Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3839. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje, stran 12116.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09, 14/10 - odl. US, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in (31/00 - popr.)), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) ter 8. in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
1. člen
V besedilu 6. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/08) se spremeni druga točka tako, da se glasi:
»2. so registrirani za izvajanje športne dejavnosti že več kot tri leta ter so jo v tem času aktivno izvajali na območju MOC, oziroma neprekinjeno zakonito nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega program je bil pred tem sofinanciran že vsaj tri leta zapored;«.
2. člen
V besedilu 14. člena se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Komisijo sestavljajo trije člani iz vrst delavcev uprave oziroma funkcionarjev MOC, od katerih je eden predsednik komisije ter dva člana iz vrst strokovne športne javnosti.«.
3. člen
V besedilu 15. člena se doda 8. točka tako, da se glasi:
»8. priprava dodatnih pogojev, meril in normativov, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih programov.«.
4. člen
(1) V besedilu 18. člena se doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Prijave, ki jih komisija pri vsebinskem pregledu prijav na podlagi določil pravilnika oceni kot neustrezne oziroma vsebujejo neresnične podatke, se s sklepom zavrnejo.«.
(2) Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
5. člen
V besedilu 21. člena se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Zoper sklep o zavrnitvi ali zavržbi prijave oziroma sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov lahko vloži izvajalec pritožbo na župana MOC v roku osem dni od dneva prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.«.
6. člen
(1) V besedilu 26. člena se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) V času do sklenitve letne pogodbe o sofinanciranju izvedbe programa športa se osnovni programi vadbe in tekmovanj (interesna športna vzgoja otrok in mladine, vadba športnih šol, članskih ekip ter športne rekreacije starejših in invalidov), delovanje društev, plače in prispevki vzdrževalcev športnih objektov in strokovnega delavca ZVEZE, tekoče redno vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin športnih objektov ter razvojne in strokovne naloge, ki jih izvaja ZVEZA, sofinancirajo na osnovi pogodbe o začasnem sofinanciranju.«.
(2) Spremeni se besedilo tretjega odstavka tako, da se glasi:
»(3) Sofinanciranje se izvaja v višini povprečnih dvanajstin pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje programe iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.«.
7. člen
V besedilu 29. člena se spremeni 5. točka tako, da se glasi:
»5. ima organizirano vadbo najmanj 36 tednov letno v najmanj treh starostnih kategorijah otrok in mladine.«.
8. člen
V besedilu 33. člena se spremeni peti odstavek tako, da se glasi:
»(5) Društva, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev iz 29. člena, oziroma zahtevanih podatkov ne predložijo, se ne ocenijo ter se njihovi programi, če izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstijo v program interesne športne vzgoje ali v druge ustrezne vsebine LPŠ.«.
9. člen
(1) V besedilu 36. člena se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»(4) Komisija lahko samostojno ali na predlog ZVEZE pogojno za dobo enega leta uvrsti v C razred prednostnega programa do dve društvi, ki ne dosežeta zadostnega števila točk ali nimata izpolnjenega pogoja iz 6. točke 29. člena, imata pa zelo dobro organiziran ter kakovostno perspektivni program dela z otroškimi in mladinskimi športnimi šolami, ki zadostuje pogojem ustrezne NPŠZ.«.
(2) Doda se nov šesti odstavek tako, da se glasi:
»(6) Za uvrstitev v kakovostni razred A in B mora imeti društvo med svojimi registriranimi tekmovalci v obdobju zadnjih treh let najmanj enega kategoriziranega športnika po kriterijih OKS za kategorizacijo športnikov v RS.«.
10. člen
(1) V besedilu 5. točke 37. člena se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Na uradnih tekmovanjih NPŠZ mora nastopiti najmanj 25% športnikov vključenih v športno šolo II. in III. stopnje ter najmanj 50% športnikov vključenih v športno šolo IV. in V. stopnje.«.
(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
V besedilu 40. člena se črta drugi odstavek.
12. člen
(1) V besedilu drugega odstavka 42. člena se spremeni tabela »Preglednica 1 - Uporaba športnega objekta« tako, da se glasi:
»
+---------+-------------------------------------+---------------+
|Zap. št. |Vrsta športnega objekta       | Število točk |
|     |                   |1 ura (60 min) |
+---------------------------------------------------------------+
|          POKRITI ŠPORTNI OBJEKTI          |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|1.    |Športna dvorana           |   30    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|2.    |Telovadnica - velika 3/3       |   18    |
|     |(nad 600 do 800 m2)         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|3.    |Telovadnica - srednja 2/3      |   12    |
|     |(nad 400 do 600 m2)         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|4.    |Telovadnica - mala 1/3        |    6    |
|     |(nad 200 do 400 m2)         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|5.    |Vadbeni prostor           |    4    |
|     |- nad 150 do 200 m2         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|6.    |Vadbeni prostor           |    3    |
|     |- nad 80 do 150 m2          |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|7.    |Vadbeni prostor - do 80 m2      |    2    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|8.    |Atletska dvorana           |   15    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|9.    |Badminton - igrišče         |    2    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|10.   |Jahalnica              |    6    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|11.   |Strelišče - 1 strelno mesto     |    1    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|12.   |Teniško igrišče           |    5    |
+---------------------------------------------------------------+
|          NEPOKRITI ŠPORTNI OBJEKTI          |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|1.    |Atletski stadion - zunanji objekti  |  30 (za 1  |
|     |                   | vadbeni dan) |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|2.    |Nogometno igrišče          |   25    |
|     |- veliko (nad 6.000 m2)       |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|3.    |Nogometno igrišče          |   15    |
|     |- srednje (nad 4.000 do 6.000 m2)  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|4.    |Nogometno igrišče          |    8    |
|     |- malo (do 4.000 m2)         |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|5.    |Smučišče               |   30    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|6.    |Balinišče - 1 proga         |    2    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|7.    |Strelišče - 1 strelno mesto     |   0,5   |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|8.    |Karting poligon           |    3    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|9.    |Teniško igrišče           |    3    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|10.   |Parkur                |    3    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|11.   |Veslaška proga na reki        |    2    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|12.   |Asfaltno igrišče           |    1    |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|13.   |Letališka steza           |6 (za 1 vadbeni|
|     |                   |   dan)   |
+---------+-------------------------------------+---------------+
                                «.
(2) Spremeni se besedilo šestega odstavka tako, da se glasi:
»(6) Izvajalcem programa v smučanju in veslanja na divjih vodah se lahko sofinancira uporaba športnega objekta tudi izven območja MOC.«.
13. člen
V besedilu prvega odstavka 46. člena se spremeni tabela »Preglednica 2 - Delo strokovnega kadra« tako, da se glasi:
»
+----------+---------------+--------------------+---------------+
| Zap. št. |Strokovni kader| Merilo za ocenitev |  Štev. točk |
|     |        |          |  za 1 uro  |
|     |        |          |  (60 min)  |
|     |        |          |oziroma % plače|
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|1.    |Honorarni   |Športna vzgoja   |    7    |
|     |strokovni   |otrok in mladine  |        |
|     |delavec I   |usmerjene      |        |
|     |        |v kakovostni    |        |
|     |        |in vrhunski šport - |        |
|     |        |prednostni program |        |
|     |        |športa       |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|2.    |Honorarni   |Interesna športna  |    5    |
|     |strokovni   |vzgoja predšolskih |        |
|     |delavec II   |in osnovnošolskih  |        |
|     |        |otrok        |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|3.    |Honorarni   |Interesna športna  |    3    |
|     |strokovni   |vzgoja mladine,   |        |
|     |delavec III  |športna vzgoja   |        |
|     |        |otrok in mladine  |        |
|     |        |s posebnimi     |        |
|     |        |potrebami, športna |        |
|     |        |rekreacija     |        |
|     |        |za starejše občane |        |
|     |        |ter za odrasle   |        |
|     |        |s posebnimi     |        |
|     |        |potrebami      |        |
|     |        |in šport invalidov |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|4.    |Vaditelj    |Občinski tečaji   | po pogodbi z |
|     |        |plavanja in     |  izvajalcem |
|     |        |drsanja, drugi   |        |
|     |        |občinski programi  |        |
|     |        |za otroke in    |        |
|     |        |mladino ter     |        |
|     |        |starejše občane   |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|5.    |Vzdrževalec I |Vzdrževanje     | do 75% bruto |
|     |        |Športnega letališča |   plače   |
|     |        |Celje        |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|6.    |Vzdrževalec II |Vzdrževanje     | do 50% bruto |
|     |        |Konjeniškega centra |   plače   |
|     |        |Škofja vas     |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|7.    |Vzdrževalec  |Vzdrževanje     | do 100% bruto |
|     |II - 1     |Atletskega stadiona |   plače   |
|     |        |Kladivar      |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|8.    |Vzdrževalec  |Vzdrževanje     | do 75% bruto |
|     |II - 2     |Atletskega stadiona |   plače   |
|     |        |Kladivar      |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
|9.    |Strokovni   |Opravljanje     | do 50% bruto |
|     |delavec ZVEZE |strokovnih opravil |   plače   |
|     |        |za ZVEZO in njene  |        |
|     |        |organe       |        |
+----------+---------------+--------------------+---------------+
                                «.
14. člen
V besedilu 51. člena se doda nov drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) V posameznih specifičnih primerih lahko komisija prizna tudi večje število skupin.«.
15. člen
V besedilu prvega odstavka 68. člena se doda 5. točka tako, da se glasi:
»5. najmanj 25% športnikov, ki so vključeni v vadbo športne šole II. in III. stopnje ter 50% športnikov vključenih v vadbo športne šole IV. in V. stopnje je v tekoči ali v pretekli tekmovalni sezoni nastopilo na uradnih tekmovanjih za naslov državnega prvaka NPŠZ.«.
16. člen
V besedilu 71. člena se v poglavju »2.2.4. Materialni stroški« za tabelo »Preglednica 4c« črtata tretji in četrti odstavek.
17. člen
V poglavju »3.3. Programi v izbrani športni panogi za starejše občane« se pred besedilom 81. člena doda nov 80.a člen tako, da se glasi:
»80.a člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. program ima značaj redne vadbe ter se izvaja najmanj 30 tednov v letu,
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 15 do 20 udeležencev,
3. udeleženci vadbe morajo biti stari 60 in več let,
4. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.«.
18. člen
Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V program kakovostnega športa so vključeni kategorizirani športniki državnega razreda, vadba članskih ekip športnih društev ter nastopi članskih ekip športnih društev v mednarodnih ligah.«.
19. člen
(1) V besedilu druge alineje 1. točke 85. člena se za besedo »število« doda beseda »registriranih«.
(2) Za drugo alinejo 1. točke se dodata novi tretja in četrta alineja tako, da se glasita:
»- ekipno tekmovanje je izvedeno kot samostojno tekmovanje ter samo s tekmovalci iz iste starostne kategorije (članske), ki nastopijo v istem terminu in na isti lokaciji;
- posameznemu društvu se prizna največ ena ekipa v moški in ena v ženski kategoriji.«.
(3) Besedilo druge alineje 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»- članska ekipa je v zadnji tekmovalni sezoni dosegla uvrstitev med prve tri uvrščene ekipe oziroma v prvo petino uvrščenih na državnem ekipnem prvenstvu ali v finale slovenskega pokala ob pogoju, da je bilo skupaj uvrščenih najmanj 15 ekip, ki so opravile vse nastope, določene s pravili NPŠZ.«.
20. člen
Za besedilom 86. člena se doda novo poglavje z novima 86.a in 86.b členoma tako, da se glasi:
»4.3. Nastopi članskih ekip športnih društev v mednarodnih ligah
86.a člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) V program sofinanciranja se uvrsti članska ekipa, ki nastopa v uradni mednarodni ligi v disciplini, ki je vključena v kriterije OKS za kategorizacijo športnikov ter jo za sodelovanje v ligi prijavi NPŠZ.
(2) Društvu se prizna sodelovanje le v eni mednarodni ligi.
86.b člen
(višina sofinanciranja)
(1) Ekipi se sofinancira nastop v višini 60 točk za vsakega člana ekipe v največ 14 krogih tekmovanja.
(2) Število članov ekipe se določi na osnovi števila športnikov v članski ekipi v »Preglednici 3« v 69. členu oziroma v »Preglednici 4« v 71. členu pravilnika, katerim se doda še 2 do 4 spremljevalce.«.
21. člen
(1) V besedilu 90. člena se spremeni 2. točka poglavja »Individualne športne panoge« tako, da se glasi:
»2. nastop na svetovnem prvenstvu (SP), evropskem prvenstvu (EP), svetovnih igrah neolimpijskih športov (SINŠ), sredozemskih igrah (SI), univerzijadi (UNI), mladinskih olimpijskih igrah (MOI) in na olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM),«.
(2) Doda se besedilo nove 4. točke tako, da se glasi:
»4. Nastop v klubski ekipi, ki predstavlja državno reprezentanco, se ne prizna.«.
22. člen
(1) V 91. členu se v tabeli »Preglednica 6«, v vrstici pod zaporedno številko »5.«, v stolpcu »Nivo tekmovanja«, beseda »EYOF« nadomesti z besedo »OFEM«.
(2) Za vrstico pod zaporedno številko »5.« se doda nova vrstica z zaporedno številko »6.« tako, da se glasi:
»
+-----------+-------------------+-----------+-----------------+
| Zap. št. | Nivo tekmovanja |  Člani  | Mlajši mladinci |
|      |          |      |  in mladinci  |
+-----------+-------------------+-----------+-----------------+
|  6.   |    MOI    |   -   |    150    |
+-----------+-------------------+-----------+-----------------+
                               «.
23. člen
V 99. členu se v tabeli »Preglednica 7«, v vrstici pod zaporedno številko »1.« in v stolpcu »Izvajalec programa«, za besedilom »na tekmovanjih NPŠZ« doda besedilo »in so uvrščena v prednostni program športa«.
24. člen
V besedilu 118. člena se spremeni 4. točka tako, da se glasi:
»4. ter pridobivanje ustreznih podatkov in urejanje spletne strani Zveze.«.
25. člen
V besedilu 120. člena se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Urejanje spletne strani ZVEZE se sofinancira na osnovi pogodbe med MOC in ZVEZO.«.
26. člen
Besedilo 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam društev in število športnikov, ki so upravičeni do koriščenja storitev iz prejšnjega člena pravilnika, uskladi ZVEZA, sofinanciranje storitev pa se izvaja na osnovi prijave ZVEZE na JR ter števila točk, ki jih za posameznega športnika v razpisni dokumentaciji določi komisija.«.
KONČNA DOLOČBA
27. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-7/2013
Celje, dne 3. decembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l.r.