Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1395. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice, stran 3621.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa postopek za vložitev pobude, višino in način plačila takse, ki jo Občina Jesenice zaračuna pobudniku za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice.
2. člen 
(višina takse) 
Višina takse za obravnavo pobude za spremembo namenske rabe prostora znaša 50,00 EUR (petdeset evrov, 00/100).
Za posamično pobudo se šteje tudi pobuda za spremembo namenske rabe prostora več med seboj povezanih nepremičnin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto.
3. člen 
(plačilo takse) 
Zavezanec za plačilo takse je vložnik.
Taksa se plača v roku 8 (osmih) dni od nastanka taksne obveznosti.
Taksna obveznost nastane ob vložitvi pobude v sprejemni pisarni Občine Jesenice oziroma ob prejemu pobude, na Občino Jesenice poslane po pošti.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2018
Jesenice, dne 26. aprila 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič