Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2014, stran 12125.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 (14/13 - popr.), 110/11 - ZDIU12 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je župan Občine Kanal ob Soči dne 10. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar-marec 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4 (14/13 - popr.), 110/11 - ZDIU12 in 101/13; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013 (Uradni list RS, št. 80/13).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |   januar-|
|                         | marec 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  1.494.780|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.461.286|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.155.158|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |   996.359|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   142.776|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   16.023|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   306.128|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   276.288|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     438|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    1.320|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    5.083|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   22.999|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    1.440|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    1.440|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   32.054|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   32.054|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  1.059.910|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   532.982|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   94.673|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   16.102|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   422.060|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     147|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   436.957|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   168.916|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   60.562|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   207.479|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   89.110|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   89.110|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |     861|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |     861|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   434.870|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    0,00|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    0,00|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |    0,00|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |    0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje         |      |
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |    0,00|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    1.309|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    1.309|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |    1.309|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   433.561|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |    1.309|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   434.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   200.000|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih postavk - podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 1.309 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 4100-0002/2013-1
Kanal ob Soči, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.