Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, stran 12100.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo in 96/12 - ZPIZ-2) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11 in 86/11) se v celotnem pravilniku, razen v 4., 7., 15., 22., 24. in 69. členu, beseda »srebra« v vseh sklonih nadomesti z besedo »bakra« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za besedama »spominska priznanja« postavi pika in črta besedilo »in spominski pečatni prstan.«.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »organizacijskim enotam ministrstva« nadomesti z besedilom »notranjim organizacijskim enotam in organom v sestavi ministrstva (v nadaljnjem besedilu: organizacijskim enotam ministrstva)«.
V drugem odstavku se črtajo beseda »praviloma«, besedilo »spominskega pečatnega prstana,« in besedilo »male sablje Slovenske vojske, malega noža Slovenske vojske in«. Na koncu odstavka se črta pika in doda besedilo »ter priznanj poveljstev, enot in zavodov iz tretjega odstavka prejšnjega člena.«.
4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Častni vojni znak je izdelan iz srebra in pozlačen.«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«
5. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«
6. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«
7. člen
V 18. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku za besedilom »zavodom Slovenske vojske« doda vejica ter besedilo »organizacijskim enotam ministrstva«.
8. člen
V 19. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
9. člen
V 22. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
10. člen
V 24. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
11. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku za besedo »podeli« doda besedilo »pripadnikom Slovenske vojske,«.
12. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
13. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestne oznake za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske so:
- za zlato medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto rumene barve in na sredini pomanjšano priznanje zlate barve;
- za srebrno medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto rumene barve in na sredini pomanjšano priznanje srebrne barve;
- za bronasto medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto rumene barve in na sredini pomanjšano priznanje bronaste barve;
- za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na levi in desni strani črto rumene barve.
(2) Nadomestna oznaka za zlato, srebrno in bronasto medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske, podeljeno za zasluge v vojni, ima na levi in desni strani črto rumene barve ter v sredini pomanjšano priznanje z meči v zlati, srebrni ali bronasti barvi. Nadomestna oznaka za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske, podeljeno za zasluge v vojni, ima na levi in desni strani črto rumene barve ter v sredini pomanjšano priznanje z meči patinaste barve.«.
14. člen
V 45. členu se v tretjem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
15. člen
V 48. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe se lahko podeli vojakom ob uspešnem zaključku temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja za dosežene rezultate in vojakom stalne in rezervne sestave Slovenske vojske za enkratna dejanja, ki pripomorejo k večjemu ugledu enote.«.
16. člen
V 49. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedilom »za dosežene uspehe je« doda besedilo »izdelana iz bakra in je«.
17. člen
V 51. členu se v drugem odstavku črta besedilo », kovanec Obveščevalno varnostne službe«.
18. člen
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »zaposlenemu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu Obveščevalno varnostne službe« nadomesti z besedo »posameznikom«.
19. člen
V 53. členu se črta besedilo »javnemu uslužbencu Obveščevalno varnostne službe«.
20. člen
V 54. členu se za besedilom »vseh treh stopenj je« doda besedilo »izdelan iz bakra in je«. Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
21. člen
V 56. členu se besedilo »javnemu uslužbencu Obveščevalno varnostne službe« nadomesti z besedo »posamezniku«.
22. člen
Oddelek »14.3 Kovanec Obveščevalno varnostne službe« se črta.
Dosedanji oddelek »14.4 Plaketa Obveščevalno varnostne službe« postane oddelek »14.3 Plaketa Obveščevalno varnostne službe«.
23. člen
57. in 58. člen se črtata.
24. člen
V 65. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz bakra.«.
25. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zasluge ali uspehe na obrambnem področju se lahko pripadnikom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem ministrstva podari hladno orožje.
(2) Za hladno orožje se po tem pravilniku štejejo velika sablja Ministrstva za obrambo, mala sablja Ministrstva za obrambo in nož Ministrstva za obrambo.
(3) Velika sablja Ministrstva za obrambo se podeli častnikom Slovenske vojske ob povišanju v čin brigadir.
(4) Mala sablja Ministrstva za obrambo in nož Ministrstva za obrambo se lahko podelita po desetih letih neprekinjene službe v ministrstvu.
(5) Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem ministrstva za izjemne zasluge in uspehe pri izvajanju nalog, povezanih s krepitvijo in razvojem obrambnega sistema Republike Slovenije. Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli tudi predstavnikom prijateljskih držav, vojaških ali mednarodnih organizacij za njihove zasluge pri krepitvi obrambnega sistema Republike Slovenije.
(6) Nož Ministrstva za obrambo se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem ministrstva za pomembne uspehe pri opravljanju dolžnosti na obrambnem področju.«.
26. člen
V 73. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
Tretji in peti odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
27. člen
V 74. členu se v prvem odstavku črta besedo »dolgoleten« in doda nov stavek, ki se glasi: »Strelno orožje se lahko ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega stavka podeli po petnajstih letih neprekinjene službe v ministrstvu.«.
28. člen
Oddelek »21. Spominski pečatni prstan« se črta.
Dosedanji oddelek »22. Spominska priznanja« postane oddelek »21. Spominska priznanja«.
29. člen
76. in 77. člen se črtata.
30. člen
V 78. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Spominsko priznanje je izdelano iz bakra. Poglobljena polja, izpolnjena z barvo, so prevlečena s prozornim poliestrskim emajlom.«.
31. člen
V 80. členu se v prvem odstavku črta sedemnajsta alinea, ki se glasi:
»- spominski pečatni prstan;«.
Dosedanja osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea postanejo sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea.
V tretjem odstavku se črta besedilo », spominskih pečatnih prstanov«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »male sablje Slovenske vojske, malega noža Slovenske vojske,«.
32. člen
V 82. členu se v prvem odstavku črta besedilo », spominskega pečatnega prstana«.
33. člen
V 90. členu se v prvem odstavku za besedo »pomembnosti« doda besedilo »glede nošenja nadomestne oznake«. Črtata se petnajsta in dvajseta alinea.
Dosedanja šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, enaindvajseta in dvaindvajseta alinea postanejo petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
34. člen
V 95. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Evidenco podeljenih priznanj iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, razen priznanj, ki jih podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, vodijo operativna in njim enaka poveljstva, bataljoni, njim enake ali višje enote in zavodi.«.
KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2013-17
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-1911-0024
Roman Jakič l.r.
Minister
za obrambo