Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2343. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec, stran 7584.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(splošne določbe) 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, merila in kriteriji za sofinanciranje delovanja turističnih društev ter pogoji, postopki, merila in kriteriji za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev iz proračuna Občine Bovec.
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje delovanja turističnih društev ter društev, ki delujejo na področju spodbujanja in ohranjanja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine v povezavi s turizmom, sofinanciranje turističnih in s turizmom povezanih projektov in prireditev ohranjanja dediščine v Občini Bovec, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, in ki vplivajo na turistični razvoj kraja oziroma celotne občine.
V pravilniku so opredeljeni tudi postopki za izvedbo javnega razpisa in dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen 
(podlaga za sofinanciranje) 
Sredstva za sofinanciranje delovanja društev iz 5. člena tega pravilnika ter za izvedbo njihovih turističnih projektov in prireditev se upravičenim vlagateljem dodelijo na osnovi prijave na enoviti javni razpis, razdeljen v tri sklope. Razpis se izvede za tekoče leto na podlagi sprejetega proračuna Občine Bovec in se objavi na spletni strani Občine Bovec. Razpisni rok ne sme biti krajši od 1 meseca.
Sofinanciranje se izvede na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Bovec, in sicer se za posamezno leto v javnem razpisu določi višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju po naslednjih sklopih za:
– delovanje upravičenih društev v 20-odstotnem deležu razpolagajočih sredstev,
– izvedbo njihovih turističnih in s turizmom povezanih projektov v 50-odstotnem deležu razpolagajočih sredstev,
– izvedbo njihovih turističnih in s turizmom povezanih prireditev v 30-odstotnem deležu razpolagajočih sredstev.
3. člen 
(pojmi) 
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– stroški delovanja društev po drugem odstavku 1. člena tega pravilnika so neprogramski stroški za izvedbo njihove dejavnosti in niso zajeti v stroških izvedbe turističnih projektov in prireditev;
– turistični projekt oziroma s turizmom povezan projekt ohranjanja in razvoja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine Bovškega (v nadaljevanju: turistični projekt) je posamična aktivnost, izdelek ali dogodek izvajalca, ki vpliva na ohranjanje kulturne krajine iz estetski izgled naselij občine, ohranjanje in razvoj turističnih produktov oziroma je namenjen turističnemu informiranju in promocije društva in občine;
– turistična prireditev oziroma s turizmom povezana prireditev, ki spodbuja ohranjanje in razvoj snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine Bovškega (v nadaljevanju: turistična prireditev) je prireditev, ki vpliva na turistično promocijo in turistični razvoj občine in katere cilj je povečanje turističnega obiska;
– upravičeni stroški sofinanciranja turističnih projektov in projektov ohranjanja in razvoja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine Bovškega ter turističnih prireditev in prireditev so stroški upravičenih ukrepov in so navedeni za vsak ukrep posebej.
4. člen 
(cilji sofinanciranja) 
Cilji sofinanciranja po tem pravilniku:
– spodbujati projekte čiščenja okolja, urejanja in olepševanja kraja,
– spodbujati razvoj in izvedbo turističnih produktov,
– spodbujati izdelavo turističnih izdelkov in spominkov ter izdelkov tradicionalne obrti območja,
– spodbujati prepoznavnost območja prek snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine,
– spodbujati obseg delovanja in aktivnosti (projektov) turističnih društev in društev s področja ohranjanja in razvoja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine Bovškega,
– spodbujati informativno in promocijsko dejavnost društev,
– spodbujati izobraževanje in usposabljanje na področju turizma ali ohranjanja dediščine, s posebnim poudarkom na usposabljanju otrok,
– ohranjati prepoznavnost in tradicionalne vsebine turističnih prireditev,
– povečati turistični obisk v občini,
– spodbujati društva za vključevanje lokalnega prebivalstva v izvajanje projektov in prireditev,
– spodbujati društva k partnerskemu sodelovanju z drugimi društvi in institucijami pri organizaciji in izvedbi projektov in prireditev.
5. člen 
(izvajalci oziroma upravičenci do sofinanciranja) 
Izvajalci – upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so turistična društva ter društva, ki delujejo na področju spodbujanja in ohranjanja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine v povezavi s turizmom. Do sofinanciranja po tem pravilniku so upravičena društva, ki jim je turizem ali ohranjanje dediščine osnovna dejavnost.
6. člen 
(pogoji) 
Izvajalci turističnih in s turizmom povezanih projektov in prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katere izvedbo se prijavljajo;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– izvajajo turistične oziroma prireditve ohranjanja dediščine na območju Občine Bovec;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, turističnih ali s turizmom povezanih projektov ter prireditev;
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Posamični izvajalci prireditev – prijavitelji lahko prijavijo največ pet različnih prireditev. Prireditve društva internega značaja niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
7. člen
(strokovna komisija) 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Člani komisije ne smejo biti predsedniki društev, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa po tem pravilniku. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.
Predsednik komisije sklicuje in vodi seje. Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcev poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje upravičencev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
8. člen 
(razpis) 
Finančna sredstva se društvom dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Bovec in za katerega so letno zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine Bovec.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež in drugi v obrazcu javnega razpisa zahtevani podatki);
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev izvajalcev, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– navedbo podlag meril in kriterijev za vrednotenje turističnih projektov, prireditev ter stroškov delovanja izvajalcev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
9. člen 
(razpisna dokumentacija) 
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili izvajalcu izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo objave javnega razpisa in ta pravilnik;
– kriterije in merila za vrednotenje vlog;
– vzorec pogodbe;
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev;
– navedbo o tem, kdo in kako odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločitev.
Vsebino razpisne dokumentacije pripravi občinska uprava in mora biti pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis. Vsebina razpisne dokumentacije – pogoji in merila – se od dneva razpisa do odločitve o izboru predlogov izvajalcev ne smejo spreminjati.
10. člen 
(vloga) 
Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev«. Vloge morajo biti predložene na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Sprejemna pisarna občine vsako prejeto vlogo označi z datumom in uro prispetja.
11. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je določen v razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene vloge, ki so pravilno označene in v takem vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih članov komisije;
– imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbe vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotavljanje, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in podatki. Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 3 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže. Prav tako s sklepom zavrže vse vloge, ki so prispele po roku za oddajo vlog in jih neodprte vrne vlagateljem.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
12. člen 
(strokovni pregled in ocenitev vlog) 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v tem pravilniku in javnem razpisu. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnosti vlog in njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Neizpolnjene rubrike po vsebinskih obrazcih v vlogi se ne ocenjujejo in ne morejo biti predmet dopolnitev vlog.
Na podlagi ocene vlog po sklopih (dejavnost, projekti, prireditve) komisija pripravi predlog izvajalcev (prejemnikov sredstev) in višino sredstev za sofinanciranje po sklopih, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije.
Predlog izvajalcev se predloži direktorju občinske uprave, ki izda sklepe o sofinanciranju na podlagi predloga komisije, pri čemer je sklep o sofinanciranju za vsakega upravičenca eden, ločen po sklopih.
13. člen 
(pritožbeni postopek) 
V 8 dneh od prejema sklepa lahko izvajalci vložijo pritožbo pri županu Občine Bovec. V pritožbi je potrebno natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vloge. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni.
14. člen 
(pogodba) 
Na podlagi izdanih sklepov so izvajalci pisno pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov občine in izvajalca;
– namen, za katerega so sredstva dodeljena;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– možnost, da občinska uprava ali drug pristojni organ kadarkoli preverja namensko porabo sredstev; 
– določilo o roku dostave zaključnega poročila in izjave o namenski porabi s strani izvajalca; 
– dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev; 
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; 
– druge medsebojne pravice in obveznosti. 
Podpisane pogodbe morajo izvajalci vrniti Občini Bovec v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva za podpis pogodbe. V kolikor izvajalec v za to določenem roku podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE 
15. člen
(kriteriji in merila za sofinanciranje stroškov delovanja, upravičeni stroški in višina) 
Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja vrednotila le vloge društev s sedežem na območju Občine Bovec, katerim je turizem ali s turizmom povezana dejavnost ohranjanja dediščine osnovna dejavnost, vlogi priložijo program dela s finančnim načrtom ter na razpis prijavljajo najmanj 3 turistične ali s turizmom povezane projekte ohranjanja in razvoja snovne ali nesnovne naravne ali kulturne dediščine območja.
Kriteriji in merila so določeni s številom članov društva, in sicer
– nad 50 članov 
15 točk,
– od 30 do 50 članov 
10 točk,
– manj kot 30 članov 
5 točk,
– od tega za vsakih 10 članov, mlajših od 25 let
dodatni 2 točki.
Seštevek vseh točk se deli s sredstvi za namen delovanja društva. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s seštevkom vseh točk, ki jih dobi posamezno društvo po merilih iz tega člena.
Upravičeni stroški za delovanje so neprogramski stroški za izvedbo njihove dejavnosti in niso zajeti v stroških izvedbe turističnih projektov in prireditev oziroma stroških izvedbe projektov in prireditev s področja ohranjanja in razvoja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine, in so: stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela, računovodskih storitev ipd. in niso zajeti v stroških izvedbe turističnih projektov in prireditev oziroma stroških izvedbe projektov in prireditev s področja ohranjanja in razvoja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine.
Višina sredstev za ta namen ne sme presegati 75 % dejanskih stroškov delovanja društva, kot so predvideni s finančnim načrtom in se dokazujejo ob vložitvi zahtevka.
16. člen 
(kriteriji in merila ter upravičeni stroški za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev) 
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje za vsak posamični turistični oziroma s turizmom povezani projekt in prireditev upoštevala naslednja kriterije in merila:
a) TURISTIČNI PROJEKTI
1. Čiščenje okolja
– izvedba čistilne akcije z udeležbo 20 oseb in več
6 točk
– izvedba čistilne akcije z udeležbo od 10 do 19 oseb
4 točke
– izvedba čistilne akcije z udeležbo od 5 do 9 oseb
2 točki
– vsaka izvedba košnje javnih površin v izmeri najmanj 500 m2
2 točki
– najem kemičnih WC za vsak kos/mesec
1 točka
Upravičeni stroški so stroški plačila storitev čiščenja/najema v primeru naročila zunanjemu izvajalcu, stroški nabave goriva za izvedbo košnje v primeru lastne izvedbe, stroški pogostitve udeležencev čistilnih akcij.
2. Urejanje kraja
– Tekoče vzdrževanje pešpoti, za vsak 1 km
1 točka
– investicijsko vzdrževanje pešpoti, za vsak 1 km
3 točke
– investicijsko vzdrževanje javnih turističnih točk v površini najmanj 500 m2
4 točke
Upravičeni stroški so stroški plačila storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja v primeru naročila zunanjemu izvajalcu ter stroški materiala za izvedbo vzdrževanja v primeru lastne izvedbe. Pogoj za upravičenost je razpolaganje z vsemi soglasji in dovoljenji za predvidene posege, ki jih društvo predloži ob vlogi, če so ta potrebna.
3. Olepševanje kraja
– izvedba ocvetličenja kraja za vsakih 50 sadik
2 točki
– za celotno nabavo materiala za božično- novoletno krasitev kraja
4 točke
– za vsako delno (nad ½) nabavo materiala za božično-novoletno krasitev kraja
2 točki
– za vsako izvedbo okraševanja kraja
2 točki
– za vsako ocvetličenje javnih površin
2 točki
Upravičeni stroški so
– stroški nabave sadik za razdeljevanje članom društva, pri ocvetličenju javnih površin pa še drugi materialni stroški, povezani z ocvetličenjem;
– stroški materiala za božično-novoletno okrasitev.
4. Izdelava in razvoj turističnih produktov
– izdelava idejne študije razvoja novega turističnega produkta s študijo izvedljivosti ali projektne ali investicijske dokumentacije
4 točke
– izvedba lastnega infrastrukturnega turističnega produkta
8 točk
– izvedba lastnega programskega turističnega produkta
4 točke
– izvedba celovitega turističnega produkta
10 točk
– razvoj turističnega/dediščinskega izdelka – spominka
8 točk
Upravičeni stroški so stroški pridobivanja dovoljenj, upravne takse, stroški zunanjega izvajalca za izdelavo idejne študije, projektne in investicijske dokumentacije ter nabave opreme in izvedbe gradnje za lastni turistični produkt, stroški, povezani s prototipom spominka ter stroški izdelave programa projekta.
Izvajalec ponudi turistične izdelke – spominke v turistično- promocijski namen oziroma za prodajo v TIC-ih.
5. Izvajanje informativne in promocijske dejavnosti
– izdelava nove spletne strani 
4 točke
– posodobitev spletne strani
2 točki
– objave prek socialnih medijev – za vsakih 50 objav
2 točki
– brošura – najmanj 50 strani
8 točk
– vsaka dodatna jezikovna varianta brošure
2 točki
– lastna glasila, za vsako izdano številko
2 točki
– zgibanke, plakati in drugi tiskani promocijski materiali
2 točki
– drobni promocijski material
2 točki
Upravičeni stroški so stroški izdelave/posodobitve spletne strani, urejanja in tiska brošure, v kolikor prihaja do nepokrivanja teh stroškov s prodajo te brošure, stroški prevodov, stroški oblikovanja in tiska lastnih glasil in tiskanih promocijskih materialov, stroški izdelave drobnega promocijskega materiala.
Izvajalec ponudi izdane promocijske materiale v turistično-promocijski namen oziroma za prodajo v TIC-ih.
6. Promocija projekta društva in občine na posamičnem sejmu, razstavi ipd.
– v Sloveniji
5 točk
– v tujini 
10 točk
– za vsak dan predstavitve 
5 točk
– raznolikost promocijske vsebine – za vsako vsebino 
2 točki
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice (predložen mora biti račun o plačilu najema oziroma zakupa ter obratovalni čas sejma), stroški promocijskih izdelkov v okviru sejma/promocijske prireditve ter potni stroški aktivnih udeležencev pri udeležbi na določenem sejmu/promocijski prireditvi; pri obračunu se upošteva cenik Občine Bovec, ki velja za izplačevanje dnevnic ter kilometrino.
7. Izobraževanje in usposabljanje na področju turizma ali ohranjanja dediščine (seminarji, delavnice, okrogle mize, predavanja ipd.)
– lastno usposabljanje otrok v turističnem krožku
1 točka/1 izvedbo
– drugo izobraževanje članov društva 
1 točka/1 člana
– lastno izobraževanje lokalnega prebivalstva
1 točka/1 izvedbo
Upravičeni stroški so kotizacija, vstopnina, potni stroški; pri obračunu se upošteva cenik Občine Bovec, ki velja za izplačevanje kilometrine. V primeru, da društvo samo organizira izobraževanje, je upravičen strošek tudi strošek pogostitve udeležencev (catering).
Višina sredstev za ta namen ne sme presegati 100 % dejanskih stroškov turističnega projekta društva.
B) PRIREDITVE – vrednotijo se samo prireditve, izvedene na območju Občine Bovec, ki imajo značaj turistične ali etnološke prireditve (prireditve, ki vplivajo na turistično promocijo in turistični razvoj občine in katerih cilj je povečanje turističnega obiska).
1. Organizacija in izvedba ravni prireditve
– samostojna organizacija in izvedba prireditve
10 točk
– vodilni partner z najmanj tremi partnerji (turističnimi društvi ali drugimi organizacijami) 
15 točk
– vodilni partner z najmanj štirimi partnerji (turističnimi društvi ali drugimi organizacijami), od tega vsaj 1 čezmejni 
20 točk
– partner v projektu drugih partnerjev (turističnih društev – ali drugih organizacij) 
5 točk
2. Število sodelujočih na prireditvi (maksimalno 10 točk)
– za vsakega sodelujočega (skupina, društvo, ekipa, ansambel ipd.) 
2 točki
3. Obsežnost prireditve (število obiskovalcev)
– število obiskovalcev do 100
5 točk
– število obiskovalcev od 100 do 300
10 točk
– število obiskovalcev nad 300
15 točk
4. Prireditve ob okroglih obletnicah društev (maksimalno 5 točk)
– za vsako prireditev ob okrogli obletnici društva za vsakih 5 let 
1 točka
5. Prireditev pomembno prispeva k promociji Občine Bovec (oglaševanje v medijih pred izvedbo)
– za vsako prireditev
5 točk
Upravičeni stroški prireditev so stroški
– najema tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve;
– stroški oglaševanja prireditve (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora …);
– stroški čiščenja po prireditvi;
– stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa (brez organizacijskih stroškov oziroma stroškov managementa);
– stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči.
Višina upravičenih stroškov se zniža za višino izkazanega dobička iz naslova tržnih dejavnosti društva na posamični prireditvi.
Stroški pogostitev (udeležencev, izvajalcev ...) niso predmet sofinanciranja turističnih projektov in prireditev, razen v primeru partnerskih projektov/prireditev, kjer so upravičeni stroški cateringa na srečanjih partnerjev pri pripravi teh projektov/prireditev, če jih organizira in izvede vodilni partner.
17. člen 
(določitev vrednosti točk za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev ter višina) 
Projekti in prireditve se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih kriterijih, navedenih v 16. členu tega pravilnika, posebej za sklop projektov in posebej za sklop prireditev. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih projektov vlagateljev za projekte in s seštevkom točk vseh ocenjenih prireditev vlagateljev za prireditve. Dobljene točke vsakega sklopa se deli z višino sredstev, razpisanih za ta sklop. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s številom zbranih točk posebej za vse projekte posameznega prijavitelja ter posebej za vse prireditve posameznega prijavitelja. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja vseh projektov in prireditev posameznega vlagatelja.
Posamezni turistični projekt se lahko sofinancira do 100 % načrtovane vrednosti projekta, posamezna prireditev pa se lahko sofinancira največ do 75 % načrtovane vrednosti prireditve.
Za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev po tem členu se nameni 75 % deleža vseh razpisanih sredstev.
18. člen 
(nenamenska poraba sredstev) 
Izvajalci so dolžni izvajati dogovorjene turistične in dediščinske projekte in prireditve v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, zoper katerega je uveden postopek izterjave, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. KONČNE DOLOČBE 
19. člen
(večkratno sofinanciranje za isti namen) 
Turistični projekti in prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine ali proračunskih sredstev občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po kriterijih in merilih tega pravilnika.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Ukrep 3.3 Sofinanciranje programov turističnih društev, ki je del Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 48/09, 38/12, 2/13, 43/14, 53/14 in 37/15).
Št. 007-6/2018
Bovec, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.