Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3841. Sklep št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 12121.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odločba US, 93/05 - ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - Odločba US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
S K L E P
št. 5/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status splošne rabe za naslednje nepremičnine:
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|  Parcelna  | Vrsta rabe | Površina m2 | Katastrska občina |
|  številka  |       |       |          |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|   686/3   |  cesta  |   32   |  1057 - Rupe  |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|   686/6   |  cesta  |   47   |  1057 - Rupe  |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|   683/3   |  cesta  |   368   |  1057 - Rupe  |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|   686/7   |  cesta  |   249   |  1057 - Rupe  |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|   686/4   |  cesta  |   127   |  1057 - Rupe  |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|  1205/13  |  travnik  |   677   | 1071 - Škofja vas |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
|  1384/9   |  cesta  |   218   | 1072 - Šmiklavž |
+---------------+-------------+-------------+-------------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-116/2013
Celje, dne 3. decembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l.r.