Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3842. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2014, stran 12121.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - UPB4 (14/13 - popr.), 110/11 - ZDIU12) in 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je župan Občine Dobrepolje dne 29. 11. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar-marec 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - UPB4 (14/13 - popr.), 110/11 - ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12, 92/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  Proračun|
|   |                      |  januar-|
|   |                      | marec 2014|
|   |                      |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     |  656.597|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |  645.597|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |  600.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  561.252|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   17.445|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   22.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   44.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |   32.100|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   1.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   10.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |   10.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |   10.000|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       |  656.697|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  223.120|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   42.463|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   7.174|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  155.797|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   17.686|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  267.892|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  212.010|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam in|   4.002|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |   48.880|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  162.310|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  162.310|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   3.375|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |     0|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   3.375|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |    -100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    100|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    100|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |    100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    100|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |     0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |    100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |     0|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - UPB4, (14/13 - popr.), 110/11 - ZDIU12),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/), Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 - ZŠtip-1, 61/13, 82/13,
- Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013, (Uradni list RS, št. 108/12, 92/13).
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 410-0017/2013
Videm, dne 29. novembra 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.