Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1410. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica, stran 3644.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12, 81/13)je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica 
1. člen 
S tem Sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Sodražica.
2. člen 
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen 
Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6958 €/m3 brez DDV.
4. člen 
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Omrežnina na mesec/uporabnik brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20
1
2,3616
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) plačujejo vsi porabniki vode v Občini Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
5. člen 
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2003 €/m3 brez DDV.
6. člen 
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20, znaša:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Omrežnina na mesec/uporabnik brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20
1
2,8353
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
7. člen 
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Sodražica znaša 0,3287 €/m3 brez DDV. Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) opraviti enkrat na tri leta.
8. člen 
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na osebo na dan.
9. člen 
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom zaračuna po ceni, ki znaša 147,48 €/praznjenje brez DDV (količina do 6 m3).
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 30/17).
11. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2019 dalje.
Št. 354-5/19
Sodražica, dne 29. aprila 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec