Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1380. Akt o spremembah Akta o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred, stran 3598.

  
Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance izdajam
A K T 
o spremembah Akta o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred 
1. člen 
V Aktu o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred (Uradni list RS, št. 40/17) se prvi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec, ki napreduje v višji plačni razred, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra v letu, v katerem je napredoval.«.
2. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(Spremljanje izvajanja) 
(1) Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj vsako leto preveri, ali so ocenjeni vsi zaposleni javni uslužbenci v preteklem letu, ki so upravičeni do letne ocene delovne uspešnosti in če so izpolnjeni evidenčni listi za javne uslužbence, ki izpolnjujejo s tem aktom določene pogoje za napredovanje. Na podlagi evidenčnih listov se jim izda Obvestilo o izpolnjevanju pogojev napredovanja v višji plačni razred in Aneks oziroma Pogodbo o zaposlitvi zaradi napredovanja.
(2) Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj vodi seznam javnih uslužbencev, ki so s 1. aprilom izpolnili pogoje za napredovanje.
(3) Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter razvoj po revidiranem letnem poslovnem poročilu predloži Svetu Zavoda v sprejem predlog letne ocene delovne uspešnosti generalnega direktorja in njegovega namestnika.
(4) Matrika s seznamom spremljajočih dokumentov, odgovornih izvajalcev in prejemnikov
Zapis 
Podpisnik
Prejemnik
Časovna opredelitev
1
Letna ocena delovne uspešnosti – ocenjevalni list z letno oceno delovne uspešnosti se izpolni v kadrovsko informacijskem sistemu
Vodja OE po pooblastilu GD
E osebna mapa JU
25. februar v tekočem letu
2
Evidenčni list za tekoče leto – ugotovitev pogojev za napredovanje
GD in JU po pooblastilu GD
E osebna mapa JU
15. marec v tekočem letu
3
Obvestilo o izpolnjevanju pogojev napredovanja v višji plačni razred in Aneks/pogodba o napredovanju
GD
JUOsebna mapa JU
1. april v tekočem letu
4
Seznam JU, ki napredujejo v tekočem letu
Vodja – direktor področja SKOZR
Zbirka dok gradiva v SKOZR
5. april v tekočem letu
5
Zahteva za preizkus ocene
Javni uslužbenec
GD 
SKOZR
8 dni po seznanitvi 
z oceno / do 23. marca, 
če ni ocenjen
6
Imenovanje komisije za preizkus ocene in preizkus ocene
GD
Člani komisije, 
JU 
SKOZR
V skladu z 9. členom Akta
7
Sklep komisije o preizkusu ocene
Predsednik komisije
JU 
Vodja JU 
SKOZR
V skladu z 9. členom Akta
8
Predlog Ocene GD in namestnika GD
SKOZR
Člani Sveta Zavoda, 
GD in namestnik GD
Po revidiranem letnem poslovnem poročilu
9
Sklep Sveta Zavoda o potrjeni oceni za GD in namestnika GD
Predsednik Sveta Zavoda (predlog)
Člani Sveta Zavoda, 
GD in namestnik GD 
SKOZR
Po revidiranem letnem poslovnem poročilu 
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mavricija Batič 
generalna direktorica 
Sindikat delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 18. 3. 2019 podal pozitivno mnenje k aktu.
Svet delavcev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 19. 3. 2019 podal pozitivno mnenje k aktu.