Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

85. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS), stran 619.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-21
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTROM ZA NARODNO OBRAMBO REPUBLIKE POLJSKE O OBRAMBNEM SODELOVANJU (BPLOS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju, podpisan v Varšavi 26. novembra 2012.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
Sporazum
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Minister za narodno obrambo Republike Poljske, v nadaljevanju »pogodbenika«, sta se
upoštevajoč sodelovanje na obrambnem področju kot nujno potreben del varnosti in stabilizacije;
ob pripravljenosti, da okrepita svoje dobre in prisrčne odnose;
v želji, da dopolnita in okrepita sodelovanje pri zadevah, ki so v skupnem interesu;
ob prepoznavanju potrebe po prispevku h krepitvi miru in zaupanja ter razvoju odnosov v Evropi in svetu kot celoti;
ob upoštevanju Severnoatlantske pogodbe, sklenjene v Washingtonu 4. aprila 1949;
ob upoštevanju določb Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, sklenjenega v Londonu 19. junija 1951, v nadaljevanju »sporazum NATO SOFA«;
ob upoštevanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, sklenjenega v Varšavi 14. maja 2009,
dogovorila:
1. člen
Cilj in obseg
1. Ta sporazum vsebuje splošne določbe, povezane z obrambnim sodelovanjem med pogodbenicama, ki temelji na načelih enakosti, partnerstva in vzajemne koristi, v nadaljevanju »obrambno sodelovanje«.
2. Obrambno sodelovanje poteka skladno z mednarodnim pravom, mednarodnimi zavezami in notranjo zakonodajo Republike Slovenije in Republike Poljske.
2. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu izraz:
1) »vojaško osebje« pomeni pripadnike oboroženih sil Republike Slovenije in Republike Poljske;
2) »nevojaško osebje« pomeni uslužbence oboroženih sil in ministrstev, ki so pristojni za obrambne zadeve Republike Slovenije in Republike Poljske;
3) »pogodbenik pošiljatelj« pomeni pogodbenika, ki svoje vojaško in nevojaško osebje pošlje na ozemlje drugega pogodbenika skladno z določbami tega sporazuma;
4) »pogodbenik prejemnik« pomeni pogodbenika, ki sprejme vojaško in nevojaško osebje pogodbenika pošiljatelja skladno z določbami tega sporazuma.
3. člen
Področja obrambnega sodelovanja
1. Obrambno sodelovanje lahko vključuje ta področja:
1) obrambno načrtovanje;
2) delovanje oboroženih sil v sodobnih demokratičnih družbah, vključno z izvajanjem določb mednarodnih pogodb na področjih obrambe, varnosti in nadzora nad oboroževanjem;
3) vojaške operacije v tujini;
4) organizacijo oboroženih sil, vključno s sestavo vojaških enot in vodenjem kadrovske politike;
5) logistično podporo oboroženim silam;
6) vojaško izobraževanje in usposabljanje vojaškega in nevojaškega osebja;
7) bojno iskanje in reševanje (CSAR);
8) vojaško znanost in raziskave na področju obrambne tehnologije;
9) razvoj, vzdrževanje in servisiranje oborožitve in vojaške opreme;
10) uporabo vojaških informacijskih in komunikacijskih sistemov;
11) vojaški nadzor kakovosti, standardizacijo in kodifikacijo;
12) vojaško medicino in vojaško zdravstveno pomoč;
13) zakonodajo in ekonomijo na obrambnem področju;
14) vojaško geografijo in kartografijo;
15) vojaško zgodovino in vojaške muzeje, vključno z izmenjavo eksponatov;
16) druga področja, za katera se dogovorita pogodbenika in jih oblikujeta v posebnih sporazumih in dogovorih.
2. Posamezne zadeve, povezane z obrambnim sodelovanjem na prej omenjenih in drugih skupno dogovorjenih področjih, se lahko določijo s posebnimi sporazumi in dogovori.
4. člen
Oblike obrambnega sodelovanja
Obrambno sodelovanje se izvaja predvsem v teh oblikah:
1. uradni in delovni obiski delegacij ter predstavnikov obeh pogodbenikov;
2. pogovori med strokovnjaki, konference in seminarji;
3. študij in usposabljanje v vojaških šolah in vojaških raziskovalnih ter razvojnih ustanovah, vključno z izmenjavo predavateljev in slušateljev;
4. strokovno svetovanje in pomoč pri razvoju, vzdrževanju ter servisiranju oborožitve in vojaške opreme;
5. sodelovanje opazovalcev in vojaških enot na dvo- in večstranskih vojaških vajah;
6. izmenjava informacij, dokumentacije in učnega gradiva;
7. organiziranje kulturnih in športnih dogodkov za pripadnike vojaškega in nevojaškega osebja ter sodelovanje pri njih;
8. druge oblike, za katere se dogovorita pogodbenika in jih oblikujeta v posebnih sporazumih in dogovorih.
5. člen
Varovanje izmenjanih tajnih podatkov
Medsebojno varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med pogodbenikoma v zvezi s tem sporazumom, poteka na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, sklenjenega v Varšavi 14. maja 2009.
6. člen
Pravni položaj vojaškega in nevojaškega osebja
1. Med svojim bivanjem na ozemlju pogodbenika prejemnika vojaško in nevojaško osebje pogodbenika pošiljatelja spoštuje zakonodajo pogodbenika prejemnika in ne sodeluje pri nobeni politični dejavnosti na tem ozemlju.
2. Pravni položaj vojaškega in nevojaškega osebja pogodbenika pošiljatelja med bivanjem na ozemlju pogodbenika prejemnika urejajo določbe sporazuma NATO SOFA.
7. člen
Finančne zadeve
1. Pogodbenik pošiljatelj v celoti poravna vse stroške, povezane z bivanjem svojega osebja na ozemlju pogodbenika prejemnika po tem sporazumu, razen če se pogodbenika ne dogovorita drugače.
2. Posebni finančni dogovori za dejavnosti, ki jih pogodbenika posebej izbereta, se lahko določijo v posebnih sporazumih in dogovorih.
8. člen
Reševanje sporov
1. O vsakem primeru, ki lahko povzroči spor med pogodbenikoma v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma, se je treba čim prej po mirni poti medsebojno posvetovati.
2. Pogodbenika medsebojne spore rešujeta izključno sama s pogajanji.
9. člen
Končne določbe
1. Ta sporazum začne veljati trideset (30) dni po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika obvestita o dokončanju svojih notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
3. Ta sporazum lahko preneha veljati kadar koli s pisnim obvestilom pogodbenika. V tem primeru sporazum preneha veljati v sto osemdesetih (180) dneh po prejetju takega obvestila.
4. Ta sporazum je mogoče kadar koli spremeniti s pisnim soglasjem obeh pogodbenikov. V tem primeru se ustrezno uporabi prvi odstavek tega člena.
Sestavljeno v Varšavi 26. novembra 2012 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob neskladjih pri razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Aleš Hojs l.r.
 
Minister
za narodno obrambo
Republike Poljske
Tomasz Siemoniak l.r.
Agreement
between the Ministry of defence of the Republic of Slovenia and the Minister of national defence of the Republic of Poland regarding the Defence Cooperation
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Minister of National Defence of the Republic of Poland, hereinafter collectively referred to as “the Parties” and individually as “Party”;
Considering the cooperation in the field of defence a vital element of security and stabilisation;
Willing to intensify their good and cordial relations;
Desiring to supplement and reinforce the cooperation on subjects of common interest;
Recognizing the need to contribute to the enhancement of peace and confidence, as well as to the development of relations in Europe and in the world as a whole;
Having in mind the North Atlantic Treaty, done in Washington on April 4, 1949;
Taking into account the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, done in London on June 19, 1951, hereinafter referred to as “the NATO SOFA Agreement”;
Having regard to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Poland on the exchange and mutual protection of classified information, done in Warsaw on May 14, 2009;
Have agreed on the following:
Article 1
Objective and scope
1. This Agreement shall outline general provisions concerning defence cooperation between the Parties, based on the principles of equality, partnership and mutual benefit, hereinafter referred to as “the defence cooperation”.
2. The defence cooperation shall be carried out in accordance with international law, international commitments and national laws of the Republic of Slovenia and the Republic of Poland.
Article 2
Definitions
For the purpose of this Agreement, the expression:
1. “Military personnel” means members of the Armed Forces of the Republic of Slovenia and the Republic of Poland;
2. “Civilian personnel” means the employees of the Armed Forces and ministries competent for defence matters of the Republic of Slovenia and the Republic of Poland;
3. “Sending Party” means the Party sending its military and civilian personnel to the territory of the other Party in accordance with the provisions of this Agreement;
4. “Receiving Party” means the Party receiving the military and civilian personnel of the Sending Party in accordance with the provisions of this Agreement.
Article 3
Areas of defence cooperation
1. The defence cooperation may include the following areas:
1) defence planning;
2) functioning of armed forces in modern democratic societies, including implementation of provisions of the international treaties in the fields of defence, security and arms control;
3) military operations abroad;
4) organization of armed forces, including structure of military units and personnel management policy;
5) logistic support for the needs of armed forces;
6) military education and training of military and civilian personnel;
7) Combat Search And Rescue (CSAR);
8) military science and research in the field of defence technology;
9) development, maintenance and overhaul of armament and military equipment;
10) application of military information and communication systems;
11) military quality control, standardization and codification;
12) military medicine and military medical support;
13) law and economics in the field of defence;
14) military geography and cartography;
15) military history and military museums, including exchange of exhibits;
16) other areas as agreed by the Parties and established in separate agreements and arrangements.
2. Specific issues related to the defence cooperation in the areas mentioned above and in other mutually agreed ones may be determined through separate agreements and arrangements.
Article 4
Forms of defence cooperation
The defence cooperation shall be carried out, in particular, in the following forms:
1. official and working visits of delegations and the representatives of the Parties;
2. expert talks, conferences and seminars;
3. studies and trainings in military schools and military research and development institutions, including exchange of lecturers and trainees;
4. expert advise and assistance in development, maintenance and overhaul of armament and military equipment;
5. participation of observers and military units in bilateral and multilateral military exercises;
6. exchange of information, documentation and training materials;
7. organization of and participation in cultural and sports events for members of the military and civilian personnel;
8. other forms as agreed by the Parties and established in separate agreements and arrangements.
Article 5
Protection of exchanged classified information
Mutual protection of classified information exchanged between the Parties in connection with this Agreement shall be governed by the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Poland on the exchange and mutual protection of classified information, done in Warsaw on May 14, 2009.
Article 6
Legal status of military and civilian personnel
1. During their stay on the territory of the Receiving Party, military and civilian personnel of the Sending Party shall respect the law of the Receiving Party and restrain from participating in any political activity in this territory.
2. Legal status of military and civilian personnel of the Sending Party during their stay on the territory of the Receiving Party shall be governed by the provisions of the NATO SOFA Agreement.
Article 7
Financial matters
1. The Sending Party shall fully cover all expenditures related to the stay of members of its personnel on the territory of the Receiving Party under this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.
2. Specific financial arrangements related to activities particularly selected by the Parties may be defined in separate agreements or arrangements.
Article 8
Resolution of disputes
1. Each situation which may give rise to a dispute between the Parties regarding the interpretation or application of this Agreement shall as soon as possible be consulted between them, in a friendly and consensual manner.
2. Disputes between the Parties shall be resolved exclusively by them through negotiations.
Article 9
Final Provisions
1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after receipt of the second of the two notifications, by which the Parties inform each other on the completion of their national legal procedures necessary for this Agreement to enter into force.
2. This Agreement shall be concluded for an indefinite period.
3. This Agreement may be terminated at any time by each Party, by written notification. In such case, this Agreement shall expire one hundred and eighty (180) days from the date of the receipt of such notification.
4. This Agreement may be amended at any time by a written consent of the Parties. In such case, the paragraph 1 of this Article shall be applied adequately.
Done in Warsaw on 26 November 2012 in two originals, each in Slovenian, Polish and English languages, all text being equally authentic. In case of any discrepancy as to their interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY
OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Aleš Hojs (s)
 
THE MINISTER
OF NATIONAL DEFENCE
OF THE REPUBLIC
OF POLAND
Tomasz Siemoniak (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/12-10/11
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
EPA 737-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.