Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2324. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-5)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2325. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

MINISTRSTVA

2326. Pravilnik o kakovosti jedilne soli
2327. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2017–2026)
2328. Pravilnik o povračilu stroškov izobraževanja in usposabljanja vrhunskih športnikov
2329. Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov
2330. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic
2331. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije
2332. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

2333. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2018 do 20. 12. 2018

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2334. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2335. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2018
2336. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

2337. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018
2338. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ajdovščina
2339. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

Bovec

2340. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018
2341. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec
2342. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec
2343. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec
2344. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2345. Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

Cankova

2346. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2017
2347. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2018
2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
2349. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova
2350. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova
2351. Sklep o pravilih in cenik storitev najema prireditvenega šotora

Celje

2352. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
2353. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever
2354. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Nova vas
2355. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Lava
2356. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona v Celju«
2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice v Celju
2358. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna
2359. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I”
2360. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
2361. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Cerknica

2362. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2018
2363. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica
2364. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
2365. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2018
2366. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2367. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (GJI)

Gorenja vas-Poljane

2368. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
2369. Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane

Ilirska Bistrica

2370. Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica
2371. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2372. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2373. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2374. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2375. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra

Ivančna Gorica

2376. Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica
2377. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

2378. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

2379. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči
2380. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči

Kobarid

2381. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019
2382. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kočevje

2383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
2384. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
2385. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

Kostanjevica na Krki

2386. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki

Kranj

2387. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Kokrica KO 20
2388. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Kranj
2389. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
2390. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik
2391. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 657/4 in 657/5, obe k.o. 2139 – Mavčiče
2422. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Kranj

Lendava

2392. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Lendava

Litija

2393. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Litija
2394. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2395. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2396. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019
2397. Odlok o določitvi imen ulic, parkov, trga in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2398. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

Logatec

2399. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo

Postojna

2400. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Postojna
2401. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmere komunalnega prispevka za območje ZN Ovčje staje

Rogaška Slatina

2402. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina
2403. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
2404. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogaška Slatina

Slovenske Konjice

2405. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtna cona Tepanje
2406. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Obrtna cona Tepanje
2407. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Slovenske Konjice
2408. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Slovenske Konjice
2409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

2410. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šempeter - Vrtojba
2411. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter - Vrtojba
2412. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2413. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018

Tišina

2414. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo

Tržič

2415. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
2416. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (4. spremembe)
2417. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik
2418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako DOL 1 – Dovžanova soteska

Zagorje ob Savi

2419. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Zagorje ob Savi
2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi
2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti