Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3834. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Aljažev hrib – Vila Kolka, stran 12109.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 - skl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Aljažev hrib - Vila Kolka
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Aljažev hrib - Vila Kolka (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal AD Arhitekturno delo, Aleksandra Dobrotinšek Trateški s.p., Celje, pod številko projekta 01/13.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN je gradnja garažnega objekta (objekt A) in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov (objekta B in D).
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
- umestitev garažnega objekta A,
- rekonstrukcija z dozidavo in nadzidavo oziroma preoblikovanje zadnje etaže obstoječega stanovanjskega objekta B,
- rekonstrukcija obstoječega objekta D,
- prometna ureditev območja,
- ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanje nanjo,
- ureditev zunanjih površin (pešpoti in dostopi, zelenice).
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje predstavljajo stavbna zemljišča z dvema stanovanjskima objektoma z dovozom in v naravi predstavljajo vznožje Aljaževega hriba ob Plečnikovi ulici.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1386, 1387, 1388 in 1389, vse k.o. Celje, v velikosti cca 2.000 m2.
(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave se nahaja v vzhodnem delu mesta Celje, na območju stanovanjske pozidave.
(2) Območje OPPN se navezuje na obstoječo cestno mrežo. Preko novega uvoza v garažo se območje prometno navezuje na Plečnikovo ulico.
6. člen
(namembnost območja)
Z OPPN je predvidena izgradnja garažnega objekta za potrebe obstoječih stanovanjskih objektov in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov.
7. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod pogoji določil tega odloka:
- gradnja novega objekta A,
- rekonstrukcija objekta B (dozidava - tlorisno, nadzidava oziroma preoblikovanje zadnje etaže obstoječega stanovanjskega objekta),
- rekonstrukcija objekta D,
- izvedba opornih zidov,
- vzdrževanje objektov,
- gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
- prometna ureditev,
- urejanje utrjenih zunanjih površin,
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (oporni zid, ograja).
8. člen
(predvidene odstranitve)
Na območju OPPN je predvidena odstranitev obstoječe lope (objekt C).
9. člen
(zasnova)
Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi umestitev objekta, prometnih in zelenih površin. Zasnova se prilagaja konfiguraciji terena, obliki parcele in tipologiji okoliških objektov. Z gradbeno linijo se upošteva minimalen odmik 1,00 m od Plečnikove ulice.
10. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Umestitev predvidenega objekta garaže je določena s tlorisnimi gabariti velikosti 31,96 m x 13,13 m (objekt nepravilne tlorisne oblike) + dvema opornima zidovoma na vzhodni in zahodni strani objekta v dolžni 4,04 m in 5,05 m. Velikost tlorisa morebitne dozidave stanovanjske hiše B ne presega polovice tlorisa obstoječe.
(2) Etažnost objekta garaže je klet (K):
- objekt je vkopan v teren - hrib,
- višino stavbe predstavlja strop - streha, katera se delno zasuje, delno izvede terasa. Na vzhodni strani objekta je izhod iz kleti preko notranjih stopnic, katerega je dovoljeno zavarovati z nadstreškom,
- višina objekta je +3,00 m + ograja višine do 1,2 m,
- absolutna kota kleti: ±0,00 = 238,60 m.n.v..
(3) Število etaž obstoječe stanovanjske hiše B in D se ohrani. Pri objektu B je dovoljeno nadvišanje obstoječega kolenčnega zidu podstrešja oziroma preoblikovanje podstrešja v klasično etažo objekta z ravno ali enokapno streho.
11. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Fasada objekta garaže (vidna samo južna fasada) bo oblikovana sodobno, izvedena iz kakovostnih materialov. Barva fasade ne sme izstopati, usklajena je z barvami obstoječega hriba. Fasada rekonstruiranega objekta se uskladi s sosednjimi objekti.
(2) Streha garažnega objekta je ravna ali v blagem naklonu, stanovanjskega dvokapna ali enokapna ali ravna.
(3) Obstoječi in novi oporni zidovi se v čim večji možni meri zazelenijo.
12. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Uvoz v garažo se uredi direktno iz Plečnikove ulice.
(2) Povezava med stanovanjskima hišama in garažo se uredi s peš potjo (delno klančina, delno stopnice) po terenu. Vhod v garažo omogočajo stopnice v jugovzhodnem delu objekta. Pešpot se priključi na obstoječo pot s stopnicami med stanovanjskima hišama.
(3) Garaža se delno zasuje v okviru obstoječega hriba. Zunanja ureditev se izvede v enotnem načinu oblikovanja, skladno s sodobnim oblikovanjem objektov.
IV. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
- pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
- pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem,
- trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
- obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
14. člen
(cestno omrežje)
(1) Obravnavano območje se nahaja v varovalnem pasu javne lokalne ceste številka LZ036851 Plečnikova ulica na odseku pod obravnavanimi parcelami.
(2) Za uvoz v garažo se izvede nov priključek. Upošteva se konična prometna obremenjenost cestnega priključka, količina predvidenega prometa in število parkirišč (8 PM).
(3) Preglednost na območju cestnega priključka je zagotovljena z izvedbo fasadne stene in opornega zidu v lomljeni tlorisni liniji, ki sledi liniji ceste in v vertikalnem naklonu stene objekta. Uvoz v objekt je odprt, svetla širina uvozne odprtine je 4,50 m, morebitna vrata ali zapornica se namesti v notranjosti objekta v odmiku minimalno 5,00 m od roba javne ceste.
(4) Pločnik na tej strani ceste ni predviden.
(5) Rekonstrukcija stanovanjske hiše (objekt B) ohranja cestno ureditev.
15. člen
(parkirne površine)
V garaži je predvidenih 8 parkirnih mest.
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Pred gradnjo garaže (objekt A) je potrebno prestaviti vodovodni priključek stanovanjske hiše (objekt D) Plečnikova ulica 1. Pred začetkom gradnje je potrebno pri upravljalcu komunalnih vodov Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje naročiti zakoličbo vodovoda ter kontrolo med gradnjo.
(2) V primeru, ko vodovodni priključek poteka v bližini drugih komunalnih naprav ali jih križa, je investitor dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.
(3) Garaža s parkirnimi mesti (objekt A) se ne priključuje na vodovod. Rekonstrukcija stanovanjske hiše (objekt B) se izvede v okviru obstoječega priključka.
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Pred začetkom gradnje je potrebno pri upravljalcu komunalnih vodov Vodovod-kanalizacija d.o.o., Celje naročiti zakoličbo kanalizacijskega omrežja ter kontrolo med gradnjo.
(2) Komunalnih odpadnih vod iz garaže (objekt A) ni, rekonstrukcija stanovanjske hiše (objekt B) ne povečuje količin komunalne odpadne vode.
(3) Meteorna voda s strehe in utrjene površine (plato uvoza) ter drenažne vode garaže (objekt A), se zaradi ukrepov za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke, speljejo v zadrževalni bazen, ki mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Meteorne vode iz zadrževalnega bazena se speljejo v javni kanal št. 210030 preko jaška št. 5 z enim skupnim priključkom meteornih vod in fekalnih vod (objekt D).
(4) V primeru, ko kanalizacijski priključek poteka v bližini drugih komunalnih naprav ali jih križa, je investitor dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Garaža - objekt A se bo napajal za obstoječimi meritvami porabe na odjemnem mestu št. 113384052014 v obstoječi merilni omarici na fasadi objekta Plečnikova ul. 1 in se napaja na nizkonapetostnem omrežju Kalvarija iz transformatorske postaje TP Toper.
(2) Pred priključitvijo se izvede priključni podzemni elektroenergetski vod od obstoječe omarice Plečnikova ul. 3 (objekt B) do obstoječe omarice Plečnikova ul. 1 (objekt D), preko katerega se bo napajal obstoječi objekt Plečnikova ul. 1 in predvidena garaža - objekt A.
(3) Stanovanjska hiša - objekt B je že priključen na distribucijsko omrežje in se mu z rekonstrukcijo ne povečuje priključna moč.
19. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
Garaža se ne priključi na TK omrežje. Na območju gradnje ne poteka TK priključek.
20. člen
(plinovodno omrežje)
Garaža se ne priključi na obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je izvedeno v Plečnikovi ulici.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju urejanja se nahaja enota dediščine Celje - Vila Žuža (EŠD 26777). Stanovanjska hiša (objekt D) na parc. št. 1387 k.o. Celje nima lastnosti kulturne dediščine in se ohrani, možna je rekonstrukcija. Stanovanjska hiša (objekt B) na parc. št. 1387 k.o. Celje je locirana izven varovanega območja in ni varovana kot kulturna dediščina, predvidena je rekonstrukcija.
(2) Načrtovana prostorska ureditev:
- vkopana garaža (objekt A) je z južno gradbeno linijo odmaknjena min. 1,00 m od robnika ceste. Na vzhodni strani je odmik od sosednje stavbe večji kot 2,00 m,
- južna gradbena linija sledi liniji ceste - fasada je v celoti vidna. Severna gradbena linija je skrita zaradi vkopanosti v teren, vzhodna je približno vzporedna z zahodno steno objekta D,
- višinska kota vhoda v garažo je približno enaka višinski koti ceste na tem mestu,
- svetla višina objekta ni višja od 2,80 m,
- stop objekta je ravna streha, ki se delno zasuje, zazeleni, delno izvede kot terasa,
- prostor med cesto in garažo mora biti zasut in zatravljen, vidne stene zazelenjene z avtohtonimi zimzelenimi popenjavkami. Obstoječi zid ob cesti se po potrebi nadomesti z novim ter zazeleni.
(3) Priporoča se izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Kolikor le te niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom ZVKD-1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
22. člen
(varstvo zraka)
Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
- vlaženje materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,
- preprečevanje raznosa materialov z gradbišč.
23. člen
(varstvo voda)
Padavinske odpadne vode s strešine in drenažne vode se odvaja preko zadrževalnega bazena v javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
24. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je opredeljeno s III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo naslednji ukrepi:
- uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna moč ne presega zakonsko predpisanih vrednosti,
- gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v času delovnih dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa,
- zagotovi se ustrezna organizacija gradbišča (omejitev zvočnih signalov, omejitev obratovanja motorjev strojev v prostem teku, po potrebi časovna omejitev delovanja gradbene mehanizacije).
26. člen
(ravnanje z odpadki)
Garaža (objekt A) zaradi svoje namembnosti ne predvideva zbirnega mesta za odpadke.
27. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
28. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje se nahaja na meji poplavno ogroženega območja. Nova ureditev ne povečuje obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. Po dokumentaciji projekta Zagotavljanje poplavne varnosti ob Voglajni na območju Mestne občine Celje, izdelovalec Hidrosvet d.o.o., št. proj. 141/09, je kota stoletnih vod na koti 236,38. Kletna etaža objekta A je na koti 238,60 m.n.v., zato omilitveni ukrepi niso potrebni. V globini temeljenja se izvede drenaža. Meteorne vode in drenažne vode iz objekta in okolice se speljejo nepropustno in kontrolirano v zadrževalni bazen in naprej v javno kanalizacijo.
(2) Odvajanje padavinskih vod se uredi skladno z zakonodajo, ki ureja področje voda. V čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin se uredi z zadrževanjem v zadrževalnem bazenu.
29. člen
(varstvo pred potresom)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Predvideva se pospešek tal PGA do 0,125 po EC8.
30. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje površine in interne prometne površine. Zunanje stene in streha objekta, katera se izvede kot ojačena plošča, se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
(2) Voda za gašenje požara se zagotovi iz obstoječega vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega omrežja.
(3) Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije požarne varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela zasnova požarne varnosti.
31. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Pri načrtovanju gradbenih konstrukcij objekta se upošteva pogoje geološko-geomehanskega poročila o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja z dne 23. 8. 2011 (Geosvet, Samo Marinc s.p., Celje).
32. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij ali objektov za obrambo.
33. člen
(pogoji za zaklanjanje)
Predvidi se ojačitev prve plošče objekta.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
34. člen
(etapnost)
Načrtovane prostorske ureditve se izvajajo v več etapah. Novogradnja (objekt A) in rekonstrukcija obstoječega objekta (objekt B) predstavljata ločeno gradnjo.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
35. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
- zaradi neposredne bližine enote dediščine Celje - Vila Žuža (EŠD 26777) je investitor dolžan na lastne stroške pred izdajo gradbenega dovoljenja opraviti posnetek gradbenega stanja objekta Vila Žuža. Izvedeni posnetek in poročilo je sestavni del dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekt »A«. Lastnik objekta Vila Žuža je dolžan ob predhodni najavi omogočiti investitorju vstop na parcelo in ogled objekta za potrebe izdelave posnetka njegovega stanja. V primeru pisne prepovedi izvedbe posnetka investitor ni dolžan predložiti eleborata posnetka gradbenega stanja objekta Vila Žuža v proces pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt »A«,
- morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške,
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
- zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
- v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
- vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
36. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Nova parcelacija ni obvezna.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
37. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
- spremembe tlorisnih gabaritov objekta A do ±1,00 m, ob upoštevanju opredeljenih odmikov od gospodarske infrastrukture in odmika 1,00 m od linije ceste,
- spremembe višinskih gabaritov objekta B do 1,00 m,
- odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
38. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
(1) Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v celoti), velja na tem območju Občinski prostorski načrt Mestne občine Celje in sicer podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora.
(2) Po končani izgradnji z OPPN predvidenih ureditev je dopustno vzdrževanje in rekonstrukcije objektov, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit objekta in konstrukcijska zasnova stavb.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne - Aljažev hrib (proj. št. 441765 ZNG Celje, Uradni vestnik Celja 26/68 in Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88 ter Uradni list RS, št. 69/93 v obsegu meja tega OPPN.
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
42. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-20/2011-15
Celje, dne 3. decembra 2013
Župan
Občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l.r.