Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013, stran 12183.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 110/11 - ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 28. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |       |
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans|
|   |                     |proračuna 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 7.871.804,20|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 6.062.536,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI.             | 5.009.378,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 4.162.048,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  355.230,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  492.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.053.158,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  364.743,00|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   6.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   3.000,00|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  677.415,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  189.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  189.000,00|
|   |in neopredm. dolgoročnih sredstev    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.620.268,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.083.933,70|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  536.334,40|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 8.833.096,45|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 2.609.419,20|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  332.024,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   50.350,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.177.425,20|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   8.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   41.620,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.464.554,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  256.754,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  839.630,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  247.455,90|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.056.957,01|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi neprofitnim     |   63.758,00|
|   |organizacijam v tujino          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 3.418.931,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 3.418.931,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  340.191,03|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.    |   95.248,00|
|   |in fiz. osebam, ki niso PU        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  244.943,03|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  -961.292,25|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   4.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   4.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   4.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   7.420,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   7.420,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Povečanje kapitalskih deležev    |   7.420,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   -3.420,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  230.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  230.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  230.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | -1.194.712,25|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  -230.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  961.292,25|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       | 1.194.712,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2013.«
2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00045/2012-8
Moravske Toplice, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.