Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2392. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Lendava, stran 7651.

  
Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 21. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o komunalnem prispevku v Občini Lendava 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Lendava.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
– preračun obstoječih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere;
– podlaga za pripravo tega odloka je elaborat št. 8-2018, z dne 3. 4. 2018, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
2. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na oskrbnem območju, ki ga določa 10. člen tega odloka opremljanja;
3. oskrbna območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme so poselitvena območja, na katerih se zagotavlja priključevanje oziroma uporaba posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
4. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture v lasti mestne občine, ki je že zgrajena in s katero upravljajo posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb, in sicer so to:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (v nadaljevanju: vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), vključno z ustrezno opremo javnih cest, javna parkirišča in javne zelene površine;
5. objekt je stavba oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836; za del stavbe se za neto tlorisno površino objekta šteje neto tlorisna površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku;
7. parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo redno rabo in za katero mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen 
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obstoječi stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč;
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
4. člen 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena ni namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča, namenjena redni rabi objekta, nahajajo na drugi oziroma drugih zemljiških parcelah ali njihovih delih ali za parcelo iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za površino parcele upoštevajo določila iz veljavnega občinskega prostorskega plana, ki določajo pogoje za parcelacijo v katerem se obstoječi objekt nahaja.
(5) Poleg določil iz četrtega odstavka tega člena parcela obstoječega objekta ne more biti manjša kot:
Za parcele, kjer velja PUP gričevnati del:
– za stanovanjsko gradnjo 600 m2
– za vinske kleti 100 m2.
Za parcele, kjer veljata PUP za Mesto Lendava ali PUP za nižinski del:
– za stanovanjsko gradnjo 600 m2.
(6) Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
(7) Za enostavne in nezahtevne objekte, ki se samostojno priključujejo na posamezne vrste komunalne opreme, se površina parcele določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen 
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836 oziroma po standardih, ki bodo temu sledili.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen 
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,3;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,7.
7. člen 
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim omrežjem oziroma z javno cesto, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno javno vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno omrežje za odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen 
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti Kdejavnost:
Vrsta objekta
CC-SI
Kdejavnost
Enostanovanjske stavbe
111
0,7
Večstanovanjske stavbe:
112
– dvostanovanjske stavbe
11210
0,8
– tri in več stanovanjske stavbe
11221
1
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11222
1
Stanovanjske stavbe za posebne namene
113
1
Gostinske stavbe
121
– hotelske in podobne gostinske stavbe
12111
0,8
– gostilne, restavracije in točilnice
12112
1,3
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
12120
1,3
Upravne in pisarniške stavbe
122
– stavbe javne uprave
12201
1
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12202
1,3
– druge upravne in pisarniške stavbe
12203
1,3
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
123
– trgovske stavbe
12301
1,3
– sejemske dvorane, razstavišča
12302
1,3
– bencinski servisi
12303
1,3
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
12304
1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
124
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
12410
1,3
– garažne stavbe
12420
1,1
Industrijske stavbe in skladišča
125
– industrijske stavbe
12510
1
– rezervoarji, silosi in skladišča
12520
1,3
Stavbe splošnega družbenega pomena
126
– stavbe za kulturo in razvedrilo
12610
0,7
– muzeji in knjižnice
12620
0,7
– športne dvorane
12650
0,7
Druge nestanovanjske stavbe
127
– stavbe za rastlinsko pridelavo
12711
1,3
– stavbe za rejo živali
12712
0,7
– stavbe za spravilo pridelka
12713
1,3
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12714
1,3
– stavbe za opravljanje verskih obredov
12721
0,7
– kulturni spomeniki
12730
0,7
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740
0,7
Za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1.
9. člen 
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obstoječi stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)).
(2) Obstoječi stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obstoječi stroški na enoto (EUR)
parcele Cp(ij)
NTPO Ct(ij)
Cestna infrastruktura
5,237
40,484
Vodovodna infrastruktura
1,728
13,360
Kanalizacijska infrastruktura
2,006
15,130
10. člen 
(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste komunalne opreme.
(2) Oskrbno območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oziroma so pozidana ali je na njih dopustna gradnja. Območje občine, na katerem se določi Oskrbno območje občinskih cest, je prikazano v elaboratu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka in posebna oskrbna območja, ki jih določa 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih.
(3) Oskrbno območje vodovoda je določeno enotno, a le na tistem delu občine, ki je opremljen z vodovodom. Območje občine, na katerem se določi Oskrbno območje vodovoda, je prikazano v elaboratu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka in posebna oskrbna območja, ki jih določa 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih.
(4) Oskrbno območje kanalizacije je določeno enotno na tistem delu občine, ki je opremljen s kanalizacijo. Območje občine, na katerem se določi Oskrbno območje kanalizacije, je prikazano v elaboratu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka in posebna oskrbna območja, ki jih določa 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih.
11. člen 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v oskrbnem območju te vrste komunalne opreme, določenem v 10. členu tega odloka in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
12. člen 
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v oskrbnem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na oskrbnem območju izračuna na način, kot je prikazano v enačbi iz 12. člena tega odloka.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po formuli iz 14. člena tega odloka.
13. člen 
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na oskrbnem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i
– posamezna vrsta komunalne opreme;
j
– posamezno Oskrbno območje določene vrste komunalne opreme;
KP(ij)
– izračunani znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem oskrbnem območju;
Aparcela
– površina parcele;
Cp(ij)
– Obstoječi stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na m2 parcele;
Dp
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnost
– faktor dejavnosti;
Atlorisna
– neto tlorisna površina objekta;
Ct(ij)
– Obstoječi stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
14. člen 
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = S KP(ij)
Oznake pomenijo:
KP
– komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(ij)
– izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju;
i
– posamezna vrsta komunalne opreme.
15. člen 
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošteva dejanska priključenost objekta na posamezne vrste komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
16. člen 
Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi nov objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 14. členu tega odloka.
17. člen 
V primeru, ko je objekt v lasti več lastnikov, se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za celotni objekt. Tako izračunani komunalni prispevek se med posamezne lastnike razdeli z upoštevanjem lastniškega deleža, evidentiranega v zemljiški knjigi.
18. člen 
Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo mrliške vežice,
– za gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti,
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
19. člen 
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali investitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
(2) Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega člena, se uporabljajo predpisi o prostorskem načrtovanju.
20. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Lendava z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Lendava. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(8) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da posamezni obrok ni nižji od 100,00 EUR mesečno. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca, kateremu je bila izdana odločba po uradni dolžnosti. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
21. člen 
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na odmerjeno komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
22. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
23. člen 
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka v višini, kot mu je bil odmerjen.
24. člen 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
25. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 17/00, 66/00).
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka in vloge za odmero komunalnega prispevka, s katerim občina razpolaga v času uveljavitve tega odloka, se obravnavajo po tem odloku.
26. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03504-0010/2018-2
Lendava, dne 20. junija 2018
Podžupan 
Občine Lendava 
Ferenc Horváth l.r.

AAA Zlata odličnost