Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1424. Uredba o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge, ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju, stran 3659.

  
Na podlagi 82. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge, ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določajo merila za oblikovanje izmen in drugi pogoji, ki se nanašajo na trajanje posameznih izmen, prekinitve dela v izmenah, odmor za mobilne delavce, počitek, posebnosti urejanja nočnega dela in druga vprašanja, povezana z delom v izmenah za strojevodje in druge osebe, ki opravljajo za varnost kritične naloge (v nadaljnjem besedilu: OVKN), ter mobilne delavce, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem prometu.
(2) Ta uredba prenaša Direktivo Sveta 2005/47/ES z dne 18. julija 2005 o Sporazumu med Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in Evropsko Federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2005, str. 15).
2. člen 
(področje uporabe) 
Določbe te uredbe se uporabljajo za upravljavca javne železniške infrastrukture in za lastnika industrijskih tirov ali prog drugih železnic ter tiste subjekte, ki opravljajo prevoze na njih na območju Republike Slovenije, ter za prevoznike, ki opravljajo prevozne storitve v železniškem prometu in zagotavljajo vleko vlakov na območju Republike Slovenije ter opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: delodajalci), in za OVKN, zaposlene pri njih.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »delovni čas« pomeni čas, v katerem delavec dela, je delodajalcu na razpolago in opravlja svoje naloge ali dolžnosti v skladu z veljavno zakonodajo in/ali prakso;
2. »interoperabilne čezmejne storitve« so čezmejne storitve, za katere morajo prevozniki predložiti enotno varnostno spričevalo za obratovanje v vsaj dveh državah članicah, kot določa Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 102);
3. »mobilni delavec, ki opravlja interoperabilne čezmejne storitve« je OVKN, ki v izmeni kot član vlakovnega osebja opravlja interoperabilne čezmejne storitve več kot eno uro (v nadaljnjem besedilu: mobilni delavec);
4. »nočni čas« je čas med 23. uro in 6. uro naslednjega dne;
5. »nočna izmena« je vsaka izmena, ki traja najmanj tri ure v nočnem času;
6. »počitek« je vsako obdobje, ki ni delovni čas;
7. »počitek zdoma« je dnevni počitek, ki ga mobilni delavec ne more prebiti v kraju svojega siceršnjega prebivališča.
II. MERILA IN POGOJI ZA DELO V IZMENAH 
4. člen 
(opredelitev izmene) 
Izmena OVKN je delovni čas od prihoda delavca na delo do odhoda z dela, ko je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, ter čas odmora med delom, če ni s to uredbo določeno drugače.
5. člen 
(elementi izmene) 
(1) Čas priprave na delo je čas, ki se začne z evidentiranim prihodom delavca na delovno mesto ob času in v kraju, ki je določen s pogodbo o zaposlitvi oziroma z razporedom dela, ki določa kraj nastopa dela. Namenjen je seznanitvi delavca z razmerami (pisne odredbe delodajalca, spremembe v prometu vlakov in druge okoliščine, ki vplivajo na varen, urejen in neoviran promet) in opravljanju nalog, ki jih predpiše delodajalec za določeno delovno mesto ali so določene s podzakonskimi predpisi, ki urejajo železniški promet. Čas priprave na delo se konča, ko delavec začne z delom. Če je za delovno mesto določena pisna primopredaja službe, se za začetek dela šteje čas, ko delavec prevzame delo in to potrdi s podpisom pisne primopredaje ter vpisom ure in minute. Časovni normativ pisne primopredaje dela traja toliko časa, kot je določeno z aktom delodajalca, vendar ne manj kot pet minut.
(2) Čas dela v izmeni je čas, v katerem delavec dela in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ter v skladu z zahtevami in navodili delodajalca. V čas dela v izmeni se ne všteva čas obveznega strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega preverjanja ter čas zdravstvenega pregleda, določen s podzakonskimi predpisi ali splošnimi akti delodajalca, izdanimi na podlagi zakona ali podzakonskih predpisov. Delavec v času obveznega strokovnega izpopolnjevanja ni dolžan opravljati drugih del po pogodbi o zaposlitvi, ki z izpopolnjevanjem niso povezana.
(3) V času prekinitve dela do dve uri delavec ne opravlja dela, vendar mora biti delodajalcu na razpolago.
(4) Čas, potreben za dokončanje dela, je čas, ki je namenjen opravilom, povezanim s primopredajo dela in drugimi nalogami, ki jih za določeno delovno mesto predpiše delodajalec. Z zaključkom teh opravil oziroma s podpisom delavca, ki pisno predaja delo, se izmena OVKN konča.
(5) Režijsko potovanje je z razporedom dela ali po nalogu delodajalca odrejena napotitev delavca iz kraja, kjer je delavec evidentiral prihod na delo, ali iz kraja, kjer je določen čas že opravljal svoje delo, v drug kraj, da bi tam zaradi potreb delovnega procesa nadaljeval z delom. Režijsko potovanje je tudi vrnitev delavca z dela v kraj mesta nastopa dela, kjer evidentira konec dela, pri čemer se podaljšanje časa režijskega potovanja v kraj evidentiranja konca dela čez 12 urno izmeno ne upošteva pri določanju počitka v skladu z 81. členom Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljnjem besedilu: zakon).
6. člen 
(trajanje izmene) 
(1) Delodajalec za delo OVKN določi trajanje posamezne izmene glede na vozni red, obseg in organizacijo prometa ter drugih delovnih procesov in glede na oceno tveganja delovnega mesta za nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar ter oceno stopnje samostojne odgovornosti OVKN za varnost železniškega prometa.
(2) Posamezna izmena ne sme trajati manj kot osem ur, razen v izjemnih primerih, ko lahko traja najmanj šest ur.
7. člen 
(prekinitev dela, ki traja več kot dve uri) 
(1) Če je v izmeno vključena prekinitev dela, ki traja več kot dve uri, OVKN pa ni zagotovljen ustrezen počitek, se v skladu s tretjim odstavkom 79. člena zakona ta prekinitev šteje v čas trajanja izmene, pri določanju trajanja izmene pa je treba upoštevati, da skupen čas dela v izmeni pred prekinitvijo, čas prekinitve nad dve uri in čas dela v izmeni po prekinitvi ne presega maksimalno mogočega trajanja izmene.
(2) Ustrezen počitek iz prejšnjega odstavka je OVKN zagotovljen, če ima delavec na razpolago prostor, kjer se lahko odpočije.
8. člen 
(prekinitev vožnje) 
Po petih urah neprekinjene vožnje mora delodajalec strojevodji, ki upravlja vlečno vozilo ali motorno vozilo za posebne namene, zagotoviti najmanj 30 minut prekinitve, razen če strojevodja takrat začne z dnevnim ali tedenskim počitkom. Če odmor med delom še ni izrabljen, se namesto prekinitve izrabi odmor.
9. člen 
(nočne izmene) 
Če delo, ki je organizirano v izmenah, vključuje tudi nočne izmene, mora biti zagotovljena njihova periodična izmenjava. Dovoljene so največ tri zaporedne nočne izmene v tednu.
10. člen 
(evidenca o izrabi delovnega časa) 
(1) Delodajalci morajo za vsako posamezno OVKN voditi naslednje podatke:
– trajanje počitka pred nastopom izmene v urah in minutah,
– ura in minuta začetka izmene,
– ura in minuta konca izmene,
– skupen čas trajanja izmene in čas prekinitev, ki so trajale več kot dve uri,
– mesečno število opravljenih ur dela,
– število opravljenih ur nočnega dela.
(2) Za strojevodje mora evidenca vsebovati še naslednje podatke:
– uro in minuto začetka vožnje vlaka,
– uro in minuto konca vožnje vlaka,
– skupen čas vožnje vlakov in premika.
(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se vodijo v okviru evidence o izrabi delovnega časa, v pisni ali elektronski obliki.
(4) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se hranijo v skladu z zakonom, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti.
III. POSEBNE DOLOČBE ZA DELO MOBILNIH DELAVCEV PRI OPRAVLJANJU INTEROPERABILNIH ČEZMEJNIH STORITEV 
11. člen 
(področje uporabe) 
To poglavje se uporablja tudi za lokalni in regionalni čezmejni potniški promet ter za čezmejni tovorni promet, ki ne presega razdalje 15 kilometrov čez mejo, ter za vlake na čezmejnih progah, ki se začnejo in končajo na javni železniški infrastrukturi Republike Slovenije, če ti uporabljajo infrastrukturo druge države članice, ne da bi se tam ustavili.
12. člen 
(dnevni počitek zdoma) 
(1) Dnevnemu počitku zdoma sledi dnevni počitek na domu.
(2) Prevoznik poskrbi za ustrezno namestitev mobilnega osebja med počitkom zdoma.
13. člen 
(odmori) 
(1) Če delovni čas strojevodje traja dlje kot osem ur, se mu med delovnim časom zagotovi odmor najmanj 45 minut.
(2) Če delovni čas traja med šestimi in osmimi urami, je ta odmor dolg najmanj 30 minut in je zagotovljen med delovnim časom.
(3) Obdobje dneva in trajanje odmora morata biti taka, da se delavec lahko dejansko odpočije.
(4) Odmori se lahko med delovnim časom v primeru zamude vlakov prilagodijo.
(5) Del odmora se zagotovi med tretjo in šesto uro dela.
(6) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če sta strojevodji dve. V tem primeru in za drugo vlakovno osebje, ko niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, se pogoji zagotavljanja odmora določijo v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
14. člen 
(tedenski počitek) 
(1) Vsak mobilni delavec je upravičen do najmanj 24 ur neprekinjenega počitka v vsakem sedemdnevnem obdobju, k čemur se prišteje še 12 ur dnevnega počitka na domu.
(2) Vsak mobilni delavec je na leto upravičen do 104 24-urnih počitkov, vključno z 52 24-urnimi tedenskimi počitki, vključno:
– z 12 dvojnimi počitki (48 ur, k čemur se prišteje 12-urni dnevni počitek), vključno s soboto in nedeljo, in
– z 12 dvojnimi počitki (48 ur, k čemur se prišteje 12-urni dnevni počitek) brez zagotovila, da bosta vključeni sobota in nedelja.
15. člen 
(čas vožnje) 
(1) Čas vožnje med dvema dnevnima počitkoma ne sme trajati dlje kot devet ur v dnevni izmeni in dlje kot osem ur v nočni izmeni.
(2) Najdaljši čas vožnje v obdobju dveh tednov je omejen na 80 ur.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– v skladu z 10. členom te uredbe za vsako posamezno OVKN ne vodi evidence;
– v skladu z 12. členom te uredbe mobilnim delavcem ne zagotovi dnevnega počitka zdoma;
– v skladu s 13. členom te uredbe mobilnim delavcem ne zagotovi odmora;
– v skladu s 14. členom te uredbe mobilnemu delavcu ne zagotovi tedenskega počitka;
– čas vožnje traja dlje kot to določa 15. člen te uredbe.
(2) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
V. KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uporabe te uredbe se preneha uporabljati Uredba o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 73/08, 56/17 in 30/18 – ZVZelP-1).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-15/2019
Ljubljana, dne 9. maja 2019
EVA 2018-2430-0092
 
Vlada Republike Slovenije 
Karl Erjavec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost