Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3828. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih, stran 12103.

Na podlagi prvega odstavka 261. člena v zvezi z drugo točko 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 - ZS-K) in prvim odstavkom 363. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Tarife o taksah in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05 in 103/08) se v 2. členu šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»- pokojninska družba je pravna oseba iz 328. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali pravna oseba iz prvega odstavka 337. člena prej veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 38/10 - ZUKN, 61/10 - ZSVarPre, 79/10 - ZPKDPIZ, 94/10 - ZIU, 110/11 - ZDIU12 in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),«.
V sedmi alineji se beseda »in« nadomesti z vejico.
V osmi alineji se pika nadomesti z vejico in se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»- upravljavec pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad, oziroma upravljavec skupine kritnih skladov je pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj.«.
2. člen
Za tarifno številko 2 se doda nova tarifna številka 2a, ki se glasi:
»Tarifna številka 2a
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave pokojninske družbe (335/2. člen ZPIZ-2) znaša taksa 100 točk.«.
3. člen
Za tarifno številko 5 se dodata novi tarifni številki 5a in 5b, ki se glasita:
»Tarifna številka 5a
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje pokojninske družbe v zavarovalno delniško družbo (338/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 5b
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje sklada obrtnikov, ustanovljenega v skladu z določbami 382. člena ZPIZ-1, v družbo za vzajemno zavarovanje (425/2. člen ZPIZ-2), znaša taksa 500 točk.«.
4. člen
Za tarifno številko 23d se dodata novi tarifni številki 23e in 23f, ki se glasita:
»Tarifna številka 23e
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad ali za upravljanje skupine kritnih skladov (285/5. člen ZPIZ-2), znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 23f
Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja in k spremembam pravil upravljanja, ki jih sprejme pokojninska družba ali zavarovalnica za kritni sklad, na podlagi katerega se izvaja dodatno zavarovanje (323/6. člen ZPIZ-2), znaša taksa 200 točk.«.
5. člen
Drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Osnova za izračun letnega nadomestila stroškov je:
1. za zavarovalnice vplačana premija v preteklem letu, razen vplačil v dodatno zavarovanje iz IV. poglavja dvanajstega dela ZPIZ-2 in enkratnega zneska vplačanega čistega vplačila za zavarovanja po pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent iz 340. člena ZPIZ-2,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini vplačana premija v preteklem letu, razen vplačil v dodatno zavarovanje iz IV. poglavja dvanajstega dela ZPIZ-2 in enkratnega zneska vplačanega čistega vplačila za zavarovanja po pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent iz 340. člena ZPIZ-2,
3. za Slovensko zavarovalno združenje prispevki zavarovalnic v preteklem letu v škodni sklad za izplačilo škod, ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil ter priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov,
4. za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni skladi in za upravljavce skupine kritnih skladov, vrednost premoženja kritnega sklada na dan 31. 12. preteklega leta, ki ga po ZPIZ-2 upravlja upravljavec, razen za poseben kritni sklad za izplačevanje pokojninske rente po pokojninskem načrtu iz 349. člena ZPIZ-2. V primeru skupine kritnih skladov je osnova za izračun letnega nadomestila vrednost premoženja posameznega kritnega sklada iz skupine kritnih skladov.
(3) Letno nadomestilo stroškov znaša:
1. za zavarovalnice 0,12 % od osnove iz 1. točke drugega odstavka te tarifne številke,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini 0,13 % od osnove iz 2. točke drugega odstavka te tarifne številke,
3. za Slovensko zavarovalno združenje 0,12 % od osnove iz 3. točke drugega odstavka te tarifne številke,
4. za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni sklad in za upravljavce skupine kritnih skladov 0,015 % od osnove iz 4. točke drugega odstavka te tarifne številke.«.
6. člen
V tarifni številki 28 se na koncu besedila točke 31 pika nadomesti z vejico in se dodata novi točki 32 in 33, ki se glasita:
»32. izdaje priporočila (368/1. člen ZPIZ-2) 50 točk, izdaje opozorila (368/2. člen ZPIZ-2) 50 točk, izdaje odredbe o odpravi kršitev (368/4. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odredbe o odpravi kršitev (370. člen ZPIZ-2) 200 točk za vsako kršitev, izdaje odločbe o dodatnem ukrepu (371/1, 2. člen ZPIZ-2) 500 točk, izdaje odločbe o začasni prepovedi upravljanja pokojninskega sklada (372/1. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada (373. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja upravljavcu pokojninskega sklada (374. člen ZPIZ-2) 200 točk, izdaje odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja (375. člen ZPIZ-2) 100 točk ali izdaje odločbe o izreku javnega opomina (376/1. člen ZPIZ-2), 200 točk,
33. izdaje odredbe o odpravi kršitve osebi, ki v nasprotju s tem zakonom upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje (362/1. člen ZPIZ-2), 200 točk.«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novi drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 se začneta uporabljati 1. januarja 2014, do njune uporabe pa se uporabljata drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05 in 103/08).
Št. 40151-1956/2013
Ljubljana, dne 29. novembra 2013
EVA 2013-1611-0161
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembam tarife s sklepom št. 42600-8/2013/3 z dne 12. 12. 2013.