Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

95. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2760, stran 310.

  
Na podlagi 110., 119., 268. in 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 27. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2760 
1. člen 
(potrditev izhodišč) 
(1) Za zazidalni načrt Cviblje (Uradni list RS, št. 109/05, 76/08, 51/09 – popr. in 39/15), v nadaljevanju ZN, so bile izdelane strokovne podlage, ki so podale in utemeljile namen izdelave izvedbenega prostorskega akta (stanovanjsko območje), analizirale rešitve v prostoru predvsem glede pravnih režimov in usklajenosti s hierarhično višjimi prostorskimi akti ter potrebnih investicij v gospodarsko in družbeno javno infrastrukturo.
(2) Predmet sprememb in dopolnitev ZN, v nadaljevanju SDZN, je omogočanje gradnje ravnih streh in povečanje površine za razvoj objekta(ov).
(3) Zaradi že sprejetega ZN in predmeta SDZN so usmeritve za pripravo SDZN po 118. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 v nadaljevanju ZUreP-2), že podane in so celovite, zato priprava dodatnih izhodišč ni potrebna.
(4) Pravna podlaga za pripravo SDZN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in veljavni podzakonski predpisi.
2. člen 
(območje in predmet SDZN) 
(1) Območje SDZN obravnava zemljišče na parc. št.: 1041/28, k.o. Medvedje selo. Območje je velikosti 0,15 ha.
(2) SDZN je v skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr., 49/16 in 72/18), ki predmetna zemljišča opredeljuje, kot stavbna zemljišča, in sicer območje stanovanjskih površin. Območje SDZN je v EUP TR266 OPPN.
(3) Predmet SDZN je gradnja ravne strehe na stanovanjski stavbi, povečanje površine za razvoj objekta(ov) na zemljišču na katerem se bo gradila stanovanjska stavba in nezahtevni ter enostavni objekti.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje in investicijskih namer pobudnika.
(2) V postopku priprave SDZN ni potrebe po pridobitvi dodatnih strokovnih podlag.
(3) Če se v postopku izdelave SDZN izkažejo potrebe po dodatnih strokovnih podlagah, se iste tudi izdelajo.
(4) Če bo v postopku izdelave SDZN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se v postopku izdela okoljsko poročilo.
4. člen 
(postopek in roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora) 
Faza
Rok izdelave
Nosilec
– pobuda in sklep o začetku priprave SDZN
izdelovalec in občina
– izdelava osnutka SDZN 
izdelovalec
– pridobivanje odločbe o CPVO
izdelovalec
– pridobitev 1. mnenj
– izdelava dopolnjenega osnutka SDZN
izdelovalec
– javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave SDZN
občina
– javna razgrnitev, javna obravnava
občina
– izdelava in uskladitev stališč do pripomb
izdelovalec, občina
– obravnava in sprejem stališč do pripomb
občina
– izdelava predloga SDZN 
izdelovalec
– pridobitev 2. mnenj
– izdelava usklajenega predloga SDZN za sprejem na OS
izdelovalec
– obravnava in sprejem SDZN na seji OS in odborih
izdelovalec, občina
– objava odloka o SDZN v Uradni listu RS
občina
– izdelava končnega dokumenta
izdelovalec
Navedene faze in roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku izdelave prostorskega akta ter izrednih razmer. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje se roki ustrezno prilagodijo izdelavi okoljskega poročila, ki se skupaj z dopolnjenim osnutkom SDZN javno razgrne.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SDZN ni potrebno pridobiti konkretnih smernic za načrtovanje in mnenj na osnutek in predlog SDZN, ker predlagane spremembe ne vplivajo na področja upravljanja posameznih nosilcev urejanja prostora (gospodarska in družbena javna infrastruktura ter zavarovana območja).
(2) Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SDZN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni SDZN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
1. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
2. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
6. Zavod za gozdove, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto.
(3) Nosilci urejanja prostora za pridobitev mnenj:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje;
– Elektro Ljubljana d.d., Ljubljanska cesta 7, DE Novo mesto, 8000 Novo mesto;
– Butan plin d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto;
– GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
(4) V kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v postopku.
(5) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 110., 111. in 114. členom ZUreP-2 podati smernice in mnenja k osnutku in predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(6) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernic ali mnenja, se šteje, da jih nimajo, v tem primeru mora izdelovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte (tretji odstavek 39. člena ZUreP-2).
6. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) V postopku izdelave SDZN se izvede 30 dnevna javna razgrnitev, v času katere se izvede javna obravnava prostorskega akta.
(2) V času javne razgrnitve in javne obravnave javnost lahko poda svoje pripombe in predloge na razgrnjen prostorski akt.
(3) Podane pripombe obravnava Občina Trebnje in stališča do njih sprejme župan Občine Trebnje.
(4) Vključevanje oziroma seznanitev javnosti se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani občine (objavijo se sklep, osnutek prostorskega akta, dopolnjen osnutek, predlog ipd.).
7. člen 
(obveznost udeležencev v postopku priprave SDZN) 
(1) Udeleženci v postopku priprave SDZN so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih izdelava prostorskega akta zadeva.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne programe in posredujejo mnenja na prostorski akt.
8. člen 
(obveznosti financiranja SDZN) 
(1) Finančna sredstva za pripravo in izdelavo SDZN zagotovi investitor, lastnik parcele št. 1041/28, k.o. Medvedje selo.
(2) Medsebojne obveznosti investitorja priprave spremembe prostorskega akta se, skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZUreP-2, določijo v pogodbi o medsebojnih obveznostih med občino in investitorjem.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Trebnje in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2021
Trebnje, dne 27. decembra 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost