Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3822. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, stran 12098.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva, ki je dalo vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
2. člen
(pomembnejši dosežki)
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje delovanje društva, če njegovo delovanje presega interese njegovih članov, prispeva k razvoju in ohranjanju področja, na katerem deluje, in nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih ustanov ali mreže nevladnih organizacij.
3. člen
(društvo, ki deluje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja)
(1) Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, opredeljene v prejšnjem členu, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev:
- razvija in izvaja programe ter projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja,
- razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov,
- sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
- vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
- razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov,
- v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
- tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja,
- se vključuje v priznano rejsko organizacijo,
- v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
- vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
- je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja,
- v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja,
- izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.
(2) Društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, izvaja čebelarski pašni red in društvu, ki skladno s predpisom, ki ureja živinorejo, izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, se podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(dokazila)
Društvo lahko izkaže kriterije iz prejšnjega člena s poročilom iz druge alineje drugega odstavka 32. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo) z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, ki so bili uvedeni pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, se končajo po določbah tega pravilnika.
6. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-367/2013
Ljubljana, dne 11. decembra 2013
EVA 2013-2330-0167
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje