Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

68. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 266.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena ter za izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopke in roke za prijavo na razpis za vpis in za izvedbo vpisa v visokem šolstvu v študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe, ne glede na način izvajanja študija. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena, drugega stavka prvega odstavka 8. člena, 13. člena, 16. člena, 17. člena, 18. člena, 19. člena, 20. člena, 21. člena, drugega in tretjega odstavka 40. člena, 41. člena, 42. člena, 43. člena, 44. člena, 49. člena, drugega stavka prvega odstavka 50. člena, 51. člena, 53. člena, 56. člena, drugega stavka prvega odstavka 57. člena, 58. člena in 60. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za zasebne visokošolske zavode.
2. člen 
(1) Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
(2) Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah podaljša roke iz tega pravilnika s sklepom za čas trajanja takih okoliščin, vendar ne dlje kot za tri mesece.
II. DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
1. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe
3. člen 
(1) Vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
(2) Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe je skupen za študijske programe javnih visokošolskih zavodov in koncesionirane študijske programe koncesioniranih visokošolskih zavodov, ne glede na način izvajanja študija.
(3) Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
4. člen 
(1) Razpis za vpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) vsebuje:
1. ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
2. ime študijskega programa;
3. kraj izvajanja študijskega programa;
4. trajanje študija;
5. pogoje za vpis;
6. merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa;
7. predvideno število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
8. predvideno število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva, ločeno za redni in izredni študij;
9. predvideno število prostih vpisnih mest za tujce iz držav nečlanic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tujci), ločeno za redni in izredni študij;
10. predvideno število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;
11. postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
12. navedbo spletne strani, na kateri je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
13. postopke in roke za prijavo na razpis za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
14. postopke in roke za prijavo na razpis za diplomante, ki se prijavljajo na enovite magistrske študijske programe;
15. druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
(2) Z razpisom se ločeno od predvidenega števila prostih vpisnih mest za vpis v prvi letnik objavi tudi predvideno število prostih vpisnih mest za diplomante, ki se prijavljajo na enovite magistrske študijske programe, in študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).
5. člen 
(1) Prosta vpisna mesta iz sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
(2) Za redni in izredni študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih se za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar to praviloma ne sme presegati števila prostih vpisnih mest iz sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika za 20 % v primeru rednega študija in 50 % v primeru izrednega študija.
(3) Če bodo po zaključku drugega prijavnega roka razpisana še prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij iz sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in šele nato tujci.
6. člen 
Ne glede na določbo sedme alinee prvega odstavka 4. člena in določbe 5. člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
7. člen 
(1) Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma pristojni organ samostojnega visokošolskega zavoda.
(2) Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
(3) Študijski programi oziroma zborniki študijskih programov, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
(4) Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani pripravi besedilo razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe za objavo v sodelovanju z visokošolskimi zavodi, vključenimi v razpis, in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.
8. člen 
(1) Javni visokošolski zavodi in koncesionirani visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe morajo razpis vnesti v evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) najpozneje do 1. decembra, vsi drugi visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne študijske programe, pa najmanj sedem dni pred prvim prijavnim rokom, vendar najpozneje do 31. marca.
(2) Javni in koncesionirani visokošolski zavod mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
(3) Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe za prihodnje študijsko leto najpozneje do 1. decembra poslati Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
9. člen 
(1) Po objavi razpisa univerze oziroma njihove članice ter samostojni visokošolski zavodi organizirajo najmanj en, lahko pa tudi več informativnih dni, ter vse, ki se zanimajo za študij, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje in drugimi informacijami, pomembnimi pri izbiri študija.
(2) Visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi individualne informativne pogovore. Informativni dnevi se ob upoštevanju šolskega koledarja za srednje šole organizirajo v rokih, določenih z razpisom.
10. člen 
(1) Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za izvedbo prijavnih postopkov na razpis za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov in enovitih magistrskih študijskih programov v prvem in drugem prijavnem roku, opravljajo visokošolske prijavno-informacijske službe univerz. Za delovanje elektronske prijave za vpis v eVŠ skrbi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(2) Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani opravlja tudi skupne naloge za izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe.
(3) Pravila za pretvorbo ocen srednješolske izobrazbe pri izračunu točk ob omejitvi vpisa pred objavo razpisa s sklepom sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo, po predhodnem mnenju rektorske konference. Objavijo se na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, in visokošolskih prijavno-informacijskih služb univerz.
(4) Za usklajevanje enotnega delovanja visokošolskih prijavno-informacijskih služb in reševanje odprtih vprašanj v povezavi z izvedbo razpisa minister, pristojen za visoko šolstvo, s sklepom imenuje delovno skupino, ki vključuje predstavnike visokošolskih prijavno-informacijskih služb in ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo.
11. člen 
(1) Po preteku prvega in drugega roka za prijavo na razpis visokošolske prijavno-informacijske službe analizirajo prijave za vpis, jih objavijo na svojih spletnih straneh ter pošljejo podatke o prijavah pristojnim organom univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
(2) V dogovoru z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, služba iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika pripravi zbirno analizo prijavno-sprejemnega postopka za dodiplomske študijske programe za posamezno študijsko leto in jo objavi na svoji spletni strani oziroma pošlje zainteresirani javnosti.
2. Prijava na razpis za dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe
12. člen 
(1) Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva, se za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov in enovitih magistrskih študijskih programov na razpis prijavijo v dveh rednih rokih, pri čemer se trajanje posameznega roka določi z razpisom tako, da:
– prvi rok traja najmanj 30 dni med 1. februarjem in 20. marcem in
– drugi rok traja najmanj pet dni v obdobju od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, do 5. septembra.
(2) Kandidati, za katere se izbirni postopek v prvem roku do datuma za oddajo druge prijave še ni končal, lahko oddajo drugo prijavo. Če bodo sprejeti na enega izmed študijskih programov v prvem roku, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi z njihovim pisnim soglasjem. Če bodo sprejeti na enega izmed študijskih programov v prvem roku in se bodo v ta študijski program tudi vpisali, se njihova prijava iz drugega prijavnega roka izloči iz nadaljnjega prijavno-sprejemnega postopka in postopek ustavi.
(3) Kandidat poda pisno soglasje iz prejšnjega odstavka do objave rezultatov splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov v jesenskem roku. Če kandidat takega soglasja ne poda v roku iz prejšnjega stavka, se šteje, da je umaknil prijavo na drugem prijavnem roku.
(4) Če na visokošolskih zavodih po zaključku drugega prijavnega roka ostanejo še prosta vpisna mesta, visokošolski zavodi lahko razpišejo rok za njihovo zapolnitev. Rok traja najmanj en delovni dan in se določi z razpisom v obdobju od izteka izbirnega postopka drugega prijavnega roka do 30. septembra.
(5) Roki za prijavo kandidatov za vpis v višji letnik, na mesta za diplomante na enovitih magistrskih študijskih programih in vzporedni vpis se določijo z razpisom. Z razpisom se določijo tudi roki za tujce.
13. člen 
(1) Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom.
(2) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
(3) Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka, določenega z razpisom, nato pa ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
(4) Če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
(5) Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi na način, določen z razpisom.
(6) V primeru razpisanega roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kot pravočasna šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom za vpis, ter ki je ne glede na način prijave iz tega člena in ne glede na način dostave, v primeru prijave z uporabniškim imenom in geslom kandidata, prispela na pristojni visokošolski zavod v roku, določenem z razpisom.
14. člen 
(1) V prvem roku se lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu, za katero se objavlja razpis.
(2) V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali pred objavo vpisnih mest za drugi prijavni rok.
(3) Visokošolski zavodi lahko za študijske programe, ki imajo po končanem prvem prijavnem roku sprejetih najmanj 90 % kandidatov ali manj kot 10 % kandidatov glede na razpisana mesta za posamezni način študija, v drugem roku prostih mest za ta način študija ne razpišejo. Če se v drugem prijavnem roku prosta mesta ne razpišejo, ker je sprejetih manj kot 10 % kandidatov glede na razpisana mesta za posamezni način študija, visokošolski zavodi sprejmejo odločitev, da se študijski program ne izvaja. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(4) Za študijske programe, za katere je razpisanih 30 mest ali manj za posamezni način študija, delež iz prejšnjega odstavka ne velja in ga določijo visokošolski zavodi z razpisom. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(5) Visokošolski zavodi lahko po končanem prvem prijavnem roku sprejmejo odločitev, da se študijski program ne izvaja, če vanj ni bilo sprejeto število kandidatov, določeno z razpisom. Visokošolski zavodi morajo o takih študijskih programih takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
(6) Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega prijavnega roka, lahko v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest skladno z razpisom za vpis vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Prijavijo se lahko kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov, in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.
(7) Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se za redni študij na enovitih magistrskih študijskih programih lahko prijavijo le za mesta za diplomante, za redni in izredni študij na dodiplomskih študijskih programih pa v rednih rokih, in sicer na način in v rokih, določenih z razpisom.
15. člen 
(1) V prijavi v prvem oziroma drugem prijavnem roku kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva, po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, določenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
(2) V roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Kandidat lahko odda največ tri prijave za različne študijske programe oziroma načine njihove izvedbe.
3. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
16. člen 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v enovite magistrske in univerzitetne študijske programe so:
1. spričevalo splošne mature;
2. spričevalo o srednješolski diplomi ali zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, če so kandidati končali izobraževanje pred 1. 6. 1995;
3. spričevalo o poklicni maturi po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta;
4. potrdilo o opravljenem preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
5. spričevali zadnjih dveh letnikov, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen;
6. potrdilo o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.
17. člen 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v visokošolske strokovne študijske programe so:
– spričevalo splošne mature;
– spričevalo o poklicni maturi, zaključnem izpitu ali srednješolski diplomi po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
– potrdilo o preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali zadnjih dveh letnikov, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen.
18. člen 
(1) Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
(2) Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
(3) Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika. Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedeni ocene za posamezen letnik in splošni uspeh.
(4) Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
(5) Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevajo spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, oziroma za kandidate, ki so maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16 – ZOFVI-K), se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo ter uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
(6) Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevajo spričevali 3. in 4. letnika gimnazije oziroma izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter spričevalo o poklicni maturi.
(7) Kandidati, ki so končali srednjo šolo v tujini, do roka, določenega z razpisom, predložijo zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja, prevode teh spričeval, kjer je potrebno, in odločbo o priznavanju v tujini pridobljenega izobraževanja. O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja.
(8) Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je IB diploma oziroma listina IBO Results summary (če kandidat še ni dobil diplome) s pripisom: Diploma Awarded ali Bilingual diploma awarded.
(9) Dokazilo o zaključnem spričevalu evropske mature je ustrezna diploma oziroma listina European Baccalaureate Certificate.
19. člen 
Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
20. člen 
Dokazila za študente, ki se vpisujejo po pravilih za vzporedni študij, za vpis v višji letnik in za diplomante na enovitih magistrskih študijskih programih, določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda z razpisom.
21. člen 
Kot dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki jih morajo v prijavnem postopku poslati kandidati in si jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, veljajo fotokopije listin iz 16., 17. in 18. člena tega pravilnika:
– overjene pri notarju, uradni osebi upravne enote, in sicer ne glede na bivališče osebe, ki zahteva overitev, ali
– preverjene na podlagi izvirne listine pri uradnih osebah visokošolske prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Uradna oseba ugotovitev, ali se prepis oziroma kopija ujema z izvirnikom, zaznamuje na fotokopiji listine.
4. Opravljanje preizkusov
22. člen 
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkusi) se opravljajo na visokošolskem zavodu.
23. člen 
(1) Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidate, za katere se ugotovi, da morajo opraviti preizkuse, se pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis, seznani s področji, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem opravljanja teh preizkusov. Obvestila o preizkusih pošilja visokošolski zavod po elektronski pošti na elektronski naslov kandidata, naveden v prijavi za vpis.
(2) O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa kandidate pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis, obvesti visokošolski zavod najpozneje pet dni pred preizkusom v prvem prijavnem roku ter dva dni pred preizkusom v drugem prijavnem roku.
24. člen 
(1) Datumi za opravljanje preizkusov v prvem in drugem roku se ob upoštevanju koledarja za splošno maturo oziroma koledarja za poklicno maturo določijo z razpisom.
(2) Roki za opravljanje preizkusov morajo biti razporejeni in medsebojno usklajeni tako, da jih kandidati lahko opravljajo za vse v prijavah navedene študijske programe.
25. člen 
(1) Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih kandidatom izdajo potrdilo, podatke o uspehu pri preizkusih pa vnesejo tudi v eVŠ.
(2) Potrdila o opravljenih preizkusih, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih, veljajo za čas, ki ga določi visokošolski zavod.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se preizkusi lahko opravljajo večkrat. V izbirnem postopku se upošteva boljša ocena.
5. Roki za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev
26. člen 
(1) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev se v prvem in drugem roku predložijo pristojni visokošolsko prijavno-informacijski službi, v primeru roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest pa visokošolskim zavodom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kandidatom, ki so oziroma bodo opravljali splošno oziroma poklicno maturo v Republiki Sloveniji v tekočem letu, v katerem oddajajo prijavo za vpis, ni treba pošiljati spričeval o splošni oziroma poklicni maturi in spričeval o zadnjih dveh zaključenih letnikih srednje šole. Te podatke po uradni dolžnosti posreduje Državni izpitni center ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo. Podatke o ocenah, s katerimi Državni izpitni center ne razpolaga, pridobi pristojna visokošolska prijavno-informacijska služba s pozivom za njihovo predložitev neposredno od kandidata.
(3) Kandidati, ki so opravili zaključni izpit po predpisih, ki so veljali pred uvedbo poklicne mature, predložijo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo na razpis.
(4) Podatke iz diplom o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), ki si jih kandidati pridobijo na gimnazijah v Republiki Sloveniji, pristojni visokošolsko prijavno-informacijski službi na podlagi soglasja kandidata sporočijo te gimnazije, in sicer do roka, določenega z razpisom za vpis.
(5) Zaključno spričevalo evropske mature (European Baccalaureate Certificate), ki jo kandidati pridobijo v tujini, predložijo pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi oziroma visokošolskemu zavodu do roka, določenega z razpisom za vpis.
(6) Visokošolski zavodi podatke o preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, ki so jih kandidati opravljali, vnesejo v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
27. člen 
(1) Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki končajo srednjo šolo v tujini v šolskem letu, v katerem oddajajo prijavo na razpis, pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi predložijo vsa dokazila za prvi prijavni rok najpozneje do 1. avgusta, za drugi prijavni rok pa najpozneje do 5. septembra.
(2) Roke za oddajo dokazil za tujce, ki končajo srednjo šolo v tujini v šolskem letu, v katerem oddajajo prijavo za vpis, določijo pristojni organi univerz in samostojnih visokošolskih zavodov in jih objavijo v razpisu.
(3) Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili srednješolsko izobraževanje ter imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in teh ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, jih predložijo pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi oziroma visokošolskemu zavodu skupaj s prijavo oziroma najpozneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo za vpis.
6. Omejitev vpisa
28. člen 
(1) Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za manj kot 10 %, lahko pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
(2) Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za 10 % ali več, mora pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejeti sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest.
(3) K sklepu o omejitvi vpisa in povečanju števila razpisanih mest mora univerza oziroma samostojni visokošolski zavod najpozneje v devetih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
29. člen 
Če število prijavljenih kandidatov, navedenih na prvem mestu v drugih prijavah za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe, presega število razpisanih mest, so kandidati izbrani ob upoštevanju meril za izbiro ob omejitvi vpisa, določenih s študijskim programom. Enako velja tudi pri obravnavi prijav za vpis v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.
7. Izbirni postopek
A) Prvi rok
30. člen 
(1) Kandidati, ki so v prvi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
(2) Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, ali študijski program, za katerega se ugotavlja posebna nadarjenost, sposobnost oziroma spretnost, so v ta ali v naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
(3) Če je za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v prijavi navedli na drugem ali tretjem mestu, se za izbiro teh kandidatov uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
(4) Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se v študijska programa, v prijavi navedena na drugem ali tretjem mestu, razvrščajo tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v program, v prijavi naveden na prvem mestu.
(5) Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.
31. člen 
Izbirni postopek opravi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani do roka, določenega z razpisom. Visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo sezname sprejetih kandidatov visokošolskim zavodom in vsakega kandidata pisno seznanijo z rezultati izbirnega postopka.
32. člen 
(1) Na seznam sprejetih kandidatov iz 31. člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
1. kandidati, ki splošno ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za splošno oziroma poklicno maturo, opravljajo v dveh delih;
2. kandidati, za katere Državni izpitni center sporoči spremenjene podatke (ugovor splošne in poklicne mature);
3. kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti;
4. kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so srednjo šolo končali v tujini in zanje postopek priznavanja v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, še ni bil končan;
5. kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku ali v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi.
(2) Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če imajo najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama iz 31. člena tega pravilnika oziroma če so se prijavili za vpis v študijski program brez omejitve vpisa.
(3) Na seznam naknadno sprejetih kandidatov se uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki so si ta status pridobili v prijavno-sprejemnem postopku, se v rednem izbirnem postopku niso nikamor uvrstili, izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi tega statusa na podlagi individualne prošnje kandidata in ustreznih dokazil odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
(4) Status kandidata s posebnimi potrebami v prijavno-sprejemnem postopku se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole. Kandidati s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni kandidati, kandidati z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani kandidati, dolgotrajno bolni kandidati, kandidati z avtističnimi motnjami ter kandidati s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
(5) Status kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo status vrhunskega športnika, priznanega umetnika, ter drugim kandidatom, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole). Kot udeležba na (področnih) mednarodnih tekmovanjih šteje izjemen dosežek, ki ga je kandidat dosegel. Kandidati s posebnim statusom so tudi tisti, ki v času oddaje prijave postanejo starši ali so to že postali v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma ob zaključku srednje šole.
(6) Na seznam naknadno sprejetih kandidatov se na mesta za tujce lahko na podlagi prošnje, poslane visokošolski prijavno-informacijski službi, uvrstijo še kandidati, ki so tujci in so končali program mednarodne mature, če dosegajo potrebne točke za vpis, ki veljajo za sprejem za kandidate državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije.
33. člen 
Visokošolske prijavno-informacijske službe kandidate iz 32. člena tega pravilnika in visokošolske zavode, na katere so se uvrstili, pisno seznanijo z rezultati izbirnega postopka najpozneje do 20. septembra.
34. člen 
Visokošolski zavodi odločitev o še prostih vpisnih mestih za drugi rok sporočijo ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki jih objavi na spletnem portalu eVŠ, in Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani.
B) Drugi rok
35. člen 
(1) Kandidati, ki so v drugi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega se ni prijavilo več kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
(2) Če število prijav za študijski program, ki je v drugi prijavi naveden na prvem mestu, preseže število prostih vpisnih mest, so kandidati izbrani po postopku iz drugega do petega odstavka 30. člena tega pravilnika in ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
36. člen 
(1) Izbirni postopek se opravi najpozneje do 25. septembra.
(2) Seznami sprejetih kandidatov se pošljejo visokošolskim zavodom, vsak kandidat pa je z rezultatom tudi pisno seznanjen.
37. člen 
Na seznam sprejetih kandidatov iz 36. člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
– kandidati iz 2. in 5. alineje prvega odstavka 32. člena tega pravilnika in
– kandidati iz tretjega in šestega odstavka 32. člena tega pravilnika.
C) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest
38. člen 
(1) Visokošolski zavodi odločitev o razpisu roka za zapolnitev še prostih vpisnih mest in prosta vpisna mesta objavijo na svojih spletnih straneh in na spletnem portalu eVŠ. V tem roku prijave kandidatov sprejemajo in izvedejo prijavo-sprejemni postopek visokošolski zavodi.
(2) Status kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom, dodeljen v prvem ali drugem prijavnem roku, se upošteva tudi v tem prijavnem roku.
(3) Izbirni postopek se opravi najpozneje do roka, določenega z razpisom, kandidata pa z rezultatom pisno ali po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis, seznani visokošolski zavod, na katerega se je prijavil.
Č) Pritožba
39. člen 
(1) Zaradi kršitve prijavno-sprejemnega postopka je dovoljena pritožba pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. Rok za pritožbo se določi v sklepu o rezultatu izbirnega postopka.
(2) Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je bila pritožba utemeljena in da je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, visokošolski prijavno-informacijski službi naloži, da kandidata naknadno obravnava in uvrsti na seznam sprejetih, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(3) Odločitev pristojnega organa je dokončna.
8. Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
40. člen 
(1) Kandidati za redni in izredni dodiplomski študij in enoviti magistrski študij, sprejeti v prvem roku, se morajo vpisati do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 31. avgusta. Do 30. septembra se morajo vpisati kandidati, ki so se v skladu z 32. členom tega pravilnika naknadno uvrstili na seznam sprejetih v prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku. Kandidati iz 37., 38. in 39. člena tega pravilnika se morajo vpisati takoj po končanem pritožbenem postopku, najpozneje pa do 30. oktobra.
(2) Vpis kandidatov, sprejetih na razpisih zasebnih visokošolskih zavodov, se opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.
(3) Za študenta, ki se po prvem vpisu v 1. letnik dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.
41. člen
(1) Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo nadaljeval študij.
(2) V skladu s statutom in študijskim programom se v ustrezen letnik ali semester vpisujejo tudi študenti, ki lahko ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi študijski program oziroma smer.
42. člen 
(1) Vpis študentov iz 41. člena tega pravilnika v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe se opravi najpozneje do 30. septembra.
(2) Vpis študentov, ki napredujejo hitreje, kot je predvideno s študijskim programom, se opravi v skladu z določili statuta visokošolskega zavoda.
43. člen 
Študentom in kandidatom, ki se iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko pristojni organ visokošolskega zavoda na podlagi prošnje dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar najpozneje do 30. oktobra.
44. člen 
Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista.
III. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
1. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
45. člen 
(1) Razpis v magistrske študijske programe vsebuje:
1. ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
2. ime študijskega programa;
3. kraj izvajanja študijskega programa;
4. trajanje študija;
5. pogoje za vpis ter merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa;
6. predvideno število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
7. predvideno število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva, ločeno za redni in izredni študij;
8. predvideno število prostih vpisnih mest za tujce, ločeno za redni in izredni študij;
9. predvideno število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;
10. postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
11. navedbo spletne strani, na kateri je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
12. postopke in roke za prijavo na razpis za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili, oziroma za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija;
13. predvideno število mest za kandidate, ki se vpisujejo na podlagi sklenjenih sporazumov;
14. druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
(2) Z razpisom se objavi tudi število prostih vpisnih mest, ločeno za vpis v prvi letnik, za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).
(3) Pri skupnih študijskih programih je lahko število vpisnih mest skupno za vse kandidate.
46. člen 
(1) Prosta vpisna mesta iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
(2) Za redni in izredni študij po magistrskih študijskih programih se za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar to praviloma ne sme presegati števila prostih vpisnih mest iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika za 20 % v primeru rednega študija in 50 % v primeru izrednega študija.
(3) Če vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 45. člena tega pravilnika po vpisnem roku pred zadnjim prijavnim rokom ostanejo nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci v zadnjem prijavnem roku lahko vpisujejo tudi na ta mesta. Razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in šele nato tujci.
47. člen 
Ne glede na določbo šeste alinee prvega odstavka 45. člena in določbe 46. člena tega pravilnika se lahko državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
48. člen 
(1) Visokošolski zavodi z razpisom za vpis v magistrske študijske programe lahko določijo izjemo za obravnavo prijav kandidatov s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati pogoje za vpis in doseči najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi tega statusa kandidata na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči pristojni organ univerze ali članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
(2) Status kandidata s posebnimi potrebami in status kandidata s posebnim statusom, kot ju za študente opredeljuje zakon, ki ureja visoko šolstvo, se v prijavno- sprejemnem postopku lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, s katerimi dokazuje ta status v skladu z razpisom za vpis.
49. člen 
(1) Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
(2) Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
(3) Študijski programi oziroma zborniki študijskih programov, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
50. člen 
(1) Javni in koncesionirani visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe morajo razpis za magistrske študijske programe vnesti v eVŠ najpozneje do 1. februarja, vsi drugi visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne magistrske študijske programe, pa najmanj 30 dni pred prvim prijavnim rokom, vendar najpozneje do 31. marca.
(2) Javni in koncesionirani visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
(3) Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu v magistrske študijske programe za prihodnje študijsko leto poslati najpozneje do 1. februarja ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
2. Prijava v magistrske študijske programe
51. člen 
(1) Kandidati za vpis v magistrske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom, oddajo elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Kandidat lahko odda eno ali več prijav, kot je določeno z razpisom.
(2) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
(3) Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka, določenega z razpisom, nato ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
(4) Če se kandidat prijavlja z AAI-računom, se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
(5) Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi na način, določen z razpisom.
3. Omejitev vpisa v magistrske študijske programe
52. člen 
(1) Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, so kandidati izbrani ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
(2) Če število prijavljenih kandidatov za vpis v magistrske študijske programe presega število razpisanih mest za manj kot 10 %, lahko pristojni organ univerze, članice ali samostojnega visokošolskega zavoda odloča o tem, ali bo omejil vpis ali ne.
4. Vpis v magistrske študijske programe
53. člen 
(1) Vpis v magistrske študijske programe se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.
(2) Za študenta, ki se po prvem vpisu v prvi letnik magistrskega študijskega programa izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.
IV. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
1. Razpis za vpis v doktorske študijske programe
54. člen 
(1) Razpis v doktorske študijske programe vsebuje:
1. ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
2. ime študijskega programa;
3. kraj izvajanja študijskega programa;
4. trajanje študija;
5. pogoje za vpis;
6. predvideno število prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, ločeno za redni in izredni študij;
7. predvideno število prostih vpisnih mest za študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja v okviru izvajanja transnacionalnega izobraževanja v tujini, ločeno za redni in izredni študij;
8. postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
9. navedbo spletne strani, na kateri je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
10. predvideno število mest za kandidate, ki se vpisujejo na podlagi sklenjenih sporazumov;
11. druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
(2) Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
(3) Z razpisom se objavi tudi število prostih vpisnih mest za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).
(4) Pri skupnih študijskih programih je lahko število vpisnih mest skupno za vse kandidate.
55. člen 
Ne glede na določbo šeste alinee prvega odstavka 54. člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
56. člen 
(1) Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
(2) Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
(3) Študijski programi oziroma zborniki študijskih programov, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
57. člen 
(1) Javni visokošolski zavodi morajo razpis za doktorske študijske programe vnesti v eVŠ najpozneje do 1. februarja, vsi ostali visokošolski zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki nameravajo razpisati javnoveljavne doktorske študijske programe, pa najmanj 30 dni pred prvim prijavnim rokom, vendar najpozneje do 31. marca.
(2) Javni visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
(3) Visokošolski zavodi iz prejšnjega odstavka morajo sklepe o razpisu v doktorske študijske programe za prihodnje študijsko leto poslati najpozneje do 1. februarja ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
2. Prijava v doktorske študijske programe
58. člen 
(1) Kandidati za vpis v doktorske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom, oddajo elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ. Z razpisom je določeno, ali kandidat lahko odda eno ali več prijav.
(2) Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
(3) Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do roka, določenega z razpisom, nato ga mora natisniti, podpisati in priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta določena z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana pristojni instituciji v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
(4) Če se kandidat prijavlja z AAI-računom, se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
(5) Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi na način, določen z razpisom.
3. Omejitev vpisa v doktorske študijske programe
59. člen 
(1) Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, so kandidati izbrani ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
(2) Visokošolski zavod, na katerega se je kandidat prijavil, obvesti kandidata z rezultatom izbirnega postopka pisno.
4. Vpis v doktorske študijske programe
60. člen 
(1) Vpis v doktorske študijske programe se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda pa najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.
(2) Za študenta, ki se po prvem vpisu v prvi letnik doktorskega študijskega programa izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.
V. DODATNI RAZPIS ZA VPIS ŠTUDENTOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, KI MU AKREDITACIJA NI BILA PODALJŠANA 
61. člen 
(1) Za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, se dodatni razpis lahko objavi do 15. oktobra tekočega študijskega leta. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, razpis za vpis v podiplomske študijske programe pa univerze in samostojni visokošolski zavodi.
(2) Dodatni razpis vsebuje:
1. ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
2. ime študijskega programa;
3. kraj izvajanja študijskega programa;
4. trajanje študija;
5. pogoje za vpis ter merila in postopek za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa;
6. predvideno število prostih vpisnih mest za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
7. predvideno število prostih vpisnih mest in postopek za vpis po merilih za prehode študentov, vpisanih v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, ločeno za redni in izredni študij oziroma e-študij;
8. postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
9. navedbo spletne strani, na kateri je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
10. druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
(3) Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s sklepom, ki ga mora poslati ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, najpozneje do 30. septembra. Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za katerih izvajanje izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom. Javni in koncesionirani visokošolski zavod mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
(4) Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod iz prejšnjega odstavka mora razpis vsaj tri dni pred prijavnim rokom vnesti v eVŠ.
62. člen 
Kandidati se za vpis prijavijo v roku, določenem z razpisom, in sicer z elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ v skladu z določbami 13. člena tega pravilnika. V prijavi kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Kandidat lahko pošlje več prijav, pri čemer je vsaka prijava za različen študijski program. Prijave kandidatov sprejemajo visokošolski zavodi.
63. člen 
(1) Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti se opravljajo na visokošolskem zavodu.
(2) Kraj, čas in način opravljanja preizkusa so določeni v razpisu.
64. člen 
(1) Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, so kandidati izbrani ob upoštevanju meril, ki so določena s študijskim programom za primer omejitve vpisa. Izbirni postopek se opravi najpozneje do 25. oktobra, kandidata pa z rezultatom pisno seznani visokošolski zavod, na katerega se je kandidat prijavil.
(2) Vpis v študijski program se na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. oktobra.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
65. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17, 4/18, 3/19 in 26/20).
66. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-145/2021/19
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EVA 2021-3330-0104
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost