Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1408. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018, stran 3643.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15) in Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N 
proračuna Občine Sodražica za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sodražica so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
Zaključni račun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.054.145
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.795.132
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.640.588
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.509.006
703 Davki na premoženje 
91.153
704 Domači davki na blago in storitve 
39.679
706 Drugi davki 
750
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
154.544
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
124.913
711 Takse in pristojbine 
2.731
712 Globe in druge denarne kazni
13.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.506
714 Drugi nedavčni prihodki 
11.694
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
62.478
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
62.478
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.196.535
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
324.784
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
871.751
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.112.678
40
TEKOČI ODHODKI 
638.280
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
148.381
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.212
402 Izdatki za blago in storitve 
459.034
403 Plačila domačih obresti 
3.653
409 Rezerve 
3.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
864.630
410 Subvencije 
10.519
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
648.999
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
82.504
413 Drugi tekoči domači transferi 
122.608
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.565.936
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.565.936
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
43.832
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
16.448
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
27.384
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–58.533
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–54.880
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
292.222
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
330.330
50
ZADOLŽEVANJE
330.330
500 Domače zadolževanje
330.330
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
259.590
55
ODPLAČILA DOLGA
259.590
550 Odplačila domačega dolga
259.590
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
12.207
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
70.740
(VII.-VIII.)
70.740
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
58.533
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
23.484
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/19
Sodražica, dne 29. aprila 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec