Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1424. Uredba o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge, ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju
1425. Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije
1426. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Sklepi

1427. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Reykjaviku, v Republiki Islandiji
1428. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Reykjaviku, v Republiki Islandiji
1429. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica

Drugi akti

1430. Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1362. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči
1363. Pravilnik o uvrstitvi strokovnih področij in jezikov v posamezen sklop strokovnih področij in jezikov
1364. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski

USTAVNO SODIŠČE

1365. Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi stavek drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1366. Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje ABCP
1367. Sklep o uporabi Smernic o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1368. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah
1369. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 409 – Ljubljana Bežigrad

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1370. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev
1371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
1372. Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav
1373. Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
1374. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij
1375. Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
1376. Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
1377. Sklep o informacijah o pomembnih deležih
1378. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019
1379. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2019
1380. Akt o spremembah Akta o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred
1381. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
1382. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1383. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Braslovče

1384. Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Braslovče ter članov štaba civilne zaščite Občine Braslovče

Brezovica

1385. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2018

Brežice

1386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črenšovci

1387. Odlok o pokopališkem redu v Občini Črenšovci
1388. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črenšovci

Dravograd

1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Dravograd

Gorenja vas-Poljane

1390. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018

Horjul

1391. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP Ža_5 CU, na parceli št. 383/1, k.o. ŽAŽAR
1392. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP Zk_20, na parcelah št. 1387-del in 1382-del, k.o. Zaklanec

Jesenice

1393. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2019
1394. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice
1395. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice

Kamnik

1396. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 2

Kobarid

1397. Pravilnik o sofinanciranju programov in investicij drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Kobarid
1398. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Kobarid
1399. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Kobarid
1400. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid

Ljubljana

1401. Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Moravske Toplice

1417. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018
1418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah
1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice
1420. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

Prebold

1402. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine

Radeče

1421. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2018

Radovljica

1422. Sklep o razpisu predčasnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Ljubno

Ribnica

1423. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Sevnica

1403. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018
1404. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm)
1405. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019
1406. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj
1407. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino Škocjan

Sodražica

1408. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018
1409. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje
1410. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1411. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Tolmin

1412. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin
1413. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Tolmin
1414. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin
1415. Sklep o stanovanjski najemnini v Občini Tolmin

Vipava

1416. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018

POPRAVKI

1431. Popravek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti