Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2376. Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica, stran 7629.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/3, 111/13, 74/2014 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 28. redni seji dne 20. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica 
1. Splošne določbe
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1)Ta odlok ureja izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica.
(2) S tem odlokom Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) določa:
1. način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
2. način izvajanja pogrebne slovesnosti;
3. storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
4. osnovni obseg pogreba;
5. način in čas pokopa;
6. način pokopa, če je plačnik Občina Ivančna Gorica;
7. možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
8. ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
9. pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
10. obratovanje mrliških vežic;
11. obseg prve ureditve groba;
12. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
13. način oddaje grobov v najem;
14. postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
15. zvrsti grobov;
16. okvirni tehnični normativi za grobove;
17. mirovalna doba za grobove;
18. enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
19. pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
20. razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
21. druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1)Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(3) Upravljavce pokopališč določi župan s sklepom.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(5) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav.
(6) Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju občine: Ambrus, Krka, Ivančna Gorica, Leščevje in Muljava, Stična, Šentvid pri Stični, Višnja Gora in Zagradec.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. 24-urna dežurna služba
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1)24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je koncesionar.
3. Pogrebna slovesnost
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1)Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti skladno s tem odlokom.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela na pokopališču se določi s tem odlokom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
4. Storitve pokopališko pogrebnega moštva
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1)Storitve pokopališko pogrebnega moštva opravijo pogrebniki upravljavca, pogrebna služba ali druge osebe na željo naročnika pogreba.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec pogrebne storitve naročniku storitev po veljavnem ceniku.
5. Pogreb
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo in naročilo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
5.1 Prijava pokopa
10. člen 
(prijava in naročilo pokopa) 
(1)Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 3. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) O pogrebni svečanosti je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost na oglasni deski pokopališča ali na drug krajevno običajen način.
5.2 Priprava pokojnika
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.3 Pogrebna slovesnost
12. člen 
(pogrebna slovesnost) 
(1)Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega najmanj žalni obred, sprevod pogrebnega moštva z zastavonošo iz vežice oziroma mrliškega voza do mesta pokopa, položitev v grobni prostor oziroma raztros pepela in pozdrav s slovensko zastavo.
(2) Pogrebna slovesnost, ki je praviloma javna, se začne z dvigom pokojnikove krste ali žare iz mrliškega odra mrliške vežice ali mrliškega voza, ki pripelje pokojnika na kraj, od koder se prične pogrebni sprevod.
(3) Pred pričetkom pogrebnega sprevoda se praviloma zaigra, zapoje žalostinka ali opravi uvodni nagovor ter na željo umrlega ali naročnika pogreba uvodni verski obred.
(4) Po dejanju iz prejšnjega odstavka se udeleženci razvrstijo v pogrebni sprevod.
(5) Ne glede na drugi odstavek je na željo umrlega ali naročnika pogreba umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali na drug krajevno običajen način.
(6) Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
13. člen 
(pogrebni sprevod) 
(1)Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost, do groba oziroma mesta za raztros pepela na pokopališču.
(2) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori. Sledijo godba oziroma pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci itd.), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara. Za krsto oziroma žaro sledijo svojci, za njimi drugi udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
(4) Na željo umrlega ali naročnika pogreba se lahko opravi verski obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
14. člen 
(svečanost ob grobu) 
(1)Udeleženci pogrebne slovesnosti se zvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela.
(3) V skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba sledijo pri odprtem grobnem prostoru poslovilni govor, verska svečanost in druga dejanja, ki so skladna s krajevnimi običaji.
(3) Krsto ali žaro pokojnika položijo v grobni prostor oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela.
(4) Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom ali na drug, krajevno običajen način.
15. člen 
(zasutje oziroma zaprtje grobnega prostora) 
(1)Najpozneje dve uri po končani slovesnosti so grobarji dolžni zasuti oziroma zapreti grobni prostor.
(2) Z delom pričnejo, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
5.4 Pokop
16. člen 
(pokop) 
(1)Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.
(4) Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela, na območju Občine Ivančna Gorica ni dovoljen.
6. Način in čas pokopa
17. člen 
(način pokopa) 
(1)Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) Storitve grobarjev so v pristojnosti upravljavca pokopališča.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik pogreba izjemoma izbere izvajalca storitev grobarjev s predhodnim soglasjem upravljavca.
18. člen 
(čas pokopa) 
(1)Pogrebi so vsak dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura pogreba se lahko na podlagi predhodnega soglasja upravljavca določi izven časa, določenega v prejšnjem odstavku.
7. Način pokopa, če je plačnik občina
19. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se pogreb izvede v osnovnem obsegu.
8. Mrliške vežice
20. člen 
(mrliške vežice) 
(1)Občina ima na vseh pokopališčih, za katere ni bil sprejet akt o opustitvi, mrliške vežice.
(2) Mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna, so na pokopališčih v naseljih: Ambrus, Krka, Ivančna Gorica, Muljava, Stična, Šentvid, Višnja Gora in Zagradec.
(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo vsak dan med šesto uro zjutraj in deseto uro zvečer.
(4) Po predhodnem soglasju upravljavca pokopališča je obratovanje mrliške vežice lahko podaljšano izven časa, določenega v prejšnjem odstavku.
9. Prva ureditev groba
21. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče odpadkov.
(2) Pred izkopom jame je grobar dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike pred poškodbami, prstjo in drugimi dejavniki.
(3) Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postavljen, lahko upravljavec pokopališča določi in postavi enotno obeležje glede na življenjski nazor umrlega.
10. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
22. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1)Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
(2) Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na pokopališču upravljavec pokopališča lahko vzpostavi video-nadzor nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
(3) Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje osebe.
23. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
2. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
3. onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
4. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
5. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
6. opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
7. trganje zelenja in cvetja po tujih grobovih;
8. vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču.
11. Način oddaje grobov v najem
24. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1)Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
25. člen 
(grobnina) 
(1)Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
(2) Grobnina se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.
(3) Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača praviloma letno. Najemnik plača tudi napisno ploščo, njeno izdelavo in postavitev v višini dejanskih stroškov.
(4) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba z upoštevanjem tudi drugih sredstev, namenjenih upravljanju pokopališč.
(5) Višina grobnine se na predlog upravljavcev pokopališč določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Ivančna Gorica.
26. člen 
(razmerja grobnega prostora do enojnega groba) 
(1) Najemnik groba plačuje višino grobnine v razmerju posamezne vrste groba do enojnega groba.
(2) Grobnina iz prejšnjega odstavka znaša:
1. Za otroški in žarni grob šestdeset odstotkov grobnine za enojni grob.
2. Za grobnice:
– do štiri prostore štirikratnik grobnine za enojni grob;
– za več kot štiri prostore šestkratnik grobnine za enojni grob.
3. Za povečane grobove je grobnina enaka grobnini za enojni grob, pomnoženi s številom mogočih enojnih grobov.
4. Za grobišča štirideset odstotkov grobnine za enojni grob, pomnožene s številom mogočih enojnih grobov.
5. Za napisno ploščo dvajset odstotkov grobnine za enojni grob.
(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini grobnine za enojni grob.
27. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba določa zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
7. določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
8. določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovalne dobe.
28. člen 
(prenehanje najemnega razmerja) 
(1)Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih odstrani na odlagališče odpadkov upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
(2) Najemnik, ki mu je najemna pogodba za prostor z napisno ploščo prenehala, mora pri upravljavcu pokopališča prevzeti napisno ploščo v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po tem roku jo lahko upravljavec pokopališča odloži na odlagališče odpadkov.
12. Posegi v prostor na pokopališču
29. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1)Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
30. člen 
(pokopališki prostor) 
(1)Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in/ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za orodje in odlaganje odstranjenih spomenikov.
31. člen 
(obeležja in rastlinje) 
(1)Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s katastrom grobov.
(2) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.
(4) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
13. Grobovi
32. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokop:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za raztros pepela.
14. Okvirni tehnični normativi za grobove
33. člen 
(grobovi) 
(1)Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina do 1,60 m in dolžina 2,20 m,
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
(2) Za otroški grob določi upravljavec ustrezne manjše mere.
34. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1)Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu in traja za pokop s krsto najmanj deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen, če je s sodno odločbo drugače določeno.
(3) Za pokop z žaro ni mirovalne dobe.
35. člen 
(prekop) 
Prekop posmrtnih ostankov se opravi skladno z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
15. Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav in druge pokopališke infrastrukture ter storitev
36. člen 
(cenik) 
(1)Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov, naprav in druge pokopališke infrastrukture ter storitev plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih v enem letu od uveljavitve tega odloka sprejme občinski svet. Do sprejema novih cen veljajo obstoječe cene.
(2) Cenik iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen na krajevno običajen način.
(3)Upravljavec pokopališča do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje občini.
(4) Občina po prejemu letnih programov vzdrževanja do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto ali daljše obdobje pripravi enotni cenik storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za vsa pokopališča, ki jo potrdi Občinski svet Občine Ivančna Gorica.
(5) Do uveljavitve cenika iz prejšnjega odstavka se uporablja cenik preteklega leta.
16. Pogrebna pristojbina
37. člen 
(pogrebna pristojbina) 
(1)Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča iz šestega odstavka 3. člena in se lahko določi s sklepom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica na predlog upravljavcev pokopališč.
17. Nadzor
38. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija.
18. Kazenske določbe
39. člen 
(prekrški) 
(1)Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik, ki izvaja javne službe po tem odloku:
– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 23. člena tega odloka.
19. Prehodne in končne določbe
40. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Odlok o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik št. 1/98 in 3/04, Uradni list RS, št. 50/12) ter Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 82/13).
41. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2019.
Št. 007-0011/2017-7
Ivančna Gorica, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti