Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev hrib, stran 12115.

Na podlagi 61.a člena, v povezavi s 97. in 98. členom, Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 - skl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne - Aljažev hrib
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne - Aljažev hrib se spremeni besedilo prvega odstavka 1.a člena tako, da se glasi:
»(1) Za urejanje prostora pristojni občinski organ lahko z urbanističnim mnenjem dopusti gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov kot tudi uporabo toleranc pri gabaritih in namembnosti objektov ter naprav, in sicer:
1. Kot toleranca gabarita se dovoli obstoječim stanovanjskim objektom za stanovanjske potrebe in izjemoma za opravljanje dovoljene mirne poslovne dejavnosti gradnja prizidkov in nadzidav v gabaritih, ki ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosedov oziroma jih tudi dopuščajo pogoji odmikov od komunalnih naprav. Ne glede na ta določila se brez soglasja soseda stanovanjski objekt ne sme približati na manj kot 3 metre odmika od parcelne meje, nezahtevni in enostavni objekt pa na manj kot 1 meter. Nadzidava objekta za izkoriščanje mansarde se lahko izvede na objektih etažnosti P (v novo etažnost P+M oziroma P+IP), ostale tipe nadzidav bo pristojna občinska služba obravnavala individualno. Sestavni del vloge za izdajo urbanističnega mnenja in kasneje gradbenega dovoljenja je pozitivno geotehnično mnenje za nameravan gradbeni poseg.
2. Kot toleranca se šteje sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov za potrebe opravljanja intelektualnih storitev, osebnih storitvenih in uslužnostnih dejavnosti, trgovine z mešanim blagom in specializirane trgovine.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2013
Celje, dne 3. decembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l.r.