Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška (Funkcionalna enota C4 – ABA), stran 14824.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS1/1-2 – Stara Šiška (Funkcionalna enota C4 – ABA)
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška (Funkcionalna enota C4) v Ljubljani (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Funkcionalna enota C4, prostor med Celovško cesto, Ulico Milana Majcna, Verovškovo ulico in Gasilsko cesto, je po Odloku o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška (Uradni list RS, št. 70/95 in 67/05 – odločba US) ob Celovški cesti namenjena za pretežno mestne poslovne dejavnosti, v notranjosti funkcionalne enote pa za stanovanja. Ureditveni načrt predvideva rušenje vseh obstoječih zgradb v enoti. Predvidena je gradnja poslovne zgradbe (K+P+4), stanovanj in garažne hiše pod celo funkcionalno enoto z dodatnimi 140 parkirnimi mesti za sosednje območje Stara cerkev, pa tudi ureditev nove, dvopasovne Verovškove ulice s hodniki za pešce. Rešitev pa naj bi se pridobila z natečajem. Do realizacije načrta po navedenih določbah doslej ni prišlo.
Mestna občina Ljubljana želi na območju urejanja iz tega sklepa zagotoviti kvalitetne, obenem pa tudi investicijsko privlačne možnosti za stavbno prenovo. Omogočiti želi ureditev, ki bo ožjemu in širšemu prostoru ob upoštevanju obstoječih vrednot v prostoru ponudila v programskem in tudi oblikovnem oziru nove kvalitete in možnost za zvišanje kvalitete bivanja. Zato je potrebno izdelati nov prostorski akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, ki ga omejujejo na zahodu Celovška cesta, na jugu Ulica Milana Majcna, na vzhodu Verovškova ulica, na severu pa Gasilska cesta. Območje je veliko okoli 7.700 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. RS, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. JP Snaga, d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
16. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj štirih variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve se bo pripravilo v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana – http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-44/2008-1
Ljubljana, dne 18. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti