Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

80. Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1), stran 528.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1)
Razglašam Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Latvije (MPUEMS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-23
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PRILAGODITVE POGODBE O USTANOVITVI EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO KOT NEPOSREDNE POSLEDICE PRISTOPA REPUBLIKE LATVIJE (MPUEMS-1)
1. člen
Ratificira se prilagoditev Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredna posledica pristopa Republike Latvije, sprejeta v Luksemburgu dne 23. oktobra 2013.
2. člen
Besedilo prilagoditve se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
Naslovnica
Za »REPUBLIKA CIPER« se doda »REPUBLIKA LATVIJA«
Pogodbenice
Za »Republika Ciper« se doda »Republika Latvija«
Člen 8(1) Pogodbe
»700 milijard« se nadomesti s »701 935 300 000 EUR«
»sedem milijonov« se nadomesti s »sedem milijonov devetnajst tisoč tristo triinpetdeset«
Člen 8(2) Pogodbe
»80 milijard« se nadomesti z »80 221 200 000 EUR«
Dodatek k zadnjemu členu Pogodbe
Sedanjemu zadnjemu členu Pogodbe se doda besedilo »S pristopom Republike Latvije postane latvijsko besedilo enako verodostojno in se deponira v arhivu depozitarja, ki pošlje pravilno overjen izvod vsaki od pogodbenic.«
Priloga I
Sedanja tabela se nadomesti z naslednjo:
»Članica EMS            Ključ EMS (%)
Kraljevina Belgija            3,4675
Zvezna republika Nemčija         27,0716
Republika Estonija            0,1855
Irska                   1,5878
Helenska republika            2,8089
Kraljevina Španija            11,8709
Francoska republika           20,3297
Italijanska republika          17,8643
Republika Ciper              0,1957
Republika Latvija             0,2757
Veliko vojvodstvo Luksemburg       0,2497
Malta                   0,0729
Kraljevina Nizozemska           5,7012
Republika Avstrija            2,7757
Portugalska republika           2,5023
Republika Slovenija            0,4264
Slovaška republika            0,8217
Republika Finska             1,7924
Skupaj                  100,0«
Na koncu tabele se doda »Zgornja števila so zaokrožena na štiri decimalke«.
Priloga II
Sedanja tabela se nadomesti z naslednjo:
---------------------------------------------------------
»Članica EMS         Število Vpisan kapital (EUR)
               delnic
---------------------------------------------------------
Kraljevina Belgija      243 397    24 339 700 000
Zvezna republika      1 900 248   190 024 800 000
Nemčija
Republika Estonija      13 020    1 302 000 000
Irska            111 454    11 145 400 000
Helenska republika      197 169    19 716 900 000
Kraljevina Španija      833 259    83 325 900 000
Francoska republika    1 427 013   142 701 300 000
Italijanska republika   1 253 959   125 395 900 000
Republika Ciper        13 734    1 373 400 000
Republika Latvija       19 353    1 935 300 000
Veliko vojvodstvo       17 528    1 752 800 000
Luksemburg
Malta             5 117     511 700 000
Kraljevina Nizozemska    400 190    40 019 000 000
Republika Avstrija      194 838    19 483 800 000
Portugalska republika    175 644    17 564 400 000
Republika Slovenija      29 932    2 993 200 000
Slovaška republika      57 680    5 768 000 000
Republika Finska       125 818    12 581 800 000
Skupaj           7 019 353   701 935 300 000«
---------------------------------------------------------
Cover page
Add “THE REPUBLIC OF LATVIA” following “THE REPUBLIC OF CYPRUS”
Contracting parties
Add “the Republic of Latvia” following “the Republic of Cyprus”
Article 8(1) of the Treaty
Replace “700 000” with “701 935.3”
Replace “seven million” with “seven million nineteen thousand three hundred and fifty-three”
Article 8(2) of the Treaty
Replace “80 000” with “80 221.2”
Addendum to the final clause of the Treaty
Add “Upon accession of the Republic of Latvia, the Latvian text shall be equally authentic, which shall be deposited in the archives of the Depositary which shall transmit a duly certified copy to each of the Contracting Parties.” following the current final clause of the Treaty
Annex I
Replace current table with following table:
“ESM Member               ESM key (%)
Kingdom of Belgium              3.4675
Federal Republic of Germany         27.0716
Republic of Estonia             0.1855
Ireland                   1.5878
Hellenic Republic              2.8089
Kingdom of Spain              11.8709
French Republic               20.3297
Italian Republic              17.8643
Republic of Cyprus              0.1957
Republic of Latvia              0.2757
Grand Duchy of Luxembourg          0.2497
Malta                    0.0729
Kingdom of the Netherlands          5.7012
Republic of Austria             2.7757
Portuguese Republic             2.5023
Republic of Slovenia             0.4264
Slovak Republic               0.8217
Republic of Finland             1.7924
Total                    100.0”
Add “The above figures are rounded to four decimals.” at the end of the table.
Annex II
Replace current table with following table:
-----------------------------------------------------------
“ESM Member      Number of shares       Capital
                     subscription (EUR)
-----------------------------------------------------------
Kingdom of Belgium       243 397   24 339 700 000
Federal Republic of      1 900 248   190 024 800 000
Germany
Republic of Estonia       13 020    1 302 000 000
Ireland             111 454   11 145 400 000
Hellenic Republic        197 169   19 716 900 000
Kingdom of Spain        833 259   83 325 900 000
French Republic        1 427 013   142 701 300 000
Italian Republic       1 253 959   125 395 900 000
Republic of Cyprus        13 734    1 373 400 000
Republic of Latvia        19 353    1 935 300 000
Grand Duchy of          17 528    1 752 800 000
Luxembourg
Malta               5 117     511 700 000
Kingdom of the         400 190   40 019 000 000
Netherlands
Republic of Austria       194 838   19 483 800 000
Portuguese Republic       175 644   17 564 400 000
Republic of Slovenia       29 932    2 993 200 000
Slovak Republic         57 680    5 768 000 000
Republic of Finland       125 818   12 581 800 000
Total             7 019 353  701 935 300 000”
-----------------------------------------------------------
3. člen
Za izvajanje prilagoditve skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 411-05/13-10/12
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
EPA 1528-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
(1) Besedilo prilagoditve pogodbe v estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.