Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

Št. 5442-8/2018/10 Ob-2117/19, Stran 967
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 (različica 3.0 z dne 15. 2. 2018, z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 (različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu« (št. dokumenta: 3032-128/2018/13), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 29. 4. 2019.
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. Na javnem razpisu bo izbrana operacija, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov.
Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:
– priprava komunikacijske kampanje,
– izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim,
– izvedba promocijske aktivnosti, v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje,
– evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,
– upravljanje projekta.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta je s celostno komunikacijsko kampanjo:
– odpravljati/zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev, še zlasti stereotipe o starejših delavcih, ki so močno zakoreninjeni v slovenskem delovnem okolju;
– ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu;
– ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti vseživljenjskega učenja, še zlasti zagotavljanja usposabljanja za starejše delavce in obratnega mentorstva1;
1 »Mentorstvo je načrtna pot, proces vodenja, svetovanja, vzajemni dinamičen in diadni odnos med mentorjem in posameznikom. Gre za usmerjanje posameznika z nasveti in pojasnili, v katerem ga mentor vodi, vzgaja, izobražuje, mu svetuje in razvija vedoželjnost ter ga vodi po poti do zastavljenih ciljev.« (Vir: Govekar-Okoliš in Kranjčec, 2016, Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske fakultete, str. 46). Obratno mentorstvo nudi možnost mladim, manj izkušenim posameznikom, da prevzamejo vlogo mentorjev in delijo svoje znanje o določeni temi s starejšim in bolj izkušenim strokovnjakom. Obratno mentorstvo privede do okrepljenega medsebojnega razumevanja in sodelovanja ter boljšega občutka samoupravljanja, vodenja in funkcionalnega znanja za mlade mentorje (Vir: https://euromentor.eu/sl/mentoring-sl/terminology-sl/ pridobljeno dne 7. 9. 2018).
– zvišati delež starejših zaposlenih in delavcev začetnikov,
– spodbujati starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov.
Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni spodaj navedeni ključni cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilj in rezultati
Ključni cilj javnega razpisa je večja ozaveščenost delodajalcev in zaposlenih o pomenu medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, ki bo posledično vplivala na večjo pripravljenost delavcev, starejših od 45 let, da bi delali dlje ob hkratnem zagotavljanju kakovosti delovnih mest ter posredno prispevala k specifičnemu cilju OP EKP 2014-2020 »boljši pogoji in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih«.
Rezultat javnega razpisa je izvedba široke komunikacijske kampanje, ki bo vključila celotno družbo in bo imela po eni strani vpliv na ozaveščenost celotne družbe, po drugi strani pa bo konkretno naslavljala promocijo aktivnega in zdravega staranja ter tako posredno vplivala na kazalnik OP EKP 2014-2020 »višji delež vključenih starejših, ki so pripravljeni delati dlje«.
Za doseganje pričakovanega rezultata javnega razpisa morajo biti v času izvajanja projekta doseženi spodaj navedeni kazalniki:
Kazalniki Učinka
Kazalniki Rezultata
Medijski oglasi
Št. pripravljenih tiskanih oglasov: 4
Št. objav medijskih objav v dnevnikih in mesečnih revijah: 40
Št. brezplačnih medijskih objav: 80
Št. pripravljenih spletnih oglasov: 10
Št. medijskih objav: 10 mio
Št. pripravljenih TV spotov: 2
Št. zakupljenih medijskih objav: 600
Izobraževanja za ciljne skupine
Št. izdelanih scenarijev in video vsebin za izobraževalne dogodke: 3
Št. izvedenih predstav za osnovnošolce: 100 (število vključenih oseb, ki naj bi si predstavo ogledalo, je 8.000 osnovnošolcev)
Št. izvedenih predstav za dijake: 80
(število vključenih oseb, ki naj bi si predstavo ogledalo, je 7.000 dijakov)
Št. izvedenih predstav za odrasle: 100
(število vključenih oseb, ki naj bi si predstavo ogledalo, je 5.000 odraslih)
Druge promocijske aktivnosti
Št. okroglih miz: 5
Št. radijskih oddaj: 50
Št. intervjujev: 10
Št. podjetij vključenih v pridobivanje priznanj za dobre prakse s področja spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja: 50
Prijavitelj mora v prijavnici pripraviti optimalen vsebinski in finančni predlog glede na postavljene cilje in rezultate.
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljne skupine, ki bodo neposredno dosežene v okviru kampanje:
– delodajalci in zaposleni v javnem in zasebnem sektorju,
– osnovnošolci, dijaki in študentje,
– drugi, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k doseganju ciljev te prednostne naložbe,
– širša javnost.
Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati od datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in končati najkasneje 30. 9. 2022.
5.2 Regija izvajanja projekta
V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en prijavljeni projekt. Izbrani projekt bo izvajal prijavitelj sam ali skupaj s projektnimi partnerji. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na območju celotne Slovenije, in sicer tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Ker gre za sistemski ukrep, se glede delitve razpoložljivih sredstev javnega razpisa po kohezijskih regijah uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi podatkov delovno aktivnega prebivalstva v posamezni kohezijski regiji.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji v prvem četrtletju leta 2018 delovno aktivnih 964.000 oseb, od tega 507.000 v KRVS in 456.000 v KRZS. Razmerje med regijama je 53 % KRVS:47 % KRZS. To razmerje se upošteva pri delitvi razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
5.3 Projektne aktivnosti
V okviru projektnih aktivnosti, ki jih predvideva javni razpis, je prijavitelj dolžan izvesti spodaj navedene aktivnosti, pri čemer si aktivnosti sledijo skozi navedene faze. Izvajanje posameznih projektnih faz se lahko prepleta oziroma se vsaka naslednja zaporedna faza lahko začne izvajati še pred zaključkom predhodne faze.
1. Priprava komunikacijske kampanje, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– priprava komunikacijskega in akcijskega načrta aktivnosti za kampanjo, usmerjeno v ozaveščanje in odpravljanje stereotipov o posameznih generacijah delavcev, v spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter vseživljenjskega učenja:
– zasnova kreativne strategije in priprava materialov; 
– zasnova krovne podobe in slogana; 
– priprava in produkcija TV spotov; 
– priprava tiskanih oglasov; 
– zasnova koncepta intervjujev; 
– zasnova koncepta okroglih miz; 
– zasnova koncepta RA kontaktnih oddaj; 
– priprava spletnih oglasov in upravljanje družbenih omrežij; 
– priprava drugih materialov in aktivnosti primernih za nagovor ciljne skupine; 
– izdelavo izobraževalnih video vsebin in scenarijev za različne ciljne skupine, tj. za delodajalce, delavce, študente, dijake in osnovnošolce;
– priprava koncepta za druge izobraževalne aktivnosti kot so npr.: intervjuji, okrogle mize, radijske oddaje;
– priprava podlag za evalvacijo in merjenje opaženosti vsebin komunikacijske kampanje s strani ciljnih skupin, in sicer na način, da se pripravi anketa:
– za merjenje deleža opaženosti vsebin, 
– za merjenje deleža ciljne skupine, ki je na podlagi opaženosti vsebin komunikacijske kampanje spremenilo stereotipni odnos do druge generacije; 
– priprava podlag za promocijsko aktivnost v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje. Podeljeno priznanje ne sme predstavljati finančnih koristi za podjetje, ki priznanje prejme, temveč je namen priznanja prestižna nagrada, ki se posameznemu podjetju/organizaciji podeljuje zaradi presežkov na področju medgeneracijskega sodelovanja v organizaciji oziroma na delovnem mestu.
2. Izvedbe komunikacijske kampanje, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti:
– objavo TV oglasov/spotov;
– objavo tiskanih oglasov;
– objavo RA kontaktnih oddaj (3 min);
– izvedbo digitalnega obveščanja;
– izvedbo izobraževanj za delodajalce, delavce, študente, dijake in osnovnošolce;
– izvedbo drugih izobraževalnih aktivnosti, kot so npr.: intervjuji, okrogle mize, radijske oddaje, razprave ob ogledu filmov, ki obravnavajo tovrstno vsebino;
– izvedba promocijske aktivnosti v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje;
– spremljanje in evalvacija izvajanja projektnih aktivnosti z namenom preverjanja učinkov komunikacijske kampanje in doseganja načrtovanih kazalnikov.
Poleg zgoraj navedenih glavnih aktivnosti je v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja faza, ki jo mora izbrani prijavitelj izvajati celoten čas izvajanja projekta:
A) Upravljanje projekta:
– vodenje sestankov,
– spremljanje projektnih aktivnosti z natančno določenimi postopki,
– sprotno ugotavljanje uspešnosti predvidenih aktivnosti,
– spremljanje doseganja operativnih ciljev in vmesnih rezultatov ter usklajenost s finančnim načrtom, priprava poročil,
– izvedba evalvacije projektnih aktivnosti in priprava evalvacijskega poročila.
Navedene projektne faze oziroma projektne aktivnosti in način njihove izvedbe ter vsebinski, časovni okvir morajo biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ dvema projektnima partnerjema. Projektno partnerstvo tako sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partner/-ji s projektnimi aktivnostmi pokrijeta/-jo vse navedene projektne aktivnosti v točki 5.3 javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne nastopa s projektnimi partnerji, projektne aktivnosti navedene v točki 5.3 javnega razpisa izvaja sam.
V primeru projektnega partnerstva pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj in projektni/a partner/ja podpišeta/jo Partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi projekta. V kolikor prijavitelj na javnem razpisu kandidira v projektnem partnerstvu, je za dokazovanje projektnega partnerstva potrebno priložiti parafiran in podpisan Partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum) s strani odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika prijavitelja in vseh projektnih partnerjev.
6.1 Upravičen prijavitelj in projektni partnerji
Prijavitelj in vsi projektni partnerji, v kolikor prijavitelj na javni razpis kandidira v projektnem partnerstvu, morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna osebe javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji in ima registrirano dejavnost s področja oglaševalskih agencij2 (SKD 73.110);
2 Obrazložitev dejavnosti oglaševalskih agencij: http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13047/prikaziDejavnost/
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj priloži k vlogi dokazilo: Priloga št. 5. Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja in vsakega projektnega partnerja.
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta (pet mesecev), ki jo posamezna pravna oseba (prijavitelja ali projektni partner) izkazuje tako, da je v letnem poročilu za leto 2017 imela v Izkazu prihodkov in odhodkov, prihodke od poslovanja višje od 1.500.000,00 EUR.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj priloži k vlogi dokazilo: Priloge št. 6: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017, in sicer tako za prijavitelja in vsakega projektnega partnerja.
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradni evidenci pristojnega finančnega urada.
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo v uradni evidenci pristojnega okrožnega sodišča.
5. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo v lastnih evidencah.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3 in Obrazca št. 4, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve vloge na javni razpis.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj oziroma projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
6.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4.1 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica, točka 3.1. Osnovni podatki o projektu);
4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
6.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj in projektni partnerji izkazujejo izkušnje z izvedbo projektov in sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta, in sicer:
prijavitelj in/ali vsaj en projektni partner je v zadnjih treh letih izvajal vsaj tri projekte iz področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijske kampanje, ki so vsebovali vsaj analizo, komunikacijsko strategijo, kreativno zasnovo, oblikovanje materialov, produkcijo video materialov in medijski zakup, pri čemer mora vsaka potrjena referenca presegati vrednost 300.000,00 EUR (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica in Priloga št. 8: Dokazila (referenčna potrdila oziroma pogodbe) o izvedbi projektov s področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijskih kampanj). Način izpolnjevanja navedenega pogoja je podrobno obrazložen v razpisni dokumentaciji.
2. Prijavitelj in/ali vsaj en projektni partner izkazuje/-ta reference z izvajanjem vsaj enega projekta komunikacijske kampanje družbenega ozaveščanja. (dokazilo: Obrazec št. 1: prijavnica). Način izpolnjevanja navedenega pogoja je podrobno obrazložen v razpisni dokumentaciji.
3. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, kot je določeno v točkah 7.3, 8, 9 in 10.1 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 9).
4. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivnosti za navedene ciljne skupine v točki 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj in/ali projektni partnerji niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa. (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS. Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Navodila PO), ki so dostopna na naslednji spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša 1.180.000,00 EUR.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) stroškov projekta (v EUR):
KRVS
2019
2020
2021
2022
SKUPAJ
160125 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – V -14-20- EU
42.472,08
187.420,72
152.470,40
117.956,80
500.320,00
160126 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – V -14-20- SLO
10.618,02
46.855,18
38.117,60
29.489,20
125.080,00
SKUPAJ KRVS
53.090,10
234.275,90
190.588,00
147.446,00
625.400,00
KRZS
2019
2020
2021
2022
SKUPAJ
160127 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – Z -14-20- EU
37.663,92
166.203,28
135.209,60
104.603,20
443.680,00
160128 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje – Z -14-20- SLO
9.415,98
41.550,82
33.802,40
26.150,80
110.920,00
SKUPAJ KRZS
47.079,90
207.754,10
169.012,00
130.754,00
554.600,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
2019
2020
2021
2022
SKUPAJ
EU DEL 80 %
80.136,00
353.624,00
287.680,00
222.560,00
944.000,00
SLO DEL 20 %
20.034,00
88.406,00
71.920,00
55.640,00
236.000,00
SKUPAJ 
100.170,00
442.030,00
359.600,00
278.200,00
1.180.000,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva v proračunu RS.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo izbrani (1) projekt do največ 1.180.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance, št.: 440-38/2018/2 z dne 8. 10. 2018, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta od 2019 do 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2022.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 9. 2022, in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 10. 2022.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projekta v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno določeno kategorijo stroška.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
a) stroške plač;
b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške opreme in druga opredmetena osnovna sredstva;
e) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
f) stroške informiranja in komuniciranja;
g) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko realiziranih/plačanih upravičenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja in projektne partnerje);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO; dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektu, ki bo izpolnjeval vse pogoje tega javnega razpisa in v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegel najvišje število točk, dodelilo sredstva za stroške plač, posredne stroške v obliki pavšalnega financiranja, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške informiranja in komuniciranja, stroške za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, stroške investicij v neopredmetena sredstva, ter stroške za službena potovanja.
A. Stroški plač
Stroški plač in povračil v zvezi z delom, ki so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom, so določeni kot standardni strošek na enoto, kot je to navedeno v Metodologiji izračuna višine upravičenega stroška dela za zaposlene na projektu – Priloga št. 3 (št. dokumenta 5442-/2018/6 z dne 8. 5. 2019), in sicer:
– SSE A – stroški dela vodje projekta in strokovnih delavcev na uro dela na projektu v višini 25,80 EUR.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za največ pet zaposlitev za polni delovni čas pri prijavitelju in/ali morebitnih projektnih partnerjih, pri čemer se polne zaposlitve lahko delijo na več oseb.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO).
B. Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač zaposlenih na projektu, pri čemer skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, metodologija izračuna ni potrebna.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška storitev zunanjih izvajalcev določeni v Navodilih PO.
D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju stroškov za službena potovanja samo za zaposlene osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire prevoza in bivanja.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega projekta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
F. Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev in so upravičeni, če so skladni s cilji projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti izključno o poteku izvedenih projektnih aktivnosti oziroma napovedi dogodkov v okviru prijavljenega projekta.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– stroški založniških storitev;
– stroški zaračunljive tiskovine;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno potrebni za izvedbo projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO. Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila navodil OU za informiranje in komuniciranje.
H. Davek na dodano vrednost
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV določeni v Navodilih PO.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 14. 6. 2019.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno petka, 14. 6. 2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do petka, 14. 6. 2019. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, do petka, 14. 6. 2019, do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba prijave v razpisni dokumentaciji). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsak projektni partner strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 6. 2019 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva (www.mddsz.gov.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Če prijavitelj in projektni partner posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 7: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu do vključno osmega dne od datuma, prejema dopisa/poziva za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v točkah 6 in 11 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel največje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo imel prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. tega javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto, se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 65 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. Zaradi časovnega zamika, ki lahko nastane med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o sofinanciranju (v planu finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, je finančna dinamika, predvidena na podlagi prijaviteljevih nastalih stroškov, medtem ko mora biti finančna dinamika, predvidena v pogodbi o sofinanciranju, pripravljena z vidika izplačil iz proračuna), bo prijavitelj, kateremu bo izdan sklep o izboru, pred podpisom pogodbe pozvan k uskladitvi in predložitvi novega finančnega načrta plačil stroškov za potrebe projekta, ki bo podlaga za pripravo pogodbe o sofinanciranju in napovedi izplačil iz proračuna.
Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnik sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 108. Sofinanciran bo projekt, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 65 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v Razpisni dokumentaciji)
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 32 točk
1.1 Utemeljitev projekta
4
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.3 Ustreznost aktivnosti
4
1.4 Vključevanje ciljnih skupin
8
1.5 Finančna ustreznost
8
1.6 Učinek doseženih ciljev
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.3 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
Možnih največ 16 točk
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
4
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
4
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
8
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 24 točk
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva) iz področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijske kampanje
4
3.2 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva) iz komunikacijske kampanje družbenega ozaveščanja
4
3.3 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva) iz področja komunikacijske odličnosti Effie
8
3.4 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva) iz področja kreativne odličnosti SOF
8
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
Možnih največ 12 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov
4
4.3 Evalvacija dosežkov
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
Možnih največ 16 točk
5.1 Vključevanje ključnih deležnikov oziroma prispevanje k povezovanju socialnih partnerjev in nevladnih organizacij
8
5.2 Prispevanje k povečanju prožnosti zaposlenih in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih
4
5.3 Spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi pri dostopu do zaposlitve ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
4
SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
100
V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt. Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbran tisti, ki bo s prijavo zbral največje število točk, pri čemer mora dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 65 točk.
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva;
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščena oseba in podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum), v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projekta spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projekta, sofinanciranega s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Izbrani prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Vprašanja je možno posredovati do 5. 6. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 10. 6. 2019.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Metodologija za izračun standardne lestvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek za zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru OP EKP 2014-2020
– Priloga št. 4: Podpisan Partnerski sporazum v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami:
– Priloga št. 5: Fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja in vsakega projektnega partnerja (v kolikor ta ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 6: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 za prijavitelja in vsakega projektnega partnerja
– Priloga št. 7: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 8: Dokazila (referenčna potrdila oziroma pogodbe) o izvedbi projektov s področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijskih kampanj
– Priloga št. 9: Dokazilo o pridobljenih nagradah za komunikacijsko in kreativno odličnost
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost