Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1415. Sklep o stanovanjski najemnini v Občini Tolmin, stran 3652.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 23. aprila 2019 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini v Občini Tolmin 
1. člen
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Tolmin in stanovanja, ki jih Občina Tolmin oddaja v podnajem, določa:
– višina neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in službena stanovanja, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa oddana za neprofitno najemnino v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljane subvencioniranih najemnin (v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– višina neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja in namenska najemna stanovanja, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa;
– višina tržne najemnine za tržna stanovanja, ki so bila oddana v najem pred dnem uveljavitve tega sklepa;
– višina tržne najemnine za službena in tržna stanovanja, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve tega sklepa;
– višina tržne najemnine za najemnike neprofitnih in namenskih najemnih stanovanj, ki presegajo dohodkovni cenzus, določen s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik); in
– višina tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot jim pripada v skladu s površinskimi normativi, določenimi s Pravilnikom.
2. člen 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in službena stanovanja, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa oddana za neprofitno najemnino, se določi višina neprofitne najemnine v skladu z Uredbo, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini štirih odstotkov od vrednosti stanovanja.
3. člen 
Za neprofitna stanovanja in namenska najemna stanovanja, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se določi višina neprofitne najemnine na način, določen v prejšnjem členu.
4. člen 
Za tržna stanovanja, ki so bila oddana v najem pred dnem uveljavitve tega sklepa, se določi nova višina tržne najemnine tako, da se obstoječa najemnina poveča za 20,00 odstotkov.
5. člen 
(1) Za tržna in službena stanovanja, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se višina tržne najemnine določi glede na lokacijo posameznega stanovanja, kot sledi:
Lokacija stanovanja
Najemnina (v EUR/m²)
TOLMIN
5,00
MOST NA SOČI, Slap ob Idrijci, Sela pri Volčah
4,00
PODBRDO, Grahovo ob Bači, Podmelec, Zakraj
3,00
(2) Tržna najemnina iz prejšnjega odstavka predstavlja najnižjo možno najemnino, ki jo prosilec lahko ponudi za posamezno stanovanje v okviru razpisa za dodelitev tržnega stanovanja v najem.
6. člen 
Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnih stanovanj in namenskih najemnih stanovanj iz 2. in 3. člena tega sklepa presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega stanovanja, določen s Pravilnikom se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina na način, kot je določen v prvem odstavku 5. člena tega sklepa.
7. člen 
(1) Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih, določenimi s Pravilnikom pripadalo, se za tisti del površine stanovanja, ki presega veljavni površinski normativ, določi tržna najemnina na način, kot je določen v prvem odstavku 5. člena tega sklepa.
(2) Če ima najemnik neprofitnega stanovanja že v najemu večje neprofitno stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih, določenimi s Pravilnikom pripadalo, in v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega sklepa Občini Tolmin ne predloži vloge za zamenjavo stanovanja, se za tisti del površine stanovanja, ki presega veljavni površinski normativ, določi tržna najemnina na način, kot je določen v prvem odstavku 5. člena tega sklepa.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi neprofitne najemnine, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel dne 16. marca 2004.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem 2019.
Št. 352-0008/2019
Tolmin, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan