Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

Ob-1049/22, Stran 37
Ministrstvo za okolje in prostor (nadaljevanju: MOP), Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo
Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Predvidena vrednost operacije je 53,7 milijonov EUR. Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost.
Vrsta razpisa
Popolne vloge bodo razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do porabe sredstev za operacijo oziroma najkasneje do 31. 12. 2023. Razen vrstnega reda prispetja popolnih vlog ni dodatnih meril za razvrščanje vlog.
Cilj operacije
Zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.
Vloga na javni razpis
Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec PV-01 z investicijsko dokumentacijo in prilogami. Občina lahko poda samo eno vlogo za sisteme s pitno vodo v okviru tega javnega razpisa.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave razpisa do 31. 12. 2023 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Obravnavane bodo samo popolne vloge po vrstnem redu prispetja.
Obdobje upravičenosti stroškov
Od 20. 2. 2020 do 30. 6. 2026
2. Pravne podlage
– Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21)
– Načrt za okrevanje in odpornost (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, junij 2021) – v nadaljevanju: NOO
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612)
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B) (Uradni list RS, št. 172/21)
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21)
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20)
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 odl. US)
– Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
– Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)
– Navodila za finančno poslovanje Ministrstva za okolje in prostor in organov v sestavi
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP)
– Nacionalne smernice za podnebno preverjanje/presojo infrastrukture v obdobju 2021–2027
– Proračun za Načrt za okrevanje in odpornost 2021–2027 – pitna in odpadna voda
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju ZV-1)
– Smernice Evropske komisije o uporabi okvira za javno naročanje v izrednih razmerah zaradi krize v zvezi z boleznijo COVID-19 z dne 1. 4. 2020
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM)
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljevanju: GZ)
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS)
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZFO-1)
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3)
– Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, v nadaljevanju: ZURE).
3. Namen podpore in vrste naložb
– Gradnja novih sistemov s pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, s povprečno porabo energije pod 0,5 kWh, infrastrukturnemu indeksu uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj.
– Zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine). Posledično boljša energetska učinkovitost sistemov s pitno vodo in večja varnost pri uporabi.
– Zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda).
– Izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar ta še ni zagotovljena na območjih s sistemom pod 10.000 prebivalcev.
4. Upravičenec do subvencije – Investitor
Za namen operacije »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«, je skladno z 12. členom UIMOO končni prejemnik finančne podpore oziroma investitor lahko lokalna (samoupravna) skupnost – občina, ki upravlja z vodovodnim sistemom oziroma vodilna občina v projektu, ki se z ostalimi občinami dogovori o izvajanju projekta na vodovodnem sistemu, ki leži med občinami. Za potrebe izvajanja projekta izgradnje vodovodnega sistema, občine sklenejo medobčinsko pogodbo o načinu izvajanja, skupnega sofinanciranja projekta in upravljanja vodovodnega sistema, ki je v celoti v občinski lasti.
5. Način sofinanciranja projekta in upravičeni stroški
– Projekt se sofinancira v višini 50 % iz sredstev sklada NOO.
– Minimalna višina dodeljenih sredstev je 100.000,00 EUR, maksimalna pa 1.000.000,00 EUR. Spodnja meja vrednosti projekta za sofinanciranje je 200.000 EUR.
– Upravičeni so stroški izgradnje nove infrastrukture sistemov za pitno vodo s pridobljenimi pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji.
– Na celotnem vodovodnem sistemu so upravičeni tudi stroški novih merilnih sistemov in centralni nadzorni sistem za nadzor kvalitete vode in optimalno upravljanje z vodovodnim sistemom. Merilni sistem mora po končanem projektu zagotavljati izračun vodne bilance, skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.
– Upravičeni so stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
– Skladno z gradbenim zakonom je upravičen strošek gradbeni nadzor.
– Vsi upravičeni stroški v projektu so morali nastati po 20. 2. 2020, kar se izkazuje z datumom računov. Vsi stroški, ki so nastali pred tem datumom, niso upravičeni do sofinanciranja.
– DDV ni upravičen strošek.
6. Cilji, ki jih mora doseči projekt ob zaključku
Upravičenec mora ob zaključku investicije dosegati predpisane parametre investicije, ki jih tudi predhodno opredeli v svoji vlogi in spremljajoči dokumentaciji:
– Gradnja novega sistema s pitno vodo mora zagotavljati indeks uhajanja vode (ILI) 1,5 ali manj ali pa doseči povprečno porabo energije na celotnem sistemu pod 0,5 kWh.
– Izdelan energijski certifikat pooblaščene družbe je obvezna priloga ob zaključku investicije.
– Merilni sistem pretokov vode mora biti skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.
– Vodovodni sistem mora biti v upravljanju javnih gospodarskih služb (JGS).
– Pridobljeno uporabno dovoljenje.
7. Postopek za izbor vlog
– Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja, od pričetka (od objave javnega razpisa) do zaključka javnega razpisa, vse do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2023.
– V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi naslednjemu prijavitelju vloge po vrstnem redu. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
– Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure oddana v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Vloga za razpis NOO – Pitne vode, št. 35500-8/2022-2550. Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnice, ki ne bodo označene v skladu s tem odstavkom, bodo s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
– Popolna vloga vsebuje vse z razpisno dokumentacijo predpisane obrazce.
– Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
– Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in ne bodo imele vseh prilog, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene.
– Vloge, ki ne bodo pravočasne ali jih ne bo vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
– Vloge bo odpirala strokovna komisija, imenovana s sklepom. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) odpiranje vlog ne bo javno.
– Vloge se bodo odpirale vsak prvi delovni torek v mesecu, in sicer samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Prvi rok za odpiranje vlog bo 1. 2. 2022. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
– Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo z razpisno dokumentacijo zahtevanega dokumenta (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec javnega razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
– V naslednjem koraku bo komisija ocenjevala vsebinsko ustreznost vlog. Komisija o ocenjevanju vlog vodi zapisnik.
– Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
8. Priloge k vlogi za dodelitev sredstev
Vlogi mora biti priložena investicijska dokumentacija, ki je izdelana skladno z navodili UEM. Iz investicijskega dokumenta mora izhajati najmanj pravna podlaga, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih cenah, opredelitev virov financiranja, terminski plan oziroma obdobje trajanja projekta ter navedba ali je potrebno na podlagi UEM pripraviti nadaljnjo investicijsko dokumentacijo.
Vlogi mora biti priložena ustrezna gradbena dokumentacija (vsaj DGD ali PIZ), iz katerih bo razviden obseg upravičenih in neupravičenih stroškov. Prav tako mora biti čim bolj natančno opredeljen obseg investicije v merilno, regulacijsko in drugo opremo (iz točke 5). Vloga mora v investicijski dokumentaciji projekta izkazovati jasne cilje, zapisane v točki 6 tega razpisa in imeti vsa pravnomočna gradbena dovoljenja ter vodna dovoljenja za celoten projekt, sicer ni ustrezna za obravnavo. Deli projekta, ki gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, niso upravičeni do sofinanciranja. V kolikor za vse dele investicije, ki je predmet vloge, ne bodo predložena pravnomočna gradbena dovoljenja, se vloga za dodelitev sredstev v celoti zavrne.
9. Vlaganje vlog za izplačilo: vlaganje vlog za izplačilo se opravi štirikrat letno – ob koncu mesecev februarja, maja, avgusta in novembra, do končnega poračuna stroškov. Plačila se izvajajo skladno s sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: POS). Priložena dokumentacija vlogi za izplačilo mora biti skladna z Gradbenim zakonom. Pred podpisom POS je investitor dolžan izvesti javno naročilo skladno z ZJN-3. Po izboru izvajalca je dolžan obvestiti MOP in mu na poziv, kadarkoli poslati vso dokumentacijo v zvezi z razpisom in izborom izvajalca del v pregled. Najkasneje pred plačilom prve vloge za izplačilo mora MOP pregledati dokumentacijo javnega naročila investitorja.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
Ob zaključku projekta poda investitor izjavo, da je s projektom zaključil in da so finančne obveznosti iz POS zaključene. Prav tako mora v roku šestih mesecev od izjave o zaključku, predložiti relevantna dokazila, da je s končano investicijo dosegel cilje, opredeljene v javnem razpisu in vlogi. Izjava z dokazili o ciljih pa mora biti predana na MOP pred 30. 6. 2026. Vsi stroški gradnje in predana dokazila, ki so nastali po tem datumu, niso veljavni in upravičeni do sofinanciranja.
Investitor mora ob zaključku projekta izdelati končno poročilo. Končno poročilo mora vsebovati tudi poglavje, kjer je opredeljena vsebinska in finančna realizacija na projektu glede na načrtovani finančni in vsebinski okvir projekta v povezavi z doseganjem mejnikov in ciljev.
11. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila
– Skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, mora upravičenec ob pozivu predložiti dokumentacijo in dokazila, za potrebe kontrolnih in revizijskih postopkov, vsaj pet let od zadnjega plačila vloge za izplačilo.
– MOP lahko po potrebi in ob predhodni najavi pred izplačilom vloge za izplačilo pri investitorju opravi pregled na kraju samem.
– MOP lahko po dogovoru z investitorjem kadarkoli opravi pregled na kraju samem, če oceni, da je to potrebno.
– Neizpolnjevanje doseganja ciljev iz potrjene vloge pomeni izgubo oziroma povračilo vseh prejetih sredstev.
– Obveznosti upravičenca bodo opredeljene v POS.
– Časovni zamik izvajanja projekta je dopusten zgolj v primeru upravičenih vzrokov, vendar najdlje do končnega roka upravičenosti.
12. Pravno varstvo: zoper odločbo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje, je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se lahko vloži priporočeno po pošti ali neposredno pri navedenem sodišču.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko investitorji dvignejo razpisno dokumentacijo ter elektronski naslov
Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni- organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/ javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor.
Za dodatne informacije lahko investitorji vprašanja posredujejo na elektronski naslov tomaz.prodan@gov.si ali natasa.marzidovsek@gov.si. Vsi relevantni odgovori bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani ministrstva.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti