Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

4907. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
4908. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij

USTAVNO SODIŠČE

4909. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 33. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju ni v neskladju z Ustavo
4910. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4911. Odločba o razveljavitvi sodb
4912. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in o delni razveljavitvi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani ter o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 81. člena Zakona o denacionalizaciji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4913. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
4914. Pravilnik o izplenu živil, ki je neločljivo povezan s procesom predelave živil in priprave obrokov hrane

OBČINE

Borovnica

4915. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2008
4916. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica

Brezovica

4917. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Cankova

4918. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Cankova
4919. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
4945. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2009

Dolenjske Toplice

4920. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice

Jesenice

4921. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
4922. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
4923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
4924. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
4925. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
4926. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
4927. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
4928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice
4929. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2009

Koper

4930. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Slavček«
4931. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Slavček« v Kopru
4932. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4933. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kozje

4934. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2008

Kranj

4935. Sklep o prenehanju delovanja Komisije za sodelovanje Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji

Križevci

4936. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2008
4937. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2008

Ljubljana

4938. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del (Prostorski enoti P8 in P9 – Sintal)
4939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška (Funkcionalna enota C4 – ABA)
4940. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej
4941. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) za del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica
4942. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli

Mozirje

4943. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Naklo

4946. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2008
4947. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2009
4948. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2009

Nova Gorica

4949. Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica
4950. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
4951. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici
4952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo
4953. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4954. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
4955. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici

Slovenske Konjice

4944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Škofljica

4956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2403/6, 2403/7 in 2404/2 k.o. Lanišče

POPRAVKI

4957. Popravek Cenika storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti