Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, stran 12184.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96 in 36/00), 3., 7., 8., 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (23/05 - UPB2, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Uradni list RS, št. 89/07 in 107/09) se spremeni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«
2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se dodajo naslednje alineje:
»- antikoagulantna ambulantna dejavnost,
- specialistična kardiološka dejavnost,
- fizioterapija in medicinska masaža,
- diabetološka dejavnost in
- rentgenološka dejavnost.«
3. člen
V 10. členu se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda mora najkasneje štiri mesece pred iztekom mandata obvestiti ustanoviteljice in druge, ki izvolijo oziroma imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, o datumu prenehanja mandata, zaradi začetka postopkov za izvolitev oziroma imenovanje novih članov sveta.«
4. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in dejavnost v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 007-0134/2012-1
Šafarsko, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.