Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2341. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec, stran 7579.

  
Na podlagi 29., 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18), 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08), 55. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17), 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 66/14) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17) je Občinski svet Občine Bovec na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Bovec (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), pristojnosti občinske uprave, pooblastila in odgovornosti ter se urejajo druga vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
(2) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine.
– občinska uprava: občinsko upravo sestavljajo službe, ki so namenjene opravljanju upravnih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občine.
– Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine.
3. člen 
(področja dela, pristojnosti in odgovornosti) 
(1) Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
(2) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni in podzakonskimi akti, s Statutom Občine Bovec, s tem odlokom in z drugimi občinskimi akti.
(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država pa pristojnemu ministrstvu.
4. člen 
(organi skupne občinske uprave) 
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi en ali več organov skupne občinske uprave.
5. člen 
(izvajanje nalog) 
(1) Občinska uprava v skladu z zakonodajo na področju lokalne samouprave za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine izvaja predvsem naslednje naloge:
– izvršuje zakone, podzakonske akte, občinske odloke ter druge splošne in posamične akte,
– odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti,
– pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine,
– spremlja stanje na področjih za katera je ustanovljena in skrbi za njihov razvoj ter pripravlja predloge razvojnih dokumentov,
– opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, delovna telesa občinskega sveta ter druge komisije, ki jih ustanovi občinski svet ali župan.
(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, društvi in drugimi organizacijami občanov ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
6. člen 
(javnost dela in poslovanje s strankami) 
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma,
– s predstavitvijo dela občinske uprave in posameznih projektov na svetovnem spletu in drugih medijih,
– na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan/i in direktor občinske uprave (imenovan tudi kot tajnik občine). Drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine.
(4) Pri svojem delu mora občinska uprava ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi oziroma prednosti posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.
(5) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(6) Občinska uprava mora omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
(7) Poslovni čas in uradne ure občinske uprave sta objavljena na uradni spletni strani občine in na vratih sedeža občine.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
7. člen 
(uradni podatki) 
Za izvajanje nalog občinske uprave v Občini Bovec (v nadaljevanju: občina), se ustanovi organ: Občinska uprava Občine Bovec, s sedežem v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in z uradnim elektronskim naslovom obcina.info@bovec.si. Uradna spletna stran občine je http://obcina.bovec.si/.
8. člen 
(zagotavljanje izvajanja nalog) 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu ter nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
– zakonito, pravočasno, učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih strank;
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog;
– učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli občine;
– učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
9. člen 
(naloge) 
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– upravlja občinsko premoženje;
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe;
– pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
– srbi za urejenost in vzdrževanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov;
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
– pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, dejavnost na svojem območju;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;
– skrbi za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti;
– pripravlja statut občine in druge splošne akte;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom.
Naloge Občine Bovec so natančneje določene s Statutom Občine Bovec.
10. člen 
Občinska uprava Občine Bovec je organizirana enovito. Podrobneje se notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest določi s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine.
11. člen 
(občinsko redarstvo) 
Naloge občinskega redarstva, občinske inšpekcije kot prekrškovnega organa se izvajajo v skupnem organu: Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, urejenim s posebnim odlokom.
12. člen 
(delovno področje javnih uslužbencev) 
(1) Posamezno nalogo občinske uprave opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje po vsebini sodi naloga po pravilniku, ki ureja sistemizacijo delovnih mest oziroma glede na naravo naloge.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
13. člen 
(kolegij) 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določita župan in direktor občinske uprave, direktor občinske uprave pa kolegij tudi sklicuje.
14. člen 
(delovne in projektne skupine) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev občinske uprave oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan s sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
15. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge in določi pogoje in način dela.
16. člen 
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
IV. DELOVNA RAZMERJA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST DELAVCEV 
17. člen 
(delovna mesta) 
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
18. člen 
(župan) 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je tudi predstojnik občinske uprave. Župan notranje poslovanje občinske uprave ureja s pravilniki, navodili ter pisnimi in ustnimi odredbami.
(2) Pogodbe o zaposlitvi v občinski upravi sklepa župan, ki odloča tudi o imenovanjih javnih uslužbencev v nazive.
(3) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
19. člen 
(direktor občinske uprave) 
(1) Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga na položaj imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev:
– vodi, organizira, koordinira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– v skladu z zakonom pooblasti javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave na podlagi pooblastila župana, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave ter sodeluje v delovnih in projektnih skupinah,
– v soglasju z županom razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi ter po odredbah župana.
(3) Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj četrte stopnje: Višji svetovalec I. Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Pravice in obveznosti delovnega mesta direktor občinske uprave se določijo iz naziva četrte stopnje Višji svetovalec I. Izpolnjevati mora pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj v skladu z uredbo, ki določa notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave.
(4) Župan lahko direktorja občinske uprave pooblasti za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
(5) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in za dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske uprave. Za svoje delo je odgovoren županu.
20. člen 
(javni uslužbenci) 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, ki so določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, v razumnem roku, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje javnosti in strank v postopkih v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z občani, ki jim služi, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Morebitno pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov, se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Javni uslužbenci so upravičen do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
(9) Javni uslužbenci so pri svojem delu dolžni upoštevati veljavno zakonodajo in veljavne interne predpise, ki jih sprejema delodajalec, ter izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Kršitve obveznosti zapisanih v tem odstavku pomenijo kršitve delovnih obveznosti.
(10) Javni uslužbenci so disciplinsko in odškodninsko odgovorni za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti protipravno povzročijo občinski upravi ali tretji osebi.
21. člen 
(odločanje v upravnih zadevah) 
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
22. člen 
(opravljanje nalog javnih uslužbencev) 
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s statutom občine, v skladu s tem odlokom ter aktom o sistemizaciji delovnih mest in v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave, kateremu so odgovorni za svoje delo, disciplinsko in odškodninsko pa so odgovorni županu.
23. člen 
(pooblastila) 
(1) Posamične akte o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti izdaja direktor občinske uprave po pooblastilu župana. Župan lahko pooblasti tudi druge javne uslužbence, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo tudi o zadevah iz prenesene državne pristojnosti, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(3) V upravnih postopkih o zadevah iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti odločajo javni uslužbenci iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(4) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti odločajo javni uslužbenci iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z uredbo, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v državni upravi in imajo opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.
24. člen 
(izločitev) 
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
25. člen 
(disciplinska odgovornost) 
(1) O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa Komisija za pritožbe pri Vladi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
(3) Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki se imenujejo izmed javnih uslužbencev občinske uprave, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
26. člen 
Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja vsak javni uslužbenec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec (Uradno glasilo, 007/2006, Uradni list RS, št. 83/09).
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2018-1
Bovec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.