Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4946. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2008, stran 14839.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 15. seji dne 25. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2008
1. člen
Proračun Občine Naklo za leto 2008 po rebalansu znaša:
+--------------------------------------------------------+---------+
|KONTO      OPIS                  | PRORAČUN|
|                            |   2008|
+--------------------------------------------------------+---------+
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |I.  S K U P A J  P R I H O D K I      |6.395.668|
|     |   (70+71+72+73+74)            |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |   TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |3.441.754|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|70    |   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |3.141.607|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|700   |   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |2.323.571|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|703   |   DAVKI NA PREMOŽENJE           | 642.147|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|704   |   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    | 175.889|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|71    |   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 300.147|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|710   |   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  73.330|
|     |   PREMOŽENJA               |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|711   |   TAKSE IN PRISTOJBINE          |  11.679|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|712   |   DENARNE KAZNI              |  4.011|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|713   |   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |  4.040|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|714   |   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         | 207.087|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|72    |   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |2.353.701|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|720   |   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 570.000|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|722   |   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |1.783.701|
|     |   NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|74    |   TRANSFERNI PRIHODKI           | 600.213|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|740   |   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      | 131.460|
|     |   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|741   |   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA | 468.753|
|     |   IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU        |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |II.  S K U P A J  O D H O D K I       |6.612.554|
|     |   (40+41+42+43)              |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|40    |   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |1.293.066|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|400   |   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    | 173.882|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|401   |   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |  28.089|
|     |   VARNOST                 |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|402   |   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |1.007.122|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|403   |   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |  49.018|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|409   |   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      |  34.955|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|41    |   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |1.136.698|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|410   |   SUBVENCIJE               |  39.532|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|411   |   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        | 679.931|
|     |   GOSPODINJSTVOM             |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|412   |   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN   | 175.796|
|     |   USTANOVAM                |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|413   |   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      | 241.439|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|42    |   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |3.559.420|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|420   |   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |3.559.420|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|43    |   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      | 623.371|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|431   |   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   | 607.850|
|     |   FIZ.OSEBAM               |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|432   |   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |  15.521|
|     |   UPORABNIKOM               |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | –216.886|
|     |   - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  |     |
|     |   ODHODKI)                |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+---------+----------------------------------------------+---------+
|75    |IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |  13.000|
|     |   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|750   |   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |  13.000|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|44    |V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    0|
|     |   DELEŽEV (440+441)            |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |  13.000|
|     |   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -  |     |
|     |   V.)                   |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI | –203.886|
|     |   MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN   |     |
|     |   DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)  |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
 C. R A Č U N  F I N A N C I R A N J A
+---------+----------------------------------------------+---------+
|50    |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)           |    0|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|500   |   DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |    0|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|55    |IX.  ODPLAČILA DOLGA (550)          |  82.000|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|550   |   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  82.000|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      | –82.000|
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   | –285.886|
|     |   RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - |     |
|     |   (II.+V.+IX.)              |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
|     |   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   | 285.886|
|     |   PRETEKLEGA LETA             |     |
+---------+----------------------------------------------+---------+
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo za leto 2008 je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0034/2008
Naklo, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti