Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1423. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, stran 3658.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08, 14/13, 64/17), so: Občinski svet Občine Ribnica na podlagi 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) na 4. redni seji dne 28. 3. 2019, Občinski svet Občine Sodražica na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) na 4. redni seji dne 25. 4. 2019, Občinski svet Občine Loški Potok na podlagi 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) na 4. redni seji dne 11. 4. 2019 in Občinski svet Občine Velike Lašče na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13) na 4. redni seji dne 21. 3. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, 117/08) se 16. člen spremeni tako, da glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko na podlagi javnega razpisa imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za javne uslužbence izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Če poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja nista ločeni, mora imeti direktor univerzitetno izobrazbo medicinske smeri.
Če je za direktorja izbrana oseba, ki nima visoke strokovne izobrazbe medicinske smeri, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja s strokovnim nazivom doktor medicine in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda izmed zaposlenih v javnem zavodu. Odgovornosti, pravice in druge obveznosti strokovnega vodje se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom. Mandat strokovnega vodja je vezan na mandat direktorja.«
2. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Občine, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 007-0017/2008-10
Ribnica, dne 26. aprila 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 
Št. 007-0003/2008-02
Loški Potok, dne 17. aprila 2019
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 
Št. 160-3/2008
Sodražica, dne 26. aprila 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 
Št. 0301-0025/2019
Velike Lašče, dne 21. aprila 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh