Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1394. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice, stran 3621.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa postopek odmere nadomestila stroškov lokacijske preveritve ter način in višino plačila nadomestila stroškov, ki jih Občina Jesenice zaračuna pobudniku v postopku lokacijske preveritve.
2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
Nadomestilo stroškov posamične lokacijske preveritve znaša:
– 1.500,00 EUR (tisoč petsto evrov, 00/100) za pobudo prilagoditve in določitve natančne oblike ter velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi,
– 2.500,00 EUR (dva tisoč petsto evrov, 00/100) za pobudo individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev in
– 2.000,00 EUR (dva tisoč evrov, 00/100) za pobudo začasne rabe prostora.
Za posamično pobudo se šteje pobuda za lokacijsko preveritev pri eni ali več med seboj povezanih nepremičninah, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto.
3. člen 
(postopek odmere in način plačila) 
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik lokacijske preveritve (investitor gradnje na posamični poselitvi, investitor, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve, ali pobudnik začasne rabe prostora).
Nadomestilo stroškov posamične lokacijske preveritve se odmeri s sklepom v roku 30 (trideset) dni od prejema pobude, pri čemer obveznost plačila nadomestila nastane v trenutku izdaje sklepa. Nadomestilo se plača v roku 8 (osmih) dni od dneva vročitve sklepa.
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za izvedbo postopka lokacijske preveritve (obravnave elaborata in izdaje sklepa o lokacijski preveritvi) in ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu.
Če je pobuda nepopolna ali nerazumljiva, se pobudnika v roku 5 (petih) delovnih dni pozove, da pomanjkljivosti odpravi, in se mu določi rok, v katerem jo mora popraviti.
Pobuda lokacijske preveritve, ki ne izpolnjuje formalnih pogojev za obravnavo oziroma pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka tega člena kljub pozivu za odpravo niso pravočasno odpravljene, se s sklepom zavrže še pred izdajo sklepa o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve.
Zoper sklep o zavrženju pobude je mogoča pritožba na župana.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2018
Jesenice, dne 26. aprila 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti