem javnem razpisu, vendar ne več kot 10 % predvidenih lastnih sredstev. Enako razmerje se upošteva tudi pri poročanju ob dokazovanju lastnega deleža sredstev; kot upravičen strošek za prostovoljno delo se prizna do višine 10 % odobrenih proračunskih sredstev.
(3) Splošni stroški prijavitelja, vezani na prijavljeni projekt (stroški telekomunikacij, plačilnega prometa, računovodstva, pisarniškega materiala, vode, elektrike itd.) so upravičeni stroški do višine 10 % odobrenih sredstev.
(4) Če je prijavitelj samozaposleni, se kot upravičen strošek za lasten honorar prizna največ 40 % vrednosti odobrenih proračunskih sredstev mestne občine, razlika se prizna za druge stroške (stroški najema, promocije, drugi materialni stroški itd.). Če je prijavitelj nevladna organizacija, se za stroške dela zaposlenih pri prijavitelju kot upravičen strošek prizna največ 40 % vrednosti odobrenih proračunskih sredstev mestne občine, razlika se prizna za druge stroške (stroški najema, promocije, drugi materialni stroški itd.).«.
3. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku v peti alineji za besedo »razpisa« doda besedilo »in višino maksimalnega zneska sredstev za katerega lahko zaprosi prijavitelj«.
4. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, poleg objave v uradnem listu se lahko obvestilo objavi tudi v drugih medijih. Celotno besedilo razpisa se objavi na spletni strani mestne občine. Za datum objave javnega razpisa se šteje datum obvestila o objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
5. člen 
V 21. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zagotovi objavo obvestila o objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani mestne občine.«.
6. člen 
V 29. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Strokovna komisija razvrsti projekte od najvišje do najnižje ocenjenega, glede na kriterije določene v 28. členu tega odloka in v javnem razpisu. Sofinancirajo se projekti, ki dosežejo minimalno 70 točk.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva se razdeli v dveh fazah:
a) Faza 1:
80 % mase razpisanih sredstev se nameni sofinanciranju projektov, ki so uvrščeni višje, in sicer se financirajo projekti od najvišje uvrščenega navzdol tako, da vsak projekt prejme celotno višino zaprošenih sredstev za kritje upravičenih stroškov.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk, se jih razvrsti od najvišje do najnižje ocenjenega na sledeči način:
– višje se uvrsti projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1, se višje uvrsti projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 2,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 in Kriteriju 2, določi prioriteto komisija glede na namen razpisa.
V primeru, da ostane del sredstev iz Faze 1 neporabljen, ker sredstva ne zadoščajo za kritje celotnih upravičenih stroškov za naslednji, po vrstnem redu razvrščeni projekt, se preostanek sredstev prenese v Fazo 2.
b) Faza 2:
20 % razpisanih sredstev in morebitni preostanek sredstev iz Faze 1 se razdeli med preostale projekte, ki dosežejo minimalno 70 točk, na podlagi naslednje formule:
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
X
KONČNO ŠTEVILO TOČK ZA PROJEKT
X
UPRAVIČENA ZAPROŠENA SREDSTVA ZA POSAMEZEN PROJEKT
VSOTA IZRAČUNANIH DELEŽEV PROJEKTOV
100
«. 
8. člen 
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt ne sme presegati 60 % upravičenih stroškov projekta in hkrati ne sme presegati višine maksimalnega zneska sredstev za katerega lahko zaprosi prijavitelj in je določen v posameznem javnem razpisu.«
Tretji odstavek se dopolni tako, da se pred dosedanjim besedilom doda naslednje besedilo:
»Strokovna komisija pripravi poročilo, v katerem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih projektov z obrazložitvijo ter predlog, kateri projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu in kateri se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.«.
9. člen 
V 32. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo:
»niti določitev prioritete komisije iz 30. člena.«.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015-50
Nova Gorica, dne 16. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost