Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3850. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode, stran 12127.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode (v nadaljevanju besedila: svet) in določa njegovo sestavo ter naloge.
Svet deluje kot posvetovalno telo župana.
2. člen
Svet ima predsednika in sedem članov. Predsednika in člane sveta imenuje občinski svet na podlagi predlogov organizacij in institucij iz drugega odstavka tega člena za mandatno dobo štirih let.
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
- pet predstavnikov vzgojno izobraževalnih organizacij;
- predstavnik policije;
- predstavnik občinskega redarstva;
- predstavnik občinske uprave s področja cestnega prometa.
3. člen
Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja občinska uprava.
4. člen
Naloge sveta so naslednje:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;
- predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni;
- sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
- koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
- sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
5. člen
Sredstva za financiranje nalog sveta se zagotavljajo v proračunu Občine Medvode ter iz drugih sredstev.
6. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 41/03 in 66/07).
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode (Uradni list RS, št. 23/97 in 98/99).
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bil imenovan s sklepom št. 011-2/2011 z dne 15. 2. 2011, nadaljuje z delom do izteka mandata članov občinskega sveta v letu 2014. S konstituiranjem delovnih teles po lokalnih volitvah v letu 2014 bo imenovan nov svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-129/2013-2
Medvode, dne 4. decembra 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.