Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1381. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019), stran 3599.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) vršilka dolžnosti generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B E   L E T N E G A   P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) (Uradni list RS, št. 75/18) se v Prilogi 1 »Redni del« v poglavju 05 Trg dela raziskovanje pod zaporedno številko 05.01 Aktivno in neaktivno prebivalstvo spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
05
Trg dela
 
 
 
 
 
 
 
SURS
05.01
Aktivno 
in neaktivno prebivalstvo ANP
Prikaz stanja 
in sprememb na trgu dela ter velikosti 
in značilnostih aktivnega 
in neaktivnega prebivalstva, prikaz podatkov 
o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 
Vprašalnik: datum rojstva, ime in priimek, spol, naslov vključno s številko stanovanja, sodelovanje, telefonska številka, razmerje do nosilca gospodinjstva, sorodstveno razmerje, zakonski stan, državljanstvo, država rojstva, država in leto priselitve, izobrazba, vključenost v izobraževanje ali usposabljanje, poklic, dejavnost oziroma naziv podjetja, status aktivnosti, odsotnost z dela, zaposlitveni status, značilnosti zaposlitvenega statusa, značilnosti dela, ki ga opravlja (prejemanje nadomestila, delovno mesto, delovno razmerje, delovni čas, vodenje zaposlenih, zaposlovanje delavcev, leto in mesec začetka dela, število delavcev na lokaciji, delovni čas 
in opravljene ure, nadurno delo, želeno število delovnih ur, delo ob atipičnih urah, delo od doma), opravljanje dodatnega dela (zaposlitveni status, zaposlovanje delavcev, dejavnost oziroma naziv podjetja, poklic, opravljene ure), iskanje dodatnega dela, delovna doba, iskanje zaposlitve/dela, nekdanje delo, značilnosti nekdanjega dela (leto in mesec zaključka, dejavnost oziroma naziv podjetja, poklic, zaposlitveni status, zaposlovanje delavcev), skrb za otroke ali odrasle, prijava na zavodu in nadomestilo za brezposelnost, situacija pred enim letom (status, zaposlovanje delavcev, dejavnost oziroma naziv podjetja, kraj in država bivanja), opravljanje prostovoljnega dela. Dodaten sklop vprašanj v 2.četrtletju: Organizacija dela in delovnega časa: fleksibilnost delovnega časa, beleženje prisotnosti in avtonomija na delovnem mestu, delo pod časovnim pritiskom, lokacija delovnega mesta, potovanje na delo. Administrativni/lastni viri: EMŠO, dohodek iz glavne zaposlitve, izobrazba, poklic, dejavnost.
Člani izbranega gospodinjstva – anketiranje poteka do 14 dni po koncu obdobja opazovanja. Administrativna vira: MNZ (CRP); FURS (kontrolni in odmerni podatki dohodnine): 5. 6. prvi kontrolni podatki, 
10. 12. končni kontrolni in odmerni podatki dohodnine za prejšnje leto. Lastni viri SURS: DAK.
Obvezno za admin. vire; prostovoljno za gospodinjstva
Zadnji teden 
(od ponedeljka do nedelje) pred dnevom anketiranja, 
za posebni sklop vprašanj 2. četrtletje 2019 (od ponedeljka do nedelje pred dnevom anketiranja)
Četrtletna, Letna, Četrtletna, Letna, za posebni sklop vprašanj enkratno, za 2. četrtletje 2019
60 dni 
po koncu četrtletja, 
za posebni sklop vprašanj 31. 3. 2020
« 
 
V poglavju 11 Poslovni subjekti se raziskovanje pod zaporedno številko 11.04 Demografija podjetij spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
11
Poslovni subjekti
 
 
 
 
 
 
 
SURS
11.04
Demografija podjetij SPR-DEM/L
Prikaz demografskih statusnih sprememb vseh podjetij.
Podatki o demografskih statusnih spremembah podjetij, podatki o ustanoviteljih (davčna številka, ime in priimek oziroma naziv ter naslov ustanovitelja) ter podatki o lokaciji in dejavnosti podjetij.
Administrativna vira: AJPES (PRS) – tekoče prevzemanje, FURS (DDV), 
do 15. v mesecu za predprejšnji mesec. Lastni viri SURS.
Obvezno
Prejšnje leto
Letna
18. 6. 2020
« 
V poglavju 12 Ekonomski odnosi s tujino se raziskovanje pod zaporedno številko 12.01 Menjava blaga s tujino spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap.št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke 
in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
12
Ekonomski odnosi s tujino
 
 
 
 
 
 
 
SURS
12.01
Menjava blaga 
s tujino INTRASTAT, EKSTRASTAT
Prikaz mednarodnih blagovnih tokov (izvoz in uvoz blaga) z drugimi državami ter spremljanje strukture in koncentracije blagovne menjave po značilnostih izvoznih in uvoznih podjetij.
Ključne spremenljivke so: fakturna in statistična vrednost, neto masa, količina v dodatni merski enoti, država namena, država porekla, država odpreme, šifra blaga po Kombinirani nomenklaturi, vrsta posla, vrsta transporta, pogoji dobave, lega kraja, tok blaga, identifikacijska št. za DDV poročevalske enote (tudi fizične osebe) ali tretje osebe-deklaranta in partnerja. V okviru Ekstrastata še EORI številka (tudi za fizične osebe), carinski postopek in drugi izbrani podatki iz enotne upravne listine (EUL). 
Podjetja, katerih vrednost blagovne menjave z državami članicami EU je v prejšnjem koledarskem letu oziroma v obdobju od januarja tekočega leta do zadnjega opazovanega obdobja tekočega leta presegla višino nacionalno določenega vključitvenega praga. Rok za posredovanje podatkov FURS-u: 
do 15. v mesecu za prejšnji mesec. SURS prevzame podatke od FURS-a do 5. v mesecu za predprejšnji mesec. Administrativni viri: FURS (obračun davka na dodano vrednost in podatki iz sistema VIES), do 15. v mesecu za predprejšnji mesec, FURS (EUL – izbor podatkov iz carinskih deklaracij), do 25. v mesecu za prejšnji mesec, AJPES (PRS), 
do 15. v mesecu.
Obvezno
Mesec
Mesečna
40 dni 
po obdobju opazovanja
« 
V poglavju 19 Turizem se raziskovanje pod zaporedno številko 19.01 Prihodi in prenočitve turistov spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap.št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
19
Turizem
 
 
 
 
 
 
 
SURS
19.01
Prihodi 
in prenočitve turistov TU/M
Prikaz temeljnih kazalnikov 
o delovanju slovenskega turizma.
Administrativna vira (RNO in eTurizem): podatki o nastanitvenih obratih (NO), njihovih značilnostih in njihovih nastanitvenih zmogljivostih ter izvajalcih nastanitvene dejavnosti (matična številka izvajalca, davčna številka izvajalca, naziv izvajalca, sedež in naslov izvajalca, kontaktni podatki izvajalca, ID nastanitvenega obrata, naziv NO, datum vpisa 
v register, naslov NO, status poročanja, vrsta in kategorija obrata); podatki o statusu NO; podatki o zmogljivosti NO (število nedeljivih enot, število prodanih nedeljivih nastanitvenih enot, število ležišč skupaj, število stalnih in pomožnih ležišč, ali obrat omogoča dostop in nastanitev za gibalno ovirane osebe ter koliko dni v mesecu je bil nastanitveni obrat odprt 
za nastanitev turistov); kontaktni podatki NO, dodatna ponudba 
in druga ponudba nastanitvenega obrata. Spremljanje prihodov 
in prenočitev turistov (števila 
in značilnosti) v nastanitvenih obratih. Značilnosti turista: zaporedna številka prijave gosta 
v nastanitvenem obratu, državljanstvo, spol, datum rojstva, datum in ura prihoda, datum in ura odhoda, višina polne turistične takse, razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse. 
Poslovni subjekti in zasebni sobodajalci, ki nudijo ali posredujejo nastanitvene zmogljivosti turistom. Sporočanje prijave in odjava gosta v 12. urah od prihoda gosta, za mesečne podatke do 10. v mesecu. Administrativna vira: AJPES – Register nastanitvenih obratov (polni zajem), stanje na dan (omogočen dnevni prevzem). AJPES – eTurizem (dnevni podatki o prijavah gostov in mesečni podatki o nastanitvenih obratih do 15. v mesecu – polni zajem).
Obvezno
Mesec, 
prejšnje leto
Mesečna, letna
30 dni po obdobju opazovanja za mesečne podatke, 1. 3. 2019 za letne podatke
« 
V poglavju 24 Registri se raziskovanje pod zaporedno številko 24.01 Statistični poslovni register spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap.št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
24
Registri
 
 
 
 
 
 
 
SURS
24.01
Statistični poslovni register SPRS
Zagotavljanje vhodnih podatkov za poslovne 
in socialne statistike, statistiko cen 
in nacionalnih računov, kmetijskih in drugih medpodročnih statistik kot tudi za pripravo vzorčnega okvirja in adresarjev za raziskovanja, v katera 
so vključeni poslovni subjekti.
Podatki o pravnih enotah, aktivnih podjetjih 
in njihovih delih (naziv, naslov, glavna dejavnost, število zaposlenih, število oseb, ki delajo ipd.), podatki o demografskih statusnih spremembah podjetij ter podatki o ustanoviteljih (davčna številka, ime in priimek oziroma naziv ter naslov ustanovitelja). 
Poslovni subjekti, 
do 30. 11. Administrativna vira: AJPES (PRS – tekoče prevzemanje, letna poročila, do 31. 5.), FURS (obračun davka od dohodka iz dejavnosti, do 30. 6., obračun davka na dodano vrednost – mesečno). Lastni viri SURS. 
Obvezno
Prejšnje leto
n.s.
Podatki se ne objavijo, so vir za druga raziskovanja
« 
V poglavju 24 Registri se raziskovanje pod zaporedno številko 24.02 Statistični register skupin podjetij spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap.št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke 
in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
24
Registri
 
 
 
 
 
 
 
SURS
24.02
Statistični register skupin podjetij SPR-RSP
Zagotavljanje vhodnih podatkov za poslovne statistike in Evropski register skupin podjetij (EGR).
Podatki o večnacionalnih in rezidenčnih skupinah podjetij (vrsta skupine, število zaposlenih, glavna dejavnost ipd.), podatki 
o vodji skupine podjetij (matična številka, davčna številka, KID številka, naziv, naslov in delež lastništva pri pravnih osebah ter EMŠO, davčna številka, KID številka, ime in priimek, naslov, država, delež lastništva pri fizičnih osebah).
Administrativni viri: AJPES (PRS in sodni register) – tekoče prevzemanje, KDD (register nematerializiranih vrednostnih papirjev), 
do 30. 3., BS (kapitalske naložbe), do 10. 6. Lastni viri SURS. 
Obvezno
Prejšnje leto
n.s.
Podatki se ne objavijo, so vir za druga raziskovanja.
« 
V Prilogi 2 »Razvojni del« v poglavju R21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, se raziskovanje pod zaporedno številko R21.01 Popis kmetijstva 2020 spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap.št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
R21
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
 
 
 
 
 
 
SURS
R.21.01
Popis kmetijstva 2020 POPIS-KME
Priprava na Popis kmetijstva 2020. Pregled administrativnih virov podatkov ter določitev morebitnih drugih virov podatkov za izvedbo delno registrskega popisa kmetijstva 2020.
Podatki o kmetijskih gospodarstvih v Republiki Sloveniji. Osebni podatki: podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva in družinskih članih (podatki o spolu, starosti, zaposlitvenem statusu, izobrazbi in drugih poklicnih usposabljanjih, trajanju statusa nosilca kmetijskega gospodarstva, sorodstvenem razmerju do nosilca kmetijskega gospodarstva (za družinske člane), o dopolnilnih dejavnostih, pridobitvi sredstev za razvoj podeželja, EMŠO, davčna številka, ime in priimek, naslov, KMG-MID identifikator kmetijskega gospodarstva). Podatki o parcelah in stavbah (ID 
parcele/stavbe, površina, raba in podatki o lastništvu: EMŠO lastnika/solastnika ali MŠ podjetja, lastniški deleži).
Administrativni viri: MKGP (tudi ARSKTRP), GURS (RPE, REN, Kataster stavb, Zemljiški kataster), MNZ (CRP), AJPES (PRS), ZGS (sestojna karta). Roki so v letu časovno različni. Lastni viri SURS: Registrski popis 2018, 
POPIS-KME, 
KME-JUNSTRK, SRDAP, ANP, 
SEL-SOC, DAK, 
DEM-PREB/ČL, SREN.
Obvezno
n.s.
December 2019
« 
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-131/2019/10
Ljubljana, dne 6. maja 2019
EVA 2019-1522-0012
Genovefa Ružić 
v.d. generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije