Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4941. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) za del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica, stran 14826.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) za del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) za del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Obravnavano območje obsega južni del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica, ureja se z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) (Uradni list RS, št. 74/99 in 55/03).
Določila veljavnega prostorskega akta predvidevajo ureditev obrobja Šmartinske ceste, Bohoričeve ulice in Japljeve ulice s pozidavo dvonadstropnih prostostoječih objektov z izkoriščeno podstreho, medsebojne oddaljenosti 4m. V notranjosti območja je predvidena pozidava štirinadstropnih vila-blokov z ureditvijo osrednje povezovalne stanovanjske ulice od Jenkove do Bohoričeve ulice. Parkirne zmogljivosti za objekte novogradnje morajo biti urejene izven uličnega prostora v pritličju ali kleti novogradnje, dopustno je izvesti največ dve kletni etaži.
V obdobju od sprejema veljavnega akta do danes (cca 10 let) se v območju ni izvedel noben, z veljavnim aktom predviden, poseg. Določeno oblikovanje območja ni skladno z okoliško pozidavo prostora, ki je bila v tem obdobju realizirana, zaželena je večja izraba površin v območju. Predpisana ureditev osrednje povezovalne ulice onemogoča realizacijo pozidave v notranjosti območja, treba je predvideti drugačno rešitev povezave notranjih površin na prometno mrežo. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo postavil nove pogoje urejanja območja in omogočil njegov razvoj.
3.
Območje
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega južni del območja urejanja CI 6/9 Bohoričeva ulica. Površina območja sprememb in dopolnitev PUP je cca 10.500 m2. Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
10. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev, ki bo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP, bo izbrana variantna rešitev.
6.
Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena en teden po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden eno leto po začetku priprave sprememb in dopolnitev PUP. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-42/2008-2
Ljubljana, dne 17. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti