Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3818. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
3819. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
3820. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
3821. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji

MINISTRSTVA

3822. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
3823. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
3825. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah Pravilnika o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
3826. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA AURA, ustanova za pomoč invalidnim osebam«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3827. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
3828. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3829. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
3830. Sprememba Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3831. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2014

Brežice

3832. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3833. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Celje

3834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Aljažev hrib – Vila Kolka
3835. Odlok o določitvi območij oziroma objektov v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del
3836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev hrib
3838. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
3839. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
3840. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2014
3841. Sklep št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Dobrepolje

3842. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2014

Gornji Petrovci

3843. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2014

Grosuplje

3844. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tržnica Grosuplje

Ig

3845. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
3846. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2014
3848. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
3849. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

Medvode

3850. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
3851. Odlok o spremembi območij naselij Tehovec in Brezovica pri Medvodah
3852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine
3853. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3854. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Mokronog-Trebelno

3855. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013

Razkrižje

3857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
3858. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

79. Zakon o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (MNSFP14–20)
80. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1)
81. Zakon o ratifikaciji Spremembe in Druge spremembe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPCVO-A)
82. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o trgovini z orožjem (MPTO)
83. Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (MLSEUJR)
84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MSZPEUGE)
85. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

86. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij
87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
88. Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani s sklepno listino
89. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah
90. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o izročitvi, sklenjena na Brdu pri Kranju
91. Obvestilo o začetku veljavnosti Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer