Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2397. Odlok o določitvi imen ulic, parkov, trga in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 7660.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 18. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi imen ulic, parkov, trga in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenujejo naslednji parki in določi meja parkov:
1. – Park Angele Piskernik – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na vzhodni strani na Pot spominov in tovarištva, na severnem delu poteka do dvorišč stanovanjskega naselja Koseze, od Plevančeve ulice 21 do Štirnove ulice 26, kjer se nadaljuje severno do AC obroča, ta predstavlja zahodno mejo, in nato poteka preko potoka Glinščice na jugozahodni strani in poteka do Poti za Brdom do križišča z ulico Pot Roberta Blinca, ki meji z njo na jugovzhodni strani in se zaključi z »Zelenim obročem Ljubljane« (Pot spominov in tovarištva);
2. – Fabianijev park – park zaokroža zelene in urbane površine trikotne oblike, ki mejijo v križišču na severni strani s Poljansko cesto, na zahodni strani z Roško cesto;
3. – Južni mestni park Rakova jelša – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na severni strani na krožni priključek Barjanske ceste kot južni priključek avtocestnega obroča, ki meji na vzhodni in južni strani na ulico Pot na Rakovo jelšo do njenega zaključka;
4. – Maistrov park – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na severni strani z ulico Trg osvobodilne fronte, na zahodni strani sega do stavbe Trga osvobodilne fronte 12, na južni strani do izteka Kolodvorske ulice in od stavb Kolodvorske ulice 18 do 20, na vzhodni strani pa meji do dvorišča stavbe Resljeva cesta 33 in se severovzhodno zaključi pred Trgom osvobodilne fronte;
5. – Šmartinski park – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na severni strani na Žalsko ulico in ob Plečnikovih poslovilnih stavbah Pokopališča Žale, na jugozahodni strani do Pokopališke ulice, na jugovzhodni strani do Šmartinske cesta in do stavbe Šmartinska cesta 101;
6. – Tomanov park – park zaokroža zelene in urbane površine pravokotne oblike, ki mejijo na severni strani na Masarykovo cesto, na zahodni strani na Resljevo cesto in na južni strani sega do stavbe Resljeva cesta 48;
7. – Park literatov – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na severni strani na Linhartovo cesto, na zahodni strani na Robovo ulico, na južni strani poteka do Vilharjeve ceste, na vzhodni strani sega do Železne ceste vse do križišča z Linhartovo cesto;
8. – Park Mihe Potočnika – park zaokroža zelene in urbane površine, ki mejijo na ulice krožišča Koželjeve ulice, Kranjčeve ulice in Štajerske ceste in poteka do krožišča z ulicami Linhartove ceste in Savske ceste, od koder spremeni smer proti severu, na zahodni strani meji na ulico Med hmeljniki in se zaključi pred dvorišči stavb Tomačevske ulice 2A in 1A.
2. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremeni zaključek ulice in potek:
9. – Ovinki – »ulica« poteka na severni strani grajskega pobočja, z začetkom južno od dvoriščnega dela stavbe Ciril- Metodov trg 19, kjer se odcepi levo od ulice Za ograjami, in se v cik-cak ovinkih začne strmo vzpenjati in poteka jugozahodno do ulice »Razgledna steza«;
– podaljša potek ulice:
10. – Za ograjami – »ulica« se nadaljuje v križišču z ulicami Mačja steza, Razgledna steza in Grajska planota, se vzpenja po jugovzhodni strani grajskega pobočja po Plečnikovi poti na stebrih in poteka na vrhu stopnišča do Grajske planote.
3. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenuje trg in določi potek:
11. – Trg Marije Terezije – trg zaokroža urejene urbane površine notranjega javnega prostora stavb, ki mejijo na zahodni strani Metelkove ulice 2, 2 b in 4, na severni strani Metelkove ulice 6, na vzhodni strani Maistrove ulice 3 in 1;
– na novo imenujeta ulici in določi poteka:
12. – Cesta čez Golovec – se odcepi med stavbama Četrtne skupnosti Rudnik, Dolenjska cesta 105 in 107, poteka severovzhodno v dolžini cca 200 m, od koder se ločeno vodita z »Zelenim obročem Ljubljane« (Pot spominov in tovarištva), nadaljuje vzporedno z njo, nadaljuje čez Golovec vse do stavbe Krožna ulica 50 v Četrtni skupnosti Golovec, kjer se nato konča z odcepom s Krožno potjo.
13. – Ovinki Streliška ulica – se odcepi levo od ulice Na Stolbi in se pred stavbo Na Stolbi 8 v cik-cak ovinkih začne strmo vzpenjati po severovzhodni strani grajskega pobočja in poteka do križišča ulic Razgledne steze in Grajski drevored.
4. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana spremenita poteka ulic:
1. – Palmejeva ulica – ulica se za stavbo Dunajska cesta 154 odcepi desno, poteka proti vzhodu, pri stavbi Palmejeva ulica 28, 30, 32 ostro zavije levo in poteka proti severu do ulice Cesta Janeza Porente, kjer se konča;
2. – Tobačna ulica – ulica se za stavbo, ki stoji v križišču Tržaške ceste in Bleiweisove ceste, odcepi desno od Tržaške ceste in poteka severozahodno, kjer se pred železniško progo konča.
5. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana uredi potek štradona in določi spremenjen začetek poteka ulice:
1. – Rebekov štradon – se nasproti stavbe Ižanska cesta 421 odcepi desno in poteka proti jugozahodu do potoka (kanala) Farjevec in do meje z Občino Ig;
2. – Tomišeljska ulica – ulica se 130 m od začetka Rebekovega štradona odcepi levo, poteka proti jugu, kjer po 130 m zavije desno in poteka do potoka Farjevec.
6. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Evidenca v registru prostorskih enot se ne izvede za imenovanje ulic 1. in 3. člena.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje, po tem odloku določa pristojni upravni organ republiške geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
7. člen 
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, tablice spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb. Fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-63/2018-14
Ljubljana, dne 18. junija 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.