Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3843. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2014, stran 12122.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - UPB4 in 110/11 - ZDIU12) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 9. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar-marec 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - UPB4 in 110/11 - ZDIU12); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 25/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |    Proračun|
|                        |  januar-marec|
|                        |      2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   491.164,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   437.310,15|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |70 DAVČNI PRIHODKI           |   431.883,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   419.562,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   11.248,08|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    1.073,09|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    5.426,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    3.473,87|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     86,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |     218,16|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    1.648,85|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   46.737,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   46.737,46|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    7.116,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    7.116,89|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |      0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   722.677,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   298.351,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   37.826,19|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    7.343,02|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   243.364,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    9.818,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   134.802,61|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    1.057,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   77.846,59|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    5.432,14|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   50.466,18|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   287.342,43|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih      |   287.342,43|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    2.180,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |      0,00|
|   |fizičnim osebam             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    2.180,34|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |  -231.512,70|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH        |      0,00|
|   |POSOJIL IN PRODAJA           |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0,00|
|   |naložb                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega        |      0,00|
|   |premoženja v javnih skladih in drugih  |        |
|   |osebah javnega prava, ki imajo     |        |
|   |premoženje v svoji lasti        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA         |      0,00|
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE          |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  -231.512,70|
|   |RAČUNI                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE          |   231.512,70|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   232.270,13|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|9009 Splošni sklad za drugo          |   232.270,13|
+-----------------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 007-0002/2013-15
Gornji Petrovci, dne 9. decembra 2013
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.